Pages

လူအေပါင္းတို့သည္ ကယ္တင္ျခင္းတို့ေရာက္္၍ သမၳာတရားကို သိေစျခင္းဌာ ဘုရားသခင္အလိုရွိ၏၊ ၁တိ၂း၄

Wednesday, August 28, 2013

ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားကိုေလ့လာျခင္း

                                                သင္ခန္းစာ (၂၉)

နိဒါန္း
            သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ၏ မူလစကားလံုးကိုေျပာင္းလဲေစျခင္းမျပဳလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ဆိုလိုရင္းကို မေျပာင္းလဲေစလ်င္၊ နားလည္လြယ္ေသာသေဘာ၊ ပို၍လြယ္ေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ ကို ေခတ္ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ခြဲျခားေလ့လာရာတြင္လည္း ေ၀ဖန္သူမ်ား႐ွိပါသည္။ အထူး သျဖင့္ Liberal ေခၚ လူတို႔၏ဥာဏ္ျဖင့္ အနက္ဖြင့္လိုသူမ်ား၊ အႏွစ္တေထာင္မရွိ၀ါဒီမ်ား၊ ကတိေတာ္၀ါဒီမ်ားထံမွ ေ၀ဖန္မႈ ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေ၀ဖန္ ခ်က္ မ်ားကိုလည္း ႀကိဳးစား၍ အေျဖေပးသြားပါမည္။

ေခတ္ကာလျဖင့္ ေလ့လာမႈကိုလက္ခံသူမ်ားသည္ သမၼက်မ္းစာကိုစကားလံုးအတို္င္း တိုက္႐ုိက္ အျမင္ အတိုင္း လက္ခံၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလခြဲျခား၍ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သမၼက်မ္းစာကို မလြဲမေသြ ပိုမို နားလည္ ေစႏိုင္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္လက္ခံထားပါသည္။
            သမၼာက်မ္းစာကို စကားလံုးအတိုင္း လက္ခံသူမ်ား၊ မမွားႏိုင္ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အျဖစ္ လက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းကို အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလမတိုင္မီ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတိုင္မီ ျဖစ္သည္ဟု ယံု ၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေခတ္ကာလအလိုက္ ခြဲျခား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ ထားပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု
            ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ သမၼာတရားေတာ္ကို ေခတ္ကာလအေလ်ာက္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္၍ အာဒံ၊ ေနာဧ၊ အာၿဗဟံ၊ ေမာေရွႏွင့္ပေရာဖက္မ်ားတို႔သည္ သမၼာတရားအားလံုးကိုမသိရွိခဲ့။ ခရစ္ေတာ္၌သာ သမၼာတရား၏ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပမႈရွိလ်က္၊ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ျပည့္စံုသည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္ကာလသမားမ်ား၏ အျမင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ကာလကို အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ လာေစတတ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳလ်က္ပင္၊ အလြန္အကၽြံမဟုတ္၊ လိမၼာစြာ အခ်ိန္အဆတစ္ခုျဖင့္ ေခတ္ ကာလကို အေျခခံ၍ ေလ့လာျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအား အသက္ရွင္ေသာစာအုပ္ျဖစ္ေစလ်က္ ပိုမို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤ သင္ခန္းစာကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာေတာ္မူမည့္ ကာလသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္စိုးစံျခင္း မျပဳမီ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ မေရာက္မီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာသည္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သံသယမရွိ။ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္လက္ခံလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ဖန္သူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ ခံသူမ်ား ျဖစ္ေစ၊ ေခတ္ကာလကို ပိုင္းျခားျခင္းသည္ အသင္းေတာ္တြင္ အေရးႀကီးေသာအပိုင္း၌ ပါ၀င္ေၾကာင္း ကို ၀န္ခံၾကလ်က္ ယေန႔ အသင္းေတာ္သည္လည္း အမွန္ပင္ရွိေနေသးေၾကာင္း သေဘာတူၾကပါသည္။

သင္ခန္းစာ
၁။         ေခတ္ကာလအေတြးအေခၚဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အေျဖ။   သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားပို႔ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတြးအေခၚတြင္ -
            (၁)        အာဒံမွခရစ္ေတာ္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာ သမၼာတရားသည္ အဆင့္ဆင့္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လ်က္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကိုေရးသားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပေရာဖက္မ်ားသည္ ပင္လ်င္ ဘုရားသခင္၏သမၼာတရား အာလံုးကို မသိရွိရ။
            (၂)        ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ထိုေခတ္ေဒသႏွင့္ လူကိုလိုက္၍ သမၼာ တရား ကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေတာ္မူသည္။

