HCF

HCF MYANMAR IN SINGAPORE

Tuesday, August 27, 2013

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ တစ္ခုထက္ ပိုပါသည္။

                                         ( သင္ခန္းစာ - ၁၁ )
                        သင့္ကိုသင္ ဆန္းစစ္ပါ။ ေအာက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားအား မွန္/မွား ေျဖပါ။ ၿပီးေနာက္ ဤသင္ခန္းစာ အား ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ သင္၏အေျဖကို အမွန္ တိုက္ၾကည့္ပါ။
 မွန္/မွား    ၁။    မိန္းကေလးျဖစ္သူက ေယာက်္ားေလးျဖစ္သူအတြက္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ညေနခင္းေလး တစ္ခုကို မျဖစ္မေန ဖန္တီးေပးရမည္။ 
မွန္/မွား     ၂။    လြန္လြန္ကဲကဲလုပ္ရန္ဆႏၵမရွိပါက ပြတ္သတ္နမ္း႐ႈပ္ျခင္းဟာ OK ပါသည္။

မွန္/မွား      ၃။    ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမည့္အခ်ိန္မွာ ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာေသာအခ်ိန္တြင္သာျဖစ္သည္။

မွန္/မွား    ၄။    ခရစ္ယာန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ အျခားဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကဲ့သို႔ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ ျခင္းမ်ားကို ခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

မွန္/မွား      ၅။    ““ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္”” သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖစ္သည္။

မွန္/မွား    ၆။    သင္သည္ တစံုတဦးအေပၚတြင္ ျပင္းျပေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိပါက၊ ထိုခံစားခ်က္မ်ားသည္ ထိုသူအေပၚ တြင္ အစဥ္ ရွိေနမည္။

 မွန္/မွား  ၇။    ေယာက်္ားတဦးကို YES ဟု ေျပာၿပီး သူႏွင့္လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာတူပါက၊ သူသည္သင့္ကို သာ၍ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားလာလိမ့္မည္။

 မွန္/မွား  ၈။    သင္သည္တစံုတဦးႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်စ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ ထားပါက၊ ထိုသူႏွင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာ  OK ပါသည္။

 မွန္/မွား   ၉။    သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အတြက္ လိင္ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံႏိုင္ရန္ တခု တည္း ကိုသာ လိုအပ္သည္။

 မွန္/မွား    ၁၀။    အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ႏွစ္ခုကို လြယ္ကူစြာ ပိုင္းျခားသိႏိုင္ပါသည္။


၁။ မိန္းကေလးျဖစ္သူက ေယာက်္ားေလးျဖစ္သူအတြက္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ညေနခင္း တခုကို မျဖစ္မေန ဖန္တီးေပးရမည္။

အေျဖ - မွားသည္။

ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းကေလးသည္ အခ်ိန္ကိုအတူကုန္ဆံုးေစျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒိတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယာက်္ားေလးက ဒိတ္လုပ္ရာမွ က်သင့္ေသာကုန္က်စရိတ္ကို ရွင္းရန္အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ လိုအပ္ေသာ္လည္း၊ ဤအခ်က္က သူ႔အားအခြင့္ထူးမ်ားကိုမေပးပါ။ ေကာင္းမေလးတဦး အတြက္ ေဒၚလာ အနည္းငယ္ သံုးၿပီးေနာက္၊ တစ္ညေနခင္းလံုး ထိုေဒၚလာႏွင့္ညီမွ်ေသာ တန္ဖိုးကို ေကာင္းမေလးဆီမွျပန္လည္ ““ရယူရန္”” ႀကိဳးပမ္းေနေသာ မည္သည့္ေယာက်္ားမဆိုသည္ ““အႀကံသမား””သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေကာင္မေလးသည္ ေကာင္ေလးႏွင့္ အတူကုန္ဆံုးေစခဲ့ေသာ ညေနခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ၿပီး သူမ၏ေက်းဇူးတင္မႈကို ေဖာ္ျပလိုပါက ဤသို႔ ႐ိုးရွင္းစြာေျပာႏိုင္ပါသည္။ ““ေက်းဇူးပါပဲ၊ ကၽြန္မအရမ္းေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္””။

၂။ လြန္လြန္ကဲကဲလုပ္ရန္ ဆႏၵမရွိပါက ပြတ္သပ္နမ္း႐ႈပ္ျခင္းဟာ OK ပါသည္။

အေျဖ - မွားသည္

ပြတ္သပ္နမ္း႐ႈပ္ျခင္းဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးသည္ အေၾကာင္းမွာ ဤသို႔လုပ္ျခင္းဟာ သင့္ကို လိင္ပိုင္း အရ မ်ားစြာလံႈေဆာ္ႏိုင္ၿပီး သင္လုပ္ရန္မရည္ရြယ္ထားတဲ့အရာေတြကို လုပ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ာေမငျကေညေ (မူးယစ္ေဆးတမ်ိဳး)ကဲ့သို႔ပင္ ဤသို႔လုပ္ျခင္းဟာ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့အရာေတြကို လုပ္မိေစ ပါတယ္။

၃။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမည္အခ်ိန္မွာ ျပႆနာေပၚေပါက္လာေသာအခ်ိန္တြင္သာျဖစ္သည္။

   အေျဖ-မွားသည္။

            ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏စံႏႈန္းမ်ားကို အစကတည္းက ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ ထားသင့္ၿပီး စံႏႈန္းမ်ားအား မစြန္႔လႊတ္မိရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ အျခားလူမ်ားလုပ္ေနေသာ အရာမ်ား ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ေျပာထားေသာအရာမ်ားကို နားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ လက္ထပ္မည္သူအတြက္ သင့္ကိုသင္ သန္႔ရွင္းေအာင္ထား မည္ဟု အစကတည္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသင့္သည္။

၄။ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားသည္ အျခားလူငယ္မ်ားကဲ့သို စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

  အေျဖ - မွားသည္။

            အျခားသူမ်ားရင္ဆိုင္ရေသာ ေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ဟု ခရစ္ယာန္ဆယ္ေက်ာ္ သက္မ်ားက ထင္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သူတို႔တြင္ ျပင္းျပေသာ လိင္ဆႏၵရွိပါသည္။ အျခားသူမ်ား ရင္ဆိုင္ရေသာ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ားကို သူတို႔လည္း ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပစ္၏ ေသြးေဆာင္ရာေနာက္သို႔လိုက္ပါက အျပစ္၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

            ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္မေလးတဦးက လူငယ္မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာတဦးထံသို႔ ဤသို႔ေရးခဲ့သည္။ ““ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အသင္းေတာ္လူငယ္ group တစ္ခုမွာ ကၽြန္မဟာ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္မိန္းက ေလးတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ၊ ေသြးေဆာင္မႈေနာက္လိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္၊ ကၽြန္မဘ၀တစ္ခုလံုးဟာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ““ကၽြန္မဟာ အေတြ႔အႀကံဳဆိုးကို သင္ယူခဲ့ရပါတယ္။.... ဤျပႆနာမ်ဳိးရွိတဲ့  အျခားလူငယ္ေတြအတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္က အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ေနာက္အပတ္ က်ရင္၊ လက္မထပ္ထားတဲ့ မိခင္မ်ား ေနထိုင္ရာအေဆာင္ကို ေျပာင္းမွာျဖစ္ၿပီး ႀကီးျပင္လာေအာင္ ကၽြန္မ မေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ ရင္ေသြးေလးတဦးကို ကၽြန္မ ေမြးဖြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြအားလံုးဟာ မိနစ္ အနည္းငယ္သာၾကာတဲ့ ခႏၶာပိုင္းအရ ““အခ်စ္””မွ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့အရာေတြဆိုတာကို အေစာႀကီး ကတည္းက သိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မ ထိုအရာကိုလုပ္ခဲ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

            ခရစ္ယာန္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေနရာေဒသစံုမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္တိုင္းကို “သင္၏အပ်ိဳစင္ ဘ၀ ကို ထိန္းသိမ္းပါ”ဟု ေျပာလိုပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနရျခင္းဟာ ေထာင္ထဲမွာေန ေနရသလိုပါပဲ။ သင့္ အနီးအနား ရွိ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ဒိတ္လုပ္ဖို႔မလြတ္လပ္ေတာ့သလို၊ ေပ်ာ္လဲေပ်ာ္ႏိုင္ ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ကိုသင္နဲ႔ သင့္မိဘေတြ အေပၚ က်ေရာက္ေစခဲ့တဲ့ အႏၲရာယ္ကို သင္ျမင္ေတြ႕ လာပါက၊ ညစဥ္ညတိုင္း သင္ငိုေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

            ထိုေနာက္ ကၽြန္မဟာ ေဆးေပးခန္းသို႔သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ““အေဆာင္””မွာ ေန,ေနတဲ့ ေကာင္မေလး ေတြကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕မ်က္လံုးေတြထဲမွာ နာက်င္မႈေတြကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥၿပီးသြားရင္ ကၽြန္မ ေကာလိပ္ တက္လိုၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္ထပ္လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေလး ေလးကိုေတာ့ ကၽြန္မ ေမ့ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကၽြန္မကိုယ္၀န္ရွိတဲ့ကိစၥဟာ ေယာက်္ားေလးကိုလည္း ထိခိုက္မႈရွိပါသလား? သူနာက်င္ေနတာကို ကၽြန္မေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ တပတ္မွာတစ္ညသာ အျပင္ ထြက္ႏိုင္ၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကိုလည္း သူကေပးရပါတယ္။ ဤသို႔ေပးရျခင္းဟာ သူ႔အေပၚနဲ႔ သူ႔မိဘေတြအေပၚမွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ အတြက္မွ ဒီကိစၥဟာ မေကာင္းပါဘူး။

            ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနျခင္းဟာ ၆ လမွ ၁ ႏွစ္အထိ ၾကာႏိုင္ၿပီး သင္ဟာ သင့္ရဲ႕အခန္းေထာင့္ေလးမွာ သင့္ဘ၀ကို ဆန္းစစ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထိုအရာကို မလုပ္ခဲ့ရင္ေကာင္းမွာပဲဟု ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေရရြတ္ေနမိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ ထိုအရာကို လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ယခုအက်ိဳးဆက္ေတြကို ရင္ ဆိုင္ေနရပါၿပီ။ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္အတြင္းမွာ သေႏၶသားေလာင္းေလးဟာ ၉ လၾကာ  ႀကီးထြားေနၿပီး သူေမြးဖြား လာတဲ့အခါ သူ႔ကို အျခားတဦးကို ေပးလိုက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သင္ဟာ သူ႔ကို မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္လို႔ပါဘဲ။ ဒီကိစၥဟာ ခရစ္ယာန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ား၌လည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး သင္က စိတ္မ ေကာင္းပါဘူးဟု ေျပာ႐ံုနဲ႔ ဘုရားသခင္က သင့္ရဲ႕ကေလးကို သင့္အထဲကေန ဆြဲထုတ္လိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္က သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲမွာရွိတာေတာင္မွ၊ ဒီကိစၥဟာ သင္ရင္ဆိုင္ရၿပီး အဖိုးအခကို ေပးရ မည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

            သူတို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ အထိန္းအခ်ဳပ္ မမဲ့စဥ္မွာ ေသြးေဆာင္မႈကို အခ်ိန္မီေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အ တြက္ ကၽြန္မရဲ႕ ဒီစာက အျခားခရစ္ယာန္ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို အကူအညီေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ““ဒီအရာဟာ ငါ့မွာ မျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူး”” ေျပာတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြထဲမွာ ကၽြန္မဟာတဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ဒီျပသနာမ်ိဳးနဲ႔ႀကံဳေတြ႕တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ ေတြကိုလည္း ကၽြန္မေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ဘ၀ ကို ေနရာမွန္ျပန္ေရာက္ဖို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။


၅။ “ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္” သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖစ္သည္။

အေျဖ - မွားသည္

            သင္သည္ လူတဦးကို ျမင္ျမင္ခ်င္းမခ်စ္ႏိုင္ေလာက္ပါ။ သင္သည္ ျမင္ျမင္ခ်င္းတစံုတဦးကို မည္သို႔ သိကၽြမ္း ႏိုင္မည္နည္း? သင္သည္တစံုတဦးကို ျမင္ျမင္ခ်င္းစြဲမက္သြားခ်င္သြားလိမ့္မည္။ သင္၏ ရင္ခုန္သံအနည္းငယ္ စည္းခ်က္ မွားသြားႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဤအရာဟာ အခ်စ္စစ္မဟုတ္ပါ။ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ မွားယြင္းေသာအယူအဆမ်ားသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သီခ်င္းမ်ားမွလာသည္။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္က ““မေန႔ညက ငါ့စိတ္ထဲမွာ မင္းနဲ႔အတူတူ အိပ္စက္ခဲ့တဲ့ အတြက္၊ ယေန႔အခ်စ္နဲ႔အတူ ႏိုးထလာပါတယ္””။ ဟု ဆိုသည္။ အျခားတစ္ပုဒ္ ““ငါဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ငါမသိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “မင္းကိုခ်စ္တယ္” လို တိုးတိုးေလးေရရြတ္မိတယ္ဟု ဆိုၿပီး ေနာက္တပုဒ္က ““ငါတုိ႔ကလို႔မၿပီးမီ၊ မင္းနဲ႔ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနၿပီဆိုတာ ကို ငါသိလုိက္တယ္””ဟုဆိုသည္။ ဤသီခ်င္းမ်ားကိုေရးသူမ်ားသည္ ““အခ်စ္””ဟူေသာ စကားလံုးကို သံုး ထားေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ေျပာလိုေသာအရာမွာ အ႐ူး အမူးစြဲမက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဆန္ေသာခံစားခ်က္မ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ္လည္း ဤသို႔ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္မဟုတ္ပါ။
၆။ သင္သည္ တစံုတဦးအေပၚတြင္ ျပင္းျပေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိပါက၊ သင္သည္ ဤသို႔ေသာခံစားခ်က္ မ်ားသည္ သင္၌အစဥ္အၿမဲရွိေနမည္။