၂။         ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
            (က)      ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား Dispensation သည္ လက္တင္ဘာသာ Dispensatio မွဆင္းသက္ လာ၍ အဓိပၸါယ္မွာ ျဖန္႔ေ၀ေနသည္။ ဆက္ဆံေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနသည္။ ျဖန္႔ေ၀ေနသည္။ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေနသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား ဆိုသည္ မွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ (သို႔မဟုတ္) မလိုအပ္ခ်က္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
            (ခ)        Webster ၏အဘိဓာန္အရ a dispensing, a divine order ျဖစ္ပါသည္။
            (ဂ)        Oxford အဘိဓာန္အရ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏လို အပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပက်င့္သံုးေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္ (သို႔မဟုတ္) ထို စနစ္ကို အသံုးျပဳေသာေခတ္ကိုလည္း ေခၚေ၀ၚပါသည္။
            (ဃ)      C.I Scofiold အလိုအရ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတြက္ လူတို႔၏ နာခံမႈကို စမ္းသပ္က်င့္သံုးသည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ကာ လမ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈပံုစံဆိုင္ရာ အလိုေတာ္ကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ရာ ေခတ္တစ္ေခတ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစမည့္ သီးသန္႔နည္းလမ္း မဟုတ္ေပ။
            (င)        Dr. Graham Scroggie အလိုအရဘုရားသခင္သည္ ေခတ္တစ္ေခတ္၊ အေျခအေန တစ္ရပ္အ တြက္ ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးစီ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အားလံုးတို႔သည္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ လ်က္ အဆံုးသတ္တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါသည္။
            (စ)        Dr.Harry Ironside က ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ ေခတ္တေခတ္အတြက္ ထူးျခား ေသာအေျခအေနအရ ေဖာ္ျပထားေသာအရာျဖစ္လ်က္ အျခားေခတ္ကာလတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မျပဳပါ။
            (ဆ)      ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ား၏အဆိုအမိန္႔မ်ား မည္သို႔ပင္ကြဲလြဲေနေသာ္လည္း ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား သည္ သမၼာက်မ္းစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေခတ္ကာလအလိုက္ပိုင္းျခား၍ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာသူတို႔သည္ ထိုေခတ္ကာလေဖာ္ျပခ်က္အရ လူတို႔ တာ ၀န္ ေစာင့္စည္းရမည့္အပိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ပိုင္းျခားမႈ ကို ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားေ၀ါဟာရကို သမၼာက်မ္းစာတြင္အသံုးျပဳထားပံု။
            (က)      “Oikonomeo” ႀကိယာပံုစံကို လု၊ ၁၆း၂ တြင္ဘ႑ာထိန္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သံုးထားပါသည္။
            (ခ)        “Oikonomos” နာမ္ပံုစံကို တိ၊ ၁း၇။ ၁ ေကာ ၄း ၁ တြင္အသံုးျပဳထားၿပီး “ဘ႑ာစိုး” ဟုဘာသာျပန္ထားပါသည္။
            (ဂ)        “Oikonomia” နာမ္ပံုစံကို ၁ ေကာ၊ ၉း၁၇၊ ေကာ၊ ၁း၂၅။ ဧ၊ ၃း၂ တို႔တြင္ အသံုးျပဳထားၿပီး သာသနာ၊ အမႈေတာ္ စသည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားပါသည္။
            (ဃ)      ခရစ္ေတာ္သည္ ပံုဥပမာႏွစ္ခုတို႔တြင္ ထိုစကားလံုးကို သံုးထားပါသည္။ လု၊ ၁၂း၄၂။ လု၊ ၁၆း၁၊၃၊၈။ ထိုဥပမာ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္သူတစ္ပါး၏ဘ႑ာကိုထိန္းရျခင္းတာ၀န္ယူရျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရျခင္း၊ စီမံ ခန္႔ခြဲရျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။
            ( င)       တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပတ႐ုသည္ ၁ေပ၊ ၄း၁၀ တြင္ထိုစကားလံုးကိုသံုးခဲ့ပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏အ ထူးထူးအျပားျပားေသာေက်းဇူးေတာ္ဘ႑ာစိုးေကာင္းကဲ့သို႔” ဟုေတြ႔ရပါသည္။
            (စ)        ရွင္ေပါလုသည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ပတ္သက္၍သြန္သင္ခဲ့ပါသည္ -
                        (၁)        ဘုရားသခင္၏နက္နဲေသာအေၾကာင္းအရာကိုေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာဘ႑ာစိုး၌သစၥာရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။ ၁ေကာ၊ ၄း၁-၂။
                        (၂)        အခ်ိန္ကာလႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္အခ်ိန္ကာလသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေၾကာင္း။ ဂလ၊ ၄း၂-၄။
                        (၃)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ သီးျခားေခတ္ကာလႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္။ ဧ၊ ၃း၂-၆။
                        (၄)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ ကမၻာ့ေခတ္ကာလမ်ားသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဧ၊ ၃း၉။
                        (၅)        သာသနာႏွစ္ပါးကို အထင္အရွားသြန္သင္ထားရာ ထိုသြန္သင္မႈႏွစ္ရပ္ ဧ၊ ၁း၁၀ ႏွင့္ ဧ၊ ၃း၂ တြင္ သြန္သင္ထားခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို ယံုၾကည္သြန္သင္ သူမ်ား ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
                        မွတ္ခ်က္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား (၇)ခုရွိသည္ဟု တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္း မျပဳေသာ္လည္း၊ ရွင္ေပါလု၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားအရ ေပၚလြင္ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။