အေျဖ - မွားသည္။

            ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အတည္တက်မရွိပါ။ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာ၊ နိမ့္ရာမွျမင့္ရာ သို႔ တက္လိုက္၊ က်လိုက္ျဖစ္ေနသည္။ သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္ “ျမင့္”ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ဟာ ကမၻာႀကီး ၏ ထိပ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ ေနသည္ဟု ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေရေရရာရာမရွိဘဲ၊ သင္၏ ခံစားခ်က္ သည္ “နိမ့္”ေနမည္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္ ေျပာင္းလဲၿပီး အေျခအေနတို႔သည္ တဖန္ ျပန္ ေတာက္ပလာျဖစ္သည္။

            စိတ္ကူးယဥ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ တက္လိုက္၊ က်လိုက္ျဖစ္ေနသည္။ ေယာက်္ားတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းမ တစ္ဦးသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နက္႐ိႈင္းစြာခ်စ္တာေတာင္မွ အခ်စ္စိတ္သည္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ တခါ တရံ သူတို႔၏ အခ်စ္စိတ္သည္ တဦးအေပၚတဦး ျပင္းထန္ေနတတ္ၿပီး တခါတရံတြင္မူ ရွိပင္မရွိတက္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေသာစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္အေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ အခ်စ္စစ္သည္ ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ၌ မူမတည္ဘဲ၊ တဦးအေပၚတဦး ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားမႈအေပၚတြင္ အေျခတည္သည္။ ၇ႀကိမ္တိတိလက္ထပ္ထားေသာ မင္းသမီးတဦးအား ဘာေၾကာင့္ ၇ႀကိမ္တိတိလက္ထပ္ ခဲ့သနည္း? ဟုေမးခဲ့ရာ သူမက ““သင္ဟာအခ်စ္ႏြံထဲက်ေရာက္သြားႏိုင္သလို၊ အခ်စ္ႏြံထဲက ေနလည္း ျပန္ထြက္သြား ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာ အခ်စ္ႏြံထဲကေန ျပန္ထြက္သြားတဲ့အခါ၊ ထိုသူႏွင့္ အတူ ဆက္ေနၿပီး မုန္းတီးစိတ္ေတြ တိုးပြားလာတာထက္၊ ထိုသူနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြအျဖစ္ ဆက္ရွိေန ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျခားအသစ္ တဦးကို ရွာတာက ပိုေကာင္းပါတယ္””ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မျပဳမူပါ။ အခ်စ္စစ္၌ သင္ဟာ အခ်စ္ႏြံထဲသို႔က်သြားလိုက္၊ ျပန္ထြက္သြားလိုက္ မလုပ္ပါ။ အခ်စ္စစ္သည္ တဘ၀ လံုးစာ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံ ထားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

၇။ ေယာက်္ားတဦးကို YES ဟုေျပာၿပီး သူႏွင့္လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာတူပါက၊ သူသည္ သင့္အား သာ၍ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားလာလိမ့္မည္။

အေျဖ - မွားသည္

            သင္သည္ သူရဲ႕လိင္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္အတြက္၊ ေယာက်္ားတဦးဟာ တခဏသာ သင့္အားခ်စ္ခင္တန္ဖိုးထားေနသည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာသည္ အခ်စ္စစ္မဟုတ္ဘဲ ၾကာရွည္ ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ ေအာက္ပါစာသည္ ဤအခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည္။

            ““ကၽြန္မဟာ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးမွာ အေကာင္းဆံုးလို႔ ကၽြန္မထင္တဲ့ ေယာက္်ားတစ္ဦးနဲ႔ (၇)လၾကာ ပံုမွန္ တြဲေန ခဲ့ တယ္။ ကၽြန္မဟာ အၿမဲတမ္း ေလ်ာ္ကန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္ အတန္ၾကာၿပီးေနာက္မွာ ကၽြန္မတို႔ဟာ နမ္း႐ႈပ္႐ံုေလာက္နဲ႔ မေက်နပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကၽြန္မရဲ႕အခ်စ္ကို သက္ေသျပပါလို႔ သူကေျပာလာပါတယ္။ ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ ကၽြန္မတို႔ လက္ထပ္ဖို႔ စီစဥ္ထား မယ္ဆိုရင္၊ ဒီကိစၥက ေအးေဆးပါလို႔ ကၽြန္မေတြးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မဟာ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ဒီကိစၥဟာ အလြန္အေရးပါတာကို နားလည္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ကၽြန္မအေပၚ ႐ိုေသေလးစားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ အျခားမိန္ကေလးေတြနဲ႔ စတင္တြဲလာခဲ့တယ္။ ကၽြန္မအေၾကာင္းကိုေတာင္ အျခားေယာက်္ား ေတြကို ေျပာျပခဲ့တယ္။ ဤစာကိုမိန္းကေလးအားလံုးဖတ္ႏိုင္ဖို႔ Print ထုတ္ေပးပါ။ ကၽြန္မလိုမ်ိဳး အခ်စ္ကို သက္ေသျပ ဖို႔ ေသြးေဆာင္ခံေနရတဲ့ တစံုတဦးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

၈။ အကယ္၍သင္သည္ တစံုတဦးႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်စ္ၿပီး၊ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ပါက၊ တစံုတဦးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာ မမွားယြင္းပါ။

အေျဖ - မွားသည္။

            လူငယ္မ်ားစြာတို႔သည္ ဤအေတြးအေခၚကို လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အျပင္ ဘက္၌ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာ မွားယြင္းသည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာထားသည္။ အမွန္မွာ လူတဦး က်ဴး လြန္ႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာ အျပစ္မ်ားထဲတြင္ မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီ၀ဲျခင္းဆိုေသာ အျပစ္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာက ဆိုသည္။ (၁ေကာ ၆ း ၉၊ ၁၈ တြင့္ၾကည့္ပါ)