၄။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား၏လကၡဏာမ်ား။ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုတြင္ ထင္ရွားေသာလကၡဏာ (၅)ခုရွိပါသည္။
            (က)      လူတို႔က်င့္ႀကံျပဳမူရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သည္ သမၼာတရား၏အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ လူတို႔၌ထင္ရွားလာလ်က္၊ ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္လည္း သီးျခားေပၚလြင္သည္။
            (ခ)        လူတို႔ေစာင့္ထိန္းရမည့္က႑၊ လူတို႔၏တာ၀န္ (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာေဖာ္ျပ ခ်က္အေပၚ လူတို႔နာခံရမည့္ပံုစံ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူသည္ တိက်ေသာစမ္းသပ္မႈတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ ရသည္။
            (ဂ)        ထိုစမ္းသပ္ျခင္းကာလ၊ ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းကာလသည္လည္း သီးျခားေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။
            (ဃ)      လူတို႔သည္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီရန္မတတ္ႏိုင္။ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္းမွတ္တမ္း။
            (င)        ထိုဆံုး႐ႈံးမႈ (မလိုက္နာမႈ) အေပၚဘုရားသခင္၏အဆံုးအျဖတ္ တရားစီရင္ခ်က္။
            မွတ္ခ်က္။
            (၁)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ သာမန္ေခတ္၊ သာမန္ကာလ မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ထိုေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္လူတို႔အား ထိုအလိုေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္သစ္ခ်မွတ္ေပးျခင္း ေဖာ္ျပ ေတာ္မူ ခ်က္ကို လူတို႔နာခံျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ထိန္္းခ်ဳပ္ စီမံ ခန္႔ခြဲ ေရး မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေခတ္အဆင့္ဆင့္တို႔မွာ အျခားေသာေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္ ျခားနား လ်က္၊ သိမွတ္ခြဲျခားရန္ လြယ္ကူလွပါသည္။
            (၂)        သမၼာက်မ္းစာကို အေလးထား ေလ့လာသူတို႔သည္ ဤေခတ္အပိုင္းအျခားမ်ားကို ပိုမိုေလ့လာ ေတြ႔ရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုနားလည္ႏိုင္ရန္ ပညတ္တရားႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္တရားတို႔၏ ျခားနားခ်က္၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးႏွင့္အသင္းေတာ္တို႔၏ျခားနားခ်က္၊ အာျဗဟံအား ေပးထားေသာ ကတိေတာ္မ်ားႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းပါ ယံုၾကည္သူတို႔အား ေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ား စသည္တို႔ကို ခြဲျခားသိရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
            (၃)        ခရစ္ေတာ္သြန္းေတာ္မူခဲ့ေသာအေသြးေတာ္သည္ လံုေလာက္ေသာပူေဇာ္သကၠာျဖစ္လ်က္ ယုဒဘာ သာထံုးစံႏွင့္အညီ ယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ပူေဇာ္သကၠာထပ္မံ၍ ပူေဇာ္ျခင္းမျပဳသူ၊ စေနေန႔တြင္ ဘုရားသခင္အား ကိုးကြယ္ျခင္းျပဳရမည့္အစား တနဂၤေႏြေန႔တြင္ကိုးကြယ္ျခင္းကို ျပဳေသာသူ အားလံုးတို႔သည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို လက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
            (၄)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ကမၻာ့ေခတ္ႀကီးမ်ားတို႔သည္ တိုက္ဆိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းေတြ႔ရွိရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧ၊ ၃း၉။

၅။         အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းႏွင့္ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားတို႔၏ဆက္စပ္ပံု။
            (က)      သမၼာက်မ္းစာသည္ သမၼာတရားကိုအျပည့္အစံုေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္၊ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္အဆင့္ ဆင့္ ေဖာ္ျပထားေသာသမၼာတရားကို အျပည့္အစံုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားကို လက္ခံသူမ်ားက မွတ္ယူသည္။
            (ခ)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ အ ဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားမႈကို တိက်စြာ သိရွိႏိုင္ေစသည္။
                       
သ႐ုပ္ေဖာ္မ်ား။
                        (၁)        ေပါလုက“ဘုရားသခင္သည္ မိုက္မဲေသာအခ်ိန္ကာလတို႔ကို အမႈမထားဘူးေသာ္လည္း၊ ယခုမွာ ကိုယ့္အျပစ္ကိုယ္ျမင္၍ေနာင္တရၾကေလာ့” ဟု အာေရေတာင္ေပၚတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ (တ၊ ၁၇း၃၀)
                        (၂)        ေယာ၊ ၁း၁၇။ “အေၾကာင္းမူကား ပညတ္တရားကို ေမာေရွလက္ထက္တြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္သစၥာတရားမူကား ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။
                        မွတ္ခ်က္          ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို ယံုၾကည္သူမဟုတ္သည့္ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ Bernard Ramm ကဤသို႔ေရးထားပါသည္။ “ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို ယံုၾကည္သူ တို႔၏ေလ့လာမႈေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားကို ပိုမို ထင္ရွား၍ ေတြ႔ျမင္ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
                        (ဂ)        တစ္စံုတစ္ခုေသာေခတ္ကာလအတြက္ ေပးထားေသာ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူသည့္ သမၼာတရားသည္ ထိုေခတ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေခတ္ေျပာင္းသြားခ်ိန္တြင္ သမၼာ တရား အျဖစ္မွ ေ႐ြ႕ေလွ်ာ့သြားျခင္း မ႐ွိပါ။ ေဖၚျပၿပီးေသာ သမၼာတရားကို ဆက္လက္ ထပ္ဆင့္ျခင္း၊ ဆက္လက္၍ျဖည့္စြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိေသာ အသိစိတ္ အုပ္စိုးေသာေခတ္ကာလ မဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ေအာင္ ထိုသမၼာတရားသည္ တည္ရွိဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာ၊ ၂း၁၅၊ ၉း၁-၂။ ၂ ေကာ၊ ၁း၁၂။ ၄း၂။ ပညတ္ တရားသည္လည္း ယခုအခါ ပညတ္တရားေခတ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သမၼာ က်မ္းစာ၏မရွိမျဖစ္ေသာအရာအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ယေန႔ တိုင္ေအာင္ အက်ိဳး ကို ေပးလ်က္ပင္ ရွိေနပါသည္။ ၂တိ၊ ၃း၁၅-၁၇။ ေရာ၊ ၇း၇။ ၁၅း၄။ ဂလ၊ ၃း၁၉၊ ၂၄။ ၅း၁၈။

၆။         ေ၀ဖန္သံုးသက္ခ်က္မ်ားကိုျပန္ေျဖျခင္း။
            (က)      ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားျဖင့္ ေလ့လာျခင္းကိုလက္ခံသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သမၼာက်မ္း စာကယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္သည့္နည္းအျပင္ အျခား နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေ၀ဖန္သူမ်ားက ထင္မွတ္ ထားပါ သည္။
            အေျဖ။   ဤအခ်က္မွာမမွန္ပါ။ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားျဖင့္ ေလ့လာျခင္းကို လက္ခံသူ အေျမာက္အျမား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူမ်ားတြင္ ဤသို႔မိုက္မဲစြာယံုၾကည္သူ မေတြ႔ရွိရပါ။ ဘုရားသခင္ သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚ၌သာလ်င္ အေျခတည္၍ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေပးပါသည္။ က၊ ၁၅း၁၆။ ဂလ၊ ၃း၆။ ေဟ၊ ၁၁း၇။ ၁၃း ၁၄-၂၈။
            (ခ)        ေခတ္ကာလအလိုက္ ခြဲျခားေလ့လာျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစားကို ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစလ်က္ သမၼာက်မ္း စာ၏ညီၫႊတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစၿပီး မလိုလားအပ္ေသာအက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဟု စြပ္စြဲသူမ်ား လည္း ရွိပါသည္။
            အေျဖ။   ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို လက္ခံသူမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏မမွားယြင္းႏိုင္မႈကို၎၊ စကား လံုးတိုင္းအား မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းကို၎၊ လက္ခံယံုၾကည္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အနက္ ဖြင့္ရာ တြင္လည္း စာရိတၱဆိုင္ရာတိုက္႐ုိက္သြန္သင္မႈမဟုတ္လ်င္၊ က်မ္းစကားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အနက္ဖြင့္ျခင္းကိုသာယံုၾကည္ၾကသည္။ အကယ္၍ ဤယံုၾကည္ခ်က္မရွိပါလွ်င္ ခြဲျခားပိုင္း ျခား ေလ့လာျခင္းသည္ ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို လက္ခံ သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာမည့္အခ်ိန္သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ကာလ မတိုင္မီ၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ မတိုင္မီ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ ဤအျမင္ကို ျငင္းပယ္သူ အမ်ားရွိၿပီး ကြဲျပားေသာ သေဘာလည္းရွိပါသည္။
            (ဂ)        က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပါရဂူဘြဲ႕ကိုရရွိၿပီးေသာအခါ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမွေအာင္ျမင္၍ လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အသိပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ေ၀ဖန္ထားပါသည္။
            အေျဖ။   ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို ယံုၾကည္သူမ်ားတြင္ ပါရဂူဘြဲ႔ကိုေလ့လာသင္ယူထားေသာပညာရွင္ Fundamental အေျမာက္အမ်ား ရွိေနပါသည္။ အသိပညာတစ္ခုခ်င္းသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် မည္သည့္ ပညာတြင္တတ္ကၽြမ္းမႈကို မေပးႏိုင္ပါ။ မမွားႏိုင္ေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္လည္း မတတ္ႏုိင္ပါ။
            (ဃ)      အခ်ိဳ႕တို႔သည္ သမိုင္း႐ႈေဒါင့္မွေန၍ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို လက္ခံသူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ၾကပါသည္။ သမုိင္းအရၾကည့္လွ်င္ ႏုေနေသးေၾကာင္း၊ John Nelson Darby မွစ၍တင္ျပၿပီး Plymouth Brethren တို႔က ေထာက္ခံသည္။ Scofield Bible ကေထာက္ခံသည္။ ဤယံုၾကည္ခ်က္သည္ မၾကာေသူမီကမွ ေပၚလာေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္၍ ေခတ္သစ္အေတြးအေခၚ ျဖစ္ၿပီး မွန္မမွန္ သမိုင္းအရ စစ္ေဆးရန္ ေစာေသးေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
            အေျဖ။   ကနဦးအသင္းေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဗတိၱဇံေပးေသာအခါ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္း ရရွိသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ မွားယြင္းေသာယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အေတြးအေခၚတခုသည္ ေ႐ွးကေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ မၾကာမီက ေပၚေပါက္ျခင္း အေပၚ မူတည္၍ အမွားအမွန္ခြဲျခား၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေတြးအေခၚ၏မွန္ကန္မႈကို သမိုင္းျဖင့္ မစစ္ေဆးပါ။ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခု၏မွန္ကန္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိကိုသာ အေျခတည္ၿပီး စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၇။         ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
            မွတ္ခ်က္။          ဇယားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာပါ။ ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈပါ။ ဤပံုစံ တြင္ လူအားေပးထားေသာတာ၀န္ႏွင့္ ထိုေခတ္ကာလအတြက္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို ျပထားပါ သည္။ ဤေနရာတြင္ ခုႏွစ္ခုကိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို လက္ခံသူ ျဖစ္လာေစရန္ ခုႏွစ္ပိုင္းလံုးလက္ခံရန္ မလိုပါ။ အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ႏွစ္ပိုင္း/ သံုးပိုင္း/ငါးပိုင္း လက္ခံ ထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္ကာလခုႏွစ္ခု ထင္ရွားေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၈။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားဇယား။       
            မွတ္ခ်က္။       
                        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြက္ေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက်မ္း ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယားကိုေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီးေပးထားေသာက်မ္းခ်က္မ်ားအား လံုးဖတ္ပါ။