            လိင္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာလက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ထပ္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ဘ၀ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္က လိင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေပးထားျခင္းမွာ ဤလိင္ကိစၥ ၌ ၀မ္းမေျမာက္ ႏိုင္ ရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဤကိစၥ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အျပည့္အ၀၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ သည္။

၉။ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုအတြက္ ေကာင္းေကာင္းလိင္ဆက္ဆံႏိုင္မႈ ရွိရန္ကိုသာ လိုအပ္သည္။ 

အေျဖ - မွားသည္

            သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္တခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိင္ေကာင္းေကာင္း ဆက္ဆံႏိုင္႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ အပတ္စဥ္တိုင္းတြင္ ၁၆၈ နာရီရွိသည္။ လက္ထပ္ထားသည့္ စံုတြဲတတြဲ သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တေန႔လွ်င္ မိနစ္ ၃၀ သာ ဆက္ဆံရန္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ လိင္ဆက္ဆံရန္အတြက္သာ လက္ထပ္ပါက ပိုေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္ဘာလုပ္မည္နည္း? သင္သည္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု ကို လိုခ်င္ပါက၊ လိင္အေဖာ္သက္သက္သာ မဟုတ္ ဘဲ ဘ၀ေဖာ္ကိုရွာပါ။ လိင္ပိုင္းအရ စြဲမက္မႈသာမက သူငယ္ခ်င္း ေမတၱာရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ သင္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ တဦကိုတဦး ခ်စ္႐ံုမက၊ တဦးကိုတဦးႏွစ္သက္ရန္ႏွင့္ ေလးစားမႈ ရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။

၁၀။ အ႐ူးအမူစြဲမက္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကို ပိုင္းျခားသိျမင္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။

အေျဖ - မွားသည္

            အ႐ူးအမူစြဲမက္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ ႏွစ္ခုကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ဤႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ လူငယ္ မ်ားစြာတို႔သည္ ဤ ““ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အခ်စ္ဒ႑ရီတစ္ပုဒ္””ကို ယံုၾကည္လွ်က္ ႀကီးျပင္း လာၾကသည္။ ပံုျပင္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ သူမဟာ အနည္းငယ္ရွက္တတ္တဲ့ေကာင္မေလး တဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ေကာင္မေလးတဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ၾကင္နာမႈရွိ၍ ခ်ိဳသာၿပီး တကိုယ္ေကာင္းမဆန္ပါ။ သူမဟာ အိမ္အနီအနားမွာပဲ အၿမဲတေစေနထိုင္ၿပီး အေမနဲ႔အတူ အိမ္အလုပ္ကို ၀ိုင္းလုပ္၊ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔နဲ႔ ခ်ဳပ္တတ္ဖို႔သင္ယူကာ အေမ့စကားကို အၿမဲနားေထာင္ပါတယ္။

            သူဟာ အရပ္ရွည္၊ ႐ုပ္ေျဖာင့္ၿပီး ေတာက္ပေသာမ်က္လံုးမ်ားရွိကာ၊ ၾကယ္ပြင့္တဦးရဲ႕ ကိုယ္လံုး ကိုယ္ထည္မ်ိဳး လည္း ရွိသည္။ မိန္းကေလးမ်ားစြာတို႔က သူ႔ကိုစြဲမက္ၾကေသာ္လည္း၊ သူက သူတို႔ကို စိတ္၀င္စားမႈမရွိပါ။ သူသည္ သူ႔အတြက္ မွန္ကန္ေသာတဦးတည္းေသာ ထိုေကာင္မေလးကုိသာ ေစာင့္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ တဦးကိုတဦး တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူး ေသာ္လည္း ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔ေတြ႕ေသာ စကၠန္႔ေလးအတြင္း၌ပင္၊ တဦးအတြက္ တဦး ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္ကို နားလည္သြားၾကသည္။ အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းပင္ျဖစ္ သည္။ လူတိုင္းကသူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ အလြန္လိုက္ဖက္လွပတဲ့ စံုတြဲျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ ေလးပတ္ အတြင္းတြင္၊ သူတို႔သည္ လက္ထပ္လိုက္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ သြားၾကေလ သတည္း။

            ဤဇာတ္လမ္းသည္ လွပေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဤဇာတ္လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တခုခု မွားေန သည္။ ဤပံုျပင္ဟာ အစစ္အမွန္မဟုတ္ပါ။ ဒ႑ာရီတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဤဇာတ္လမ္းဟာ စိတ္ကူးျဖင့္ ဖန္တီးထားတဲ့ ပံုျပင္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဤဇာတ္လမ္းမ်ဳိးကို ကၽြန္ုပ္တို႔ ခဏခဏၾကားေနပါ တယ္။ အထက္ပါပံုျပင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး စာေၾကာင္း ကို သတိထားမိပါသလား? ထိုစာေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္သြားေလသတည္း”” ျဖစ္သည္။ နတ္သမီးပံုျပင္မ်ား၏ အဆံုးသတ္မွာ လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘ၀ဟာ နတ္သမီးပံုျပင္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႕ဘ၀၌ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရန္၊ Bill မ်ားေပးေခ်ရန္၊ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ရန္၊ အႏွီးလဲရန္၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္အတြက္ တညလံုးႏိုးေနရန္ႏွင့္ အျခားကဗ်ာမဆန္ေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သူ ကၽြႏ္ုပ္အား သတိထားမိလာေအာင္ မည္သို႔လုပ္ရမည္နည္း?