၁။ အျပစ္မဲ့ကာလ-ကမာၻျပန္တည္သည္(က၊၁း၂၈)မွ အာဒံ က်ဆံုးသည္အထိ(က၊၃း၆)။
၂။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ကာလ-က်ဆံုးျခင္း(က၊၃း၇)မွ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းအထိ(က၊၈း၁၄)။
၃။ လူသားအစိုးရကာလ-ေရလႊမ္းမိုးျခင္း(က၊၈း၁၅)မွ အာျဗဟံ ကိုေခၚျခင္းအထိ(က၊၁၁း၃၂)။
၄။ ကတိေတာ္ကာလ-အာျဗဟံ ကိုေခၚျခင္း(က၊၁၂း၁)မွ ကညတ္တရားကိုေပးျခင္းအထိ(ထြက္၊၁၈း၂၇)။
၅။ ပညတ္တရားကာလ-ပညတ္တရားေပးျခင္း(ထြက္၊၁၉း၁)မွ လက္၀ါးကပ္တိုင္အထိ(ေယာ၊၁၉း၃၀)။
၆။ ေက်းဇူးေတာ္ အသင္းေတာ္ကာလ-လက္၀ါးကပ္တိုင္(တ၊၂း၁။ဧ၊၁း၁၀။၃း၂)မွခရစ္ေတာ္ႀကြလာျခင္း(၁သက္၊၄း၁၇)
၇။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာလ- ဒုတိယအႀကိမ္ႀကြလာျခင္း(ဗ်ာ၊၁၉း၁၁၊၂၀း၄)မွ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္(ဗ်ာ၊၂၁း၂၂)။

ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား၏အခ်ိန္ဇယား

ေခတ္ကာလ
အပိုင္းအျခားမ်ား
လူ၏အေျခအေန
ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပ ခ်က္ႏွင့္လူ၏တာ၀န္
လူ၏ဆံုး႐ႈံးမႈ
ဘုရား၏စီရင္ခ်က္
အျပစ္မဲ့ကာလ
က၊ ၁း၂၈-၃း၆
က၊ ၁း၂၆
က၊ ၂း၁၇
က၊ ၃း၆-၉
က၊ ၃း၁၅-၁၉

ကိုယ့္ကိုကိုယ္သိေသာ
စိတ္ကာလ
က၊ ၄း၁-၈း၁၄
က၊ ၃း၂၂-၂၄
က၊ ၄း၇
က၊ ၆း၅
က၊ ၆း၁၇-၁၈။
၇း၁၁

လူသားအစိုးရ
က၊ ၈း၁၅-၁၁း၃၂
က၊ ၇း၁
က၊ ၉း၁
က၊ ၁၁း၁-၁၁
က၊ ၁၁း၅-၉

ကတိေတာ္
က၊ ၁၂း၁ မွ
ထြက္၊ ၁၈း၂၇
က၊၁၂း၁
က၊၁၂း၁၀၊ က၊၁၅း၁၇-၁၈၊ က၊၂၆း၁-၅။
ေဂါ႐ွန္ျပည္ က၊၄၇း၁-၅၀း၂၆
ထြက္၊၁း၁၃ ညွဥ္းဆဲခံရျခင္း။
ပညတ္ေတာ္
ထြက္၊၂၀-ေယာ၁၉း၃၀
ထြက္၊၁၉း၄-၂၄
ထြက္၊ ၁၉း၅
၄ရာ၊၁၇း၇-၂၃
တရား၊၂၈း၆၃-၆၈
ေက်းဇူးေတာ္၊အသင္းေတာ္ ေယာ၊၁၉း၃၀၊ ကားတိုင္မွ ၁သက္၊၄း၁၇၊ ခ်ီေဆာင္ျခင္း
လု၊၁၉း၁၀
ေယာ၊၁း၁၁-၁၂
၂တိ၊၃း၁-၅။
မ၊ ၂၄း၂၁
ခ်ီေဆာင္ျခင္း
ေယာ၊၁၄း၁-၃
၁သက္၊၄း၁၅-၁၈
၂သက္၊၂း၁-၈
ေယရ၊ ၃၀း၇
ေဘးဒါဏ္ႀကီး
မ၊၂၄း၂၉၊
ဒံ၊၉း၂၄-၂၇၊ ၁၂း၁။
ဒံ၊၉း၂၄-၂၇၊ 
ဒံ၊ ၁၂း၁
ဗ်ာ၊ ၄-၁၈
ႏိုင္ငံေတာ္ ဗ်ာ၊၁၉-၂၀
ေကာင္းကင္သစ္ေျမႀကီးသစ္ ဗ်ာ၊ ၂၁
တ၊ ၁၅း၁၆
ေဟ႐ွာ၊၂း၂-၄ ႏွင့္
ေဟ႐ွာ၊ ၁၁
ဗ်ာ၊၂၀း၇-၉
ဗ်ာ၊၂၀း၁၁-၁၅

၉။         ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး။
            (က)      “သမၼာတရားကို မွန္ကန္စြာပိုင္းျခားတတ္ေသာဆရာ” ျဖစ္ေစျခင္းငွာ က်မ္းစာကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေလ့လာရန္ ရွင္ေပါလုက တိေမာေသအား တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ၂ တိ၊ ၂း၁၅။ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အေျခခံအဓိပၸါယ္ႏွင့္ ထိုေခတ္က ရည္ရြယ္ ခ်က္ကိုပါ သိရွိလ်က္ ထိေရာက္စြာ နားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။
            (ခ)        သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာသူအေနျဖင့္ အသင္းေတာ္အား ေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ားႏွင့္ အာျဗဟံ၊ ဒါ၀ိဒ္၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အား ေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ားကို ကြဲျပားျခားနားစြာ နားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာ ေသာအခါ မည္သည့္ကတိေတာ္ကို မည္သူအားေပးထားေၾကာင္းကို သိရွိေစလ်က္ စိတ္တက္ႂကြမႈ ကို အလွ်င္တေစာ မျဖစ္ေစပါ။
            (ဂ)        အခ်ိဳ႕ေသာေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာအေျခအေနအရ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သမၼာ တရားကို လူတို႔အားစမ္းသပ္ႏိုင္ရန္ သီးျခားတာ၀န္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေတာ္မူေၾကာင္းကို ကြဲျပား ျခား နားစြာေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အႀကံေတာ္ကို ေခတ္ကာလ အလိုက္ ေလ့လာမွသာ အျခား ေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္ကြဲျပားေနမႈကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
            (ဃ)      ဓမၼသစ္က်မ္းႏွင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔၏ေခတ္ကာလမ်ား ခြဲျခားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာ ပညာရွင္အားလံုးက သေဘာတူလက္ခံထားၾကပါသည္။ ေခတ္ကာလအလိုက္ ပိုင္းျခားမွသာ ဤလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
            (င)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား ကတိထား ေတာ္မူခဲ့သည္ႏွင့္အညီ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ တည္ေထာင္ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟူ၍ ၎၊ ခရစ္ေတာ္ သည္ “ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏ရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ထို္င္လ်က္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ စိုးစံလ်က္ အႏွစ္တစ္ ေထာင္ ကာလအတြင္း ေျမႀကီးေပၚတြင္ အုပ္စိုးမည္ဟူ၍၎၊ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုသူတို႔အတြက္ ဤအရာသည္ လူ႔သမိုင္း၏ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ အယူအဆကို လက္မခံ သူ မ်ားႏွင့္ ကတိေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ က်မ္းတတ္ (covenant theologians) မ်ားသည္ ဤ အယူ အဆမ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြဲေနမႈသည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ဟု ယံုၾကည္ ထားပါသည္။ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္းသည္သာ လူ႔သမိုင္းစဥ္၏ ပန္းတိုင္ကို အမွန္ သိရွိေစပါသည္။