            Elisabeth Elliot  အား လူအမ်ားေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမွာ ““သူကၽြန္မအား သတိထားမိလာေအာင္ ကၽြန္မ ဘာလုပ္ရမည္နည္း? ဟူ၍ျဖစ္သည္။ Elisabeth Elliot  ေပးေသာအႀကံဥာဏ္ကို ဂ႐ုတစိုက္မွတ္သား ထားပါ။ ကၽြန္မရဲ႕ အေျဖက ““ဘာမွမလုပ္ပါႏွင့္။ ထိုသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာမွမလုပ္ပါႏွင့္။ သူကို႔ဖုန္းမေခၚ ပါႏွင့္။ စိတ္ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပေသာ ႐ုပ္ပံုေလး (သို႔) ပန္းေလးတပြင့္ပါသည့္ စာတိုေလးကို ေရးထားၿပီး သင္၏လက္မွတ္ထိုးထားေသာစာကို သူ၏စာတိုက္ပံုးတြင္ သြား မထည့္ပါႏွင့္ ခန္းမအလယ္တြင္ သူ၏အနားကပ္သြားၿပီး ““ရွင္နဲ႔စကားေျပာကိုေျပာရမယ္” ဟု စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ မေျပာပါ ႏွင့္။ သနား စဖြယ္ပံုစံုမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။ သူ႔ကိုလ်စ္လ်ဴလည္းမ႐ႈပါႏွင့္။ သူ႔ေနာက္ တေကာက္ေကာက္ မလုပ္ပါႏွင့္။ သူ႔အား အခြင့္ထူးမ်ားမေပးပါႏွင့္။ သင္လုပ္ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုရွိသည္။ ထိုအရာမွာ ““ဤကိစၥတစ္ခုလံုးကို ဘုရားသခင္လက္ထဲ သို႔ အပ္လိုက္ပါ၊ အကယ္၍သူသည္ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္ ႀကံစည္ထား သူျဖစ္ ပါက၊ က်မ္းစာက ““ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ေသာသူတို႔အတြက္ ေကာင္းေသာအရာကို ျငင္းေတာ္မမူ။ (ဆာ ၈၄း ၁၁) ဟု ဆိုထားသည္ကို သတိရပါ။

            သင္၏အားအင္မ်ားကို နာခံရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါ။ ထိုသူအား ဖမ္းရန္အတြက္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးကို အတူတူရွိေနႏိုင္ေစရန္ ဘုရားသခင္တြင္ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ သင့္ထံမွ မည္သည့္အကူအညီ၊ အႀကံဥာဏ္ ကိုမွမလိုပါ။

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းသည္ ကဗ်ာဆန္ေသာစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္သည္။


            အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းသည္ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ေကာင္ေလးတဦးသည္ ေကာင္မေလး တဦးအား စြဲမက္သြားသျဖင့္ သူမအား ေႏြးေထြးစြာ ၿပံဳးျပလိမ့္မည္။ သူမကလည္း သူ၏ခံစားခ်က္ကို နားလည္ၿပီး ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္လိမ့္မည္။ အျခားသူတဦးအား စြဲမက္ေနျခင္းက သင္၏စိတ္အားလႈပ္ရွားေစသည္။ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဦးစလံုးက ဤသို႔ေရရြတ္လိမ့္မည္ ““ငါဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲ။ ငါဒီလိုမ်ိဳး တစ္ခါမွ မခံစားခဲ့ရဘူး။ ဒါဟာအခ်စ္ဘဲျဖစ္ရမယ္။ ေနာက္ဆံုး မွာ ငါ့အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့သူ တဦးကို ငါရွာေတြ႕ၿပီ။


            ထိုသို႔ေသာလူမ်ိဳးသည္ အျခားသူတဦးႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ႏွင့္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေန ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤခံစားမႈသည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ခံစားမႈျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုလူအတြင္း၌သာ ဤခံစားခ်က္သည္ ရစ္ေႏွာင္ထားလ်က္ရွိသည္။ - ““ငါတစ္ခါမွ ဒီလိုမ်ိဳးမခံစားခဲ့ရဘူး။ ... ငါသူနဲ႔ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနၿပီ။ ... ငါ့အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ သူ ကို ငါရွာေတြ႕ၿပီ။”” ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိမိဟာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ၿပီဟု ထူးျခားေကာင္းမြန္စြာ ခံစားရျခင္းဟာ အတည္တက် အေျခအေနမဟုတ္ပါ။ တက္လိုက္၊ က်လိုက္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳးျဖင့္ ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိုေတာင္ထိပ္ေပၚ၌ အစဥ္အၿမဲ ေနႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါက၊ သင္ဟာ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ကဗ်ာဆန္ေသာစိတ္လႈပ္ရွားမႈသည္ အၿမဲ တမ္းတည္တံ့ေနမည္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာသို႔၊ နိမ့္ရာမွျမင့္ရာသို႔ စက္၀ိုင္းပံုစံ အတိုင္း တက္လိုက္ က်လိုက္ျဖစ္ေနသည္။

လူႏွစ္ဦးဟာ တဦးကိုတဦး အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းေနခ်ိန္၌ သူတို႔လုပ္မိႏိုင္ေသာ အမွားႀကီး ၂-ခုရွိသည္။

      ၁။ သူတို႔သည္ လိင္ပိုင္းအရ ယွက္ႏြယ္သြားႏိုင္သည္။ ဤကိစၥသည္ ထိုစံုတြဲကိုသာမက သူတို႔၏မိသားစုမ်ားကိုပါ ေခါင္းခဲေစႏိုင္သည္။

    ၂။ သူတို႔သည္ အလ်င္စလိုလက္ထပ္သြားမိႏိုင္သည္။

 သူတို႔၏ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈဟာ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ျဖစ္ရဲ႕လား (သို႔မဟုတ္) အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း တစ္ခုသာျဖစ္ပါက၊ သူတို႔သည္ လက္ထပ္လိုက္ေသာအခါ၊ မနက္ခင္းတခု၌ ထိုသို႔ေသာကဗ်ာဆန္ ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ သူတို႔ဟာ ႏိုးထလာမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔သည္ တဦးကိုတဦး မခ်စ္ ေတာ့ပါဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ အစကတည္းက သူတို႔သည္ တဦးကိုတဦး စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖင့္ မခ်စ္ခဲ့ပါ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ စိတ္ခံစားခ်က္ မ်ား၏ အ႐ူးလုပ္ျခင္းကို သူတို႔ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ လွပေသာစိတ္ခံစားခ်က္တစ္ခုထက္ ပိုပါသည္။

            စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ဟာ လွပေသာ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ၊ သံဓိဌာန္ခ်ထားမႈလည္းျဖစ္သည္။ သံဓိဌာန္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ သံဓိဌာန္ ခ်ထားလား၊ မခ်ထားလားဆိုတာကို သိႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ““ခင္ပြန္းမ်ား၊ သင္တို႔၏မယားမ်ားကို ခ်စ္ၾကေလာ့””ဟု ဆိုသည္။ မိမိ၏ဇနီးအေပၚတြင္ ကဗ်ာဆန္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ မ်ားထားရွိဖို႔ အမိန္႔မေပးထားဘဲ သူမအား ခ်စ္ရန္သာ အမိန္႔ေပးထားသည္။

            သင္သည္ လက္ထပ္ေသာအခါ၊ သင္၏ဘ၀အေဖာ္ တစ္သက္လံုးခ်စ္ရန္ သံဓိဌာန္ခ်လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္သံဓိဌာန္ခ်ထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္လိုသည္ျဖစ္ေစ။ မလုပ္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ သံဓိဌာန္ ခ်ထားသည့္ အတိုင္း ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္စစ္၌ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္မဆိုင္ဘဲ၊ မိမိဇနီးကိုခ်စ္သည္။ သူမဟာ ထိုအခ်ိန္၌ ခ်စ္စရာေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ သည္ျဖစ္ေစ သူမအားခ်စ္သည္။ ဇနီးဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

            ကဗ်ာဆန္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားမရွိဘဲ၊ သူတို႔သည္ မနက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ ကြာရွင္းရန္ တရား႐ံုးသို႔သြားမည္မဟုတ္ပါ။ တဦးအေပၚတဦးထားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ သူတို႔ဟာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာေနႏိုင္ၿပီး ကဗ်ာဆန္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိ၊ မရွိကို သူတို႔ ဂ႐ုမစိုက္ပါ။ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာမွာ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးသည္ တဦးအေပၚတဦး သစၥာရွိစြာျဖင့္ မိမိတို႔ သံဓိဌာန္ခ်ထားသည့္အတိုင္း ခ်စ္ပါက၊ ကဗ်ာဆန္ေသာ အခ်စ္စိတ္မ်ားသည္ မေပ်ာက္ကြယ္သြားပါ။ သင့္ အလိုဆႏၵ၏ ေရြးခ်ယ္မႈေနာက္သို႔ သင္၏စိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ လိုက္လာ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ သင္၏သံဓိဌာန္ကို မစြန္႔လႊတ္ဘဲ၊ မိမိ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားျဖင့္ မိမိ၏သံဓိဌာန္ ကို ခိုင္မာေစရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

အခ်ိန္၏စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈကာလ

            သင္၏ ““ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈ””ဟာ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္လား (သို႔) အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သလားဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ကစမ္းသပ္စစ္ေဆးလိမ့္မည္။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ အစျပဳၿပီး သူတို႔၏ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး၌ အတက္၊ အက်မ်ားစြာရွိသည္။ ဤသို႔ေသာစြဲမက္ျခင္းဟာ rollercoaster  စီးေနရသည္ႏွင့္တူၿပီး စီးေနခ်ိန္ ၌ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း၊ မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္သြားလိမ့္မည္။

            အျခားတစ္ဖက္၌ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္မွာမူ ေႏွးေကြးစြာစတင္သည္။ အစပိုင္းတြင္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုမိတ္ေဆြဆက္ဆံေရးသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႀကီးထြား လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကဗ်ာဆန္ေသာ အခ်စ္စိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္။ သင္တို႔၏ႏွလံုးသားမ်ား ဟာ အတူတကြ ႀကီးထြားလာသည္ကို သင္နားလည္လာလိမ့္မည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ အခ်ိန္ၾကာ လာသည္ႏွင့္အမွ် ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း အ႐ူးအမူး စြဲမက္ျခင္းမွာမူ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြား လိမ့္မည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ သင္၏ ““ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈ”” ဟာ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို အခ်ိန္ က အေကာင္းဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။

တဦးဦးႏွင့္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။ ...ၿပီးေတာ့စိတ္ရွည္ပါ။

            လူတိုင္းဟာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ တဦးဦးႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သြားေပမည္။ အကယ္၍ သင္၏အခ်စ္သည္ သင့္ထံ မေရာက္ လာ ေသးပါက စိတ္ရွည္ပါ။ သင့္အားလက္ထပ္ရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိပါက သင္ ေစာင့္ေနေသာ အခ်ိန္သည္ ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ျပင္းျပေသာ အခ်စ္စိတ္မ်ားသည္ သင့္အား အမွားႀကီး ႏွစ္ခုကို လုပ္ေစႏိုင္သည္ကို သတိရပါ။ (၁) သင့္အား လိင္ကိစၥ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္းျဖင့္ သင္၏ဘ၀ကို ႐ႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္ၿပီး သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ရႏိုင္မည့္ သင္၏အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ (၂) ဤ ျပင္းျပ ေသာ အခ်စ္စိတ္မ်ားသည္ သင့္တ၀ဘလံုးေနာင္တရေနမည့္ ေစာလြန္းၿပီး မရင့္က်က္ေသးသည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳေစ ႏိုင္သည္။

            အထက္ပါအမွားႀကီး ၂-ခုကို မလုပ္ပါႏွင့္။ သင္၏ျပင္းျပေသာအခ်စ္စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းပါ။ မွန္ေသာလူ၊ မွန္ေသာအေျခအေနႏွင့္ မွန္ေသာအခ်ိန္ကိုေစာင့္ပါ။

၁၇ ႏွစ္၊ ကိုယ္၀န္ရွိ - လြယ္ကူစြာမေျဖရွင္းႏိုင္
 by Penny Mathewson
            သင္သည္ တစံုတဦးကို တႏွစ္ပတ္လုး ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သင္ဟာ ထိုသူ တို႔ကို မသိကၽြမ္းျခင္းဟာ ျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား? ကၽြန္မရဲ႕ ေကာင္ေလးကို ၾကည့္ေနတံုးမွာ၊ ထိုေမးခြန္းကို မိမိ ကိုယ္ကို ေမးၾကည့္ မိတယ္။ သူဟာ ကၽြန္မကိုစိုက္ၾကည့္ေနၿပီး သူမ်က္ႏွာေပၚမွာ စိတ္ခံစားမႈတစံုတရာ မရွိပါဘူး။ ““နင္ ငါ့ကို ဘာေၾကာင့္ တစိမ္းတေယာက္လို ၾကည့္တာလဲ”” ““နင္ငါ့ကိုဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘူး”” ““ငါရင္ က်ိဳးမွာ နင္ ဂ႐ုမစိုက္ ဘူး လား”” ဟု ကၽြန္မငိုယိုကာ ေမးလိုက္သည္။ သူဟာ ကၽြန္မကို အတန္ၾကာ ေငးၾကည့္ေနၿပီးေနာက္ ““ငါဘာကိုမွ မခံစားရ ေတာ့ဘူးလို႔ ငါထင္တယ္””ဟု သူက တိုးတိုးေလးျပန္ေျဖသည္။

            ကၽြန္မဟာ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတခြန္ကို ထပ္ေမးလိုက္ပါတယ္။ အေျဖကိုေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျဖကို သူ႔ပါးစပ္မွ ေျပာတာၾကားခ်င္ၾကားရမယ္။ မၾကားရ ရင္ကၽြန္မဟာ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ အိပ္မက္ကို တသက္လံုးမက္ၿပီး အသက္ရွင္ရပါမယ္။ ေမးခြန္းကေတာ့ ““ရွင္ကၽြန္မကို ခ်စ္ေသးလား? သူဟာ ကၽြန္မကို တခ်က္ၾကည့္ၿပီး ““မခ်စ္ေတာ့ဘူး””ဟု ေျပာၿပီးေနာက္ တံခါအျပင္ဘက္သို႔ ထြက္သြားၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ ဘ၀တြင္းမွလည္း ထြက္သြားပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ နာက်င္မႈျဖင့္ တကိုယ္လံုး ထံုထိုင္းသြားၿပီး တံခါးကိုစိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အရာ အားလံုးကို ေပးခဲ့တဲ့ ေယာက္်ားဟာ ကၽြန္မကို ကိုယ္၀န္တစ္ခုနဲ႔  တစ္ဦးတည္းထားခဲ့ပါၿပီ။

            ေနာက္ပိုင္းမွာ အခ်ိန္ေတြဟာ ေႏွးေကြးစြာ ကုန္ေနပါတယ္။ ျငင္းပယ္ခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နာက်င္မႈ၊ အမ်က္ေဒါသႏွင့္ ခါးသီးမႈေတြကို ကၽြန္မဟာ ေန႔တုိင္းခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မကို ေႏြးေထြးစြာ ၿပံဳးျပခဲ့တဲ့သူရဲ႕ အၿပံဳး ေတြ ဟာ ကၽြန္မရဲ႕ႏွလံုးသားကို ထြင္းေဖာက္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ရယ္ေမာျခင္းေတြ၊  ကၽြန္မကို ထာ၀ရခ်စ္ပါ့မယ္လို႔ သူေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြဟာ ကၽြန္မႏွလံုးသားရဲ႕ေအာက္ေျခမွာ တစစီကြဲေၾကလ်က္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးဟာ ေၾကကြဲဖြယ္အဆံုးသတ္ခဲ့သလို ကၽြန္မ ကိုလည္း ေၾကကြဲေစပါတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ လ၊ ႏွစ္ေတြကို ေမွ်ာ္ၾကည့္တဲ့အခါ ကၽြန္မဘ၀ဟာ ေၾကာက္ ရြံ႕ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။

            ““အိုး၊ ဘုရားသခင္”” ““ကၽြန္မဘာဆက္လုပ္ရမလဲ”” ဟုေအာ္ဟစ္ခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္မွာ မိခင္တဦးျဖစ္လာၿပီး ကေလးတဦးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးဟာ ကၽြန္မကို ေၾကာက္ရြံ႕ေစခဲ့ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ကိုယ္တြင္း၌ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ကေလး,ေလးကို အျခားသူ ေတြ ေမြးစားဖို႔အတြက္ ေပးလိုက္ရမွာကို ေတြးေတာင္မေတြးရဲခဲ့ပါဘူး။ ““လြယ္ကူတဲ့ေျဖရွင္းနည္းကို သံုးဖို႔ ေျပာေနတဲ့အသံမ်ားစြာကို ၾကားခဲ့ရ ေပမယ့္၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ ကၽြန္မကေလးရဲ႕ ေသျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို နားလည္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အိပ္မက္ တခုေသဆုံးသြားတာကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါၿပီ။ ကၽြန္မကေလးရဲ႕ ေသျခင္းကို ကၽြန္မ မၾကည့္ရက္ခဲ့ပါဘူး။ ေပ်ာက္ဆံုး သြား တဲ့ အခ်စ္ကေနျဖစ္တည္လာတဲ့ ဘ၀တစ္ခုဟာ ကၽြန္မရဲ႕ ကိုယ္အတြင္းမွာ ရွိေနတာဟာ မခံစား ႏိုင္စရာ ပါဘဲ။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ဖို႔ ဖိအားေတြ ဟာ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ၀င္လာပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြဟာ ကၽြန္မကိုယ္စား ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းခဲ့ရတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုအတြက္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

            ကၽြန္မကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ လႊမ္းၿခံဳသြားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ကၽြန္မဟာ ဒီအိမ္မက္ဆိုးကို ““အျမန္”” အဆံုးသတ္ပစ္ဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ နာရီအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ဒါေတြအားလံုးဟာ ၿပီးဆံုး သြားမွာပဲလို႔ ထင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ပါ။ ဤကိစၥအား ““အျမန္””နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုက္ပါက၊ ဒီကိစၥတခုလံုးကို ေမ့ပစ္လိုက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဘ၀အသစ္ တခု စတင္ႏိုင္မယ္၊ အကယ္၍ ဒီကိုယ္၀န္ကို ေမြးဖို႔ဆံုျဖတ္ပါက၊ ဒီကိစၥဟာ ၿပီးျပတ္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြန္မဟာ ကေလး တေယာက္ႏွင့္ လံုးခ်ာလိုက္ၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့မယ္ (မဟုတ္ရင္) အျခားသူတဦးကို “အေမ”လို႔ေခၚတဲ့ ကၽြႏ္မရဲ႕ ကေလး အေၾကာင္းကိုလည္း ေတြးေနရမယ္။ ““အိုး၊ ဘုရားသခင္”” ““ကၽြန္မဘာဆက္လုပ္ရမလဲ””။

            ဒီလိုမ်ိဳးစိတ္ေတြ ႐ႈပ္ေထြးေနစဥ္အတြင္း၌ပင္ ကၽြန္မဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ကို ကၽြန္မရင္ဆိုင္ရမွာကိုပါ သိထားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မကိုယ္၀န္ေဆာင္ဆဲ ကာလေတြမွာ၊ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ ကေလးကို စြန္လႊတ္ဖို႔ မဆံုးျဖတ္ခဲ့ဘဲ၊ ဘ၀မွာ သူရႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္းကိုရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ကေလးမွာ အေဖနဲ႔အေမရွိေစလိုတာေၾကာင့္၊ အျခားစံုတြဲကို ေပးေမြးစားဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ႏွလံုးသားအတြင္း မွာေတာ့ သူ႔ကို ကၽြန္မရဲ႕ကေလးအေနနဲ႔ပဲ ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ လိုေပ မယ့္ ကၽြန္မႏွလံုးသားရဲ႕ ပို၍နက္ ႐ိႈင္းတဲ့ေနရာမွာ သူ႔ကိုအေကာင္းဆံုးကိုသာ ရေစလိုတဲ့ ဆႏၵရွိေနခဲ့တယ္။ အခ်စ္ဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို စြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မနားလည္လာခဲ့တယ္။

            Michael မေမြးဖြားမီ ၂ပတ္ခန္႔အလိုမွာ ကၽြန္မဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေမာင္ႏွံနဲ႔ အဆက္ အသြယ္ လုပ္ခဲ့ ပါ တယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားက မိတ္ဆက္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္မဟာ Michael ရဲ႔ အေဖနဲ႔အေမကို ေတြ႕သြားၿပီဆိုတာကို ကၽြန္မစိတ္ႏွလံုးထဲမွာ သိေနခဲ့ပါတယ္။ အစမွာ သူရွိေန မယ့္ေနရာကို ကၽြန္မ သိရတာႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အနည္းငယ္ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မၾကားဖူးတာကေတာ့ မိမိရဲ႕ကေလးကို မသိ၊ မျမင္ရဘဲ ေနတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး ဒီကိစၥတစ္ခုလံုးကို ေမ့ပစ္လိုက္တာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ကၽြန္မကိုယံုၾကည္ေစျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ကၽြန္မကို အရင္ဆံုး လိမ္ညာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ ႏွလံုးသား ထဲက အသံတိုးတိုးေလးကိုပဲ ကၽြန္မနားေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစံုတဲြ Michael ကို ေမြးစားမယ့္အေၾကာင္းကို ကၽြန္မ ေတြးတဲ့အခါ၊ ကၽြန္မဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်တာေၾကာင့္၊ တရား၀င္ေမြးစားႏိုင္ဖို႔လုပ္ရမယ့္အရာေတြကို ဆက္လုပ္ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေဆး႐ံုကေနဆင္းရမယ့္ရက္ေရာက္လာပါတယ္။ ထိုစံုတြဲဟာ ကၽြန္မကို လာႀကိဳၿပီး အဲဒီကေန ေရွေနရဲ႕ ႐ံုးခန္းကိုသြားၿပီး ေဆး႐ံုးဆင္းလက္မွတ္ႏွင့္ ေမြးစားစာရြက္စာတမ္းေတြမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေလးႏွစ္နီးပါး ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ကၽြန္မရဲ႕အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အနာၿငိမ္းေစတဲ့ ေမတၱာကိုလည္း နားလည္ခဲ့ၿပီး ဘ၀တစ္ခု စီတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ထည့္သြင္းထားတဲ့ တန္ဖိုးကိုလည္း နားလည္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈကို ေနာင္တမရပါဘူး။ အခုဆိုရင္ Michael မွာအသက္၊ အခ်စ္နဲ႔ ထိုအရာေတြကို ေ၀မွ်ခံစားမယ့္ မိသားစု တစ္ခုရွိေနပါၿပီ။

ေမးခြန္းမ်ား (မွန္/မွား)

၁။    မိန္းကေလးတဦးသည္ ခ်ိန္းေတြ႕ေသာ ညေနခင္းေလးတစ္ခု၌ ၀မ္းေျမာက္ၿပီး၊ သူမရဲ႕ေက်းဇူးတင္မႈ ကိုေဖာ္ ျပလိုပါက၊ ဤသို႔႐ိုးရွင္းစြာေျပာႏိုင္သည္။ ““ေက်းဇူးပါပဲ၊ ကၽြန္မအရမ္းေပ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္။””

၂။    ပြတ္သပ္ နမ္း႐ႈပ္ျခင္းဟာ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ လိင္ပိုင္းအရ သင့္တို႔ကို မ်ားစြာလႈံ႔ ေဆာ္ေပးႏိုင္ၿပီး လုပ္ရန္မရည္ရြယ္ထားေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃။    ျပသနာတစ္ခုကို ကိုင္တြယ္ရမည့္အခ်ိန္မွာ ျပသနာေပၚေပါက္လာေသာအခ်ိန္တြင္သာ ျဖစ္သည္။

၄။    ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ျပင္းျပေသာလိင္ဆႏၵရွိၿပီး အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၅။    ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖစ္သည္။

၆။    ေယာက်္ားတဦးအား YES ဟုေျပာၿပီး သူႏွင့္လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာတူပါက၊ သူသည္ သင့္အား သာ၍ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားလာလိမ့္မည္။

၇။    က်မ္းစာက မတရားေသာေမထုန္မွီ၀ဲျခင္းသည္ လူတဦးက်ဴးလြန္ႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ ေစေသာ အျပစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားသည္။

၈။    အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းသည္ ကဗ်ာဆန္ေသာစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခတည္ၿပီး ဤသို႔ စိတ္ခံစားမႈမ်ား သည္ အတည္တက် ျဖစ္တည္ေနမည္မဟုတ္ပါ။ ဤခံစားခ်က္မ်ားသည္ တက္လိုက္၊ က် လိုက္ျဖစ္ေနၿပီး အ႐ူးအမူး စြဲမက္ျခင္းသည္ ၾကာရွည္မခံပါ။

၉။    လူမ်ားသည္ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနခ်ိန္၌ သူတို႔လုပ္မိႏိုင္ေသာအမွားႀကီးႏွစ္ခုရွိသည္။ (၁) သူတို႔ သည္ လိင္ပိုင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သက္သြားႏိုင္သည္။ (၂)အလ်င္စလိုလက္ထပ္မိသြားႏိုင္သည္။

၁၀။    သင္၏““ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈ””ဟာ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္လား(သို႔) အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခုလားဆိုတာကို သိႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးစမ္းသပ္မည့္အရာမွာ အခ်ိန္သာျဖစ္သည္။ အခ်စ္စစ္သည္ အခ်ိန္ၾကာလာ သည္ႏွင့္အမွ် ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း၊ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းမွာမူ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြား လိမ့္မည္။
Share:

0 comments:

Post a Comment

healthcare christian fellowship. Powered by Blogger.

လစဥ္ ဝတ္ျပဳရာေနရာ

JBC CHURCH 45 Thomson Rd Singapore 307584 6256 2277

က်မ္းစာ ေလ.လာျခင္းနွင္.ဆုေတာင္းျခင္း

ဗုဒၶဟူးေန.ညေန ၇ နာရီ ဆရာမ ေဒၚလြင္လြင္ေမာင္ (၉၇၅၈၉၆၂၅) Blk 558 #04-386, Houngang Street 51

New Life In Christ 3

Practical Christian Living Lesson

ေရာက္လာသူအေပါင္း ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ
လူအေပါင္းတို့သည္ ကယ္တင္ျခင္းတို့ေရာက္္၍ သမၳာတရားကို သိေစျခင္းဌာ ဘုရားသခင္အလိုရွိ၏၊ ၁တိ၂း၄

OVERCOMERS

Love, Dating and Marriage Lessons

ၾကာသာပေသးေနညေန ၇ နာရီ

ဆရာမ ေနာ္အယ္ဝါး (၉၀၂၁၂၃၆၅)

ကယ္တင္ျခင္းနွင့္ဆုိင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

New Life In Christ 2

My Guests

free web counter

ကယ္တင္ျခင္းနွင္.ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား(၂)

Labels

Blog Archive

Recent Posts

Unordered List

User Online

Pages

Theme Support