၁၀။       နိဂံုး     ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာျခင္းကို လက္ခံသူ Dispensation- alist ဆိုသည္မွာ -
            (က)      သမၼာတရား၏ ေဖာ္ျပမႈသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။
            (ခ)        သမၼာက်မ္းစာသည္ မူလ ပထမက ႏႈတ္တိုက္တစ္လံုးခ်င္း ေပးထားေသာက်မ္းျဖစ္လ်က္ မမွားႏိုင္ ဟု ယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။
            (ဂ)        သမၼာက်မ္းစာ၌ ေရးထားေသာစကားလံုးအဓိပၸါယ္ထက္၊ ထပ္ဆင့္အဓိပၸါယ္ရွာေဖြျခင္း မျပဳဘဲ
                       (Spiritualization) ပံုမွန္၊ သာမန္႐ုိး႐ုိး အရွိအတိုင္း လက္ခံလ်က္ အနက္ဖြင့္သူမ်ားျဖစ္သည္။
            (ဃ)      လူ႔သမိုင္းအစဥ္ႏွင့္ထာ၀ရကာလ၌ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
                        သင့္ျမတ္မႈရွိေစရန္ သတိထားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါသည္။ “Ultra-dispensationalist” ေခၚ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ ေခတ္ကာလ အလိုက္ေလ့လာမႈကို လက္ခံသူမ်ား ရွိပါေသးသည္။ ထိုသူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ ေလ့လာျခင္းကိုပင္ လက္မခံသူမ်ား ေပၚေပါက္လာေစ တတ္ပါသည္။ ဥပမာ- အခိ်ဳ႕ေခတ္ကာလသမားမ်ားသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတစ္ခုလံုးကို အေလး မထား၊ ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈ လံုး၀မရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားပင္ ရွိပါသည္။
                        အမ်ားအားျဖင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ ေလ့လာျခင္းကို ယံုၾကည္သူမ်ား၏ခံယူခ်က္မွာ “ထိုက်မ္းစာရွိ သမွ်သည္ ဘုရားသခင္ မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သည္” ၂တိ၊ ၃း၁၆။ က်မ္းစာရွိသမွ်တို႔ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာရန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း က်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ၀န္ခံ ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေစျခင္းငွာ သမၼာတရားကို မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဆရာ ျဖစ္ေစေရးအ တြက္ ေလ့လာရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား
၁။         ဤသင္ခန္းစာ အေရးႀကီး ပံုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလအလိုက္ ေလ့လာျခင္း အား ျဖင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ စကားလံုးျဖင့္ ရွင္းျပပါ။
၂။         ေခတ္ကာလအလိုက္ သမၼာက်မ္းစာကို ခြဲျခားေလ့လာသူကို အနက္ဖြင့္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ (၂)ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပပါ။
၃။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအနက္ဖြင့္ (၇)ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္အနက္ဖြင့္ ခ်က္ျပဳစုပါ။ ေခတ္ကာလအလိုက္ ပိုင္းျခားျခင္း၏အဓိက အႏွစ္သာရႏွင့္ပံုစံမ်ားကို ပါ၀င္ေစပါ။
၄။         dispensation ၏ဂရိဘာသာပံုစံတြင္ နာမ္ပံုစံသည္ Oikonomeo ႏွင့္ Oikonomia ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုစကားလံုးမ်ားကို လု၊ ၁၂း၄၂ ႏွင့္ ၁၆း၁၊၃၊၈ တို႔တြင္ မည္သို႔ အသံုးျပဳထားပါသနည္း။
၅။         ၁ ေပ၊ ၄း၁၀ တြင္ ေပတ႐ုသည္ ဤစကားလံုးကို မည္သို႔အသံုးျပဳထားပါသနည္း။
၆။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုက မည္သို႔ သြန္သင္ ထားပါသနည္း။
၇။         ဧ၊ ၁း၁၀ ႏွင့္ ၃း၂ တို႔တြင္ ရွင္ေပါလုက မည္သည့္ေခတ္ကာလ ႏွစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ေခတ္ကာလ အလိုက္ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ မည္သို႔  ခံယူေစပါသနည္း။
၈။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား၏ထင္ရွားေသာ လကၡဏာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
၉။         သမၼာက်မ္းစာကို အေလးထား ေလ့လာသူတို႔သည္ ဤေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားကို ပိုမိုေတြ႔ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
၁၀။       သမၼာတရားကို ဘုရားသခင္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၌ေဖာ္ျပေတာ္မူရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပသည္ဟု ေခတ္ကာ လ အပိုင္းအျခားသမားမ်ားက သြန္သင္ထားပါသနည္း။
၁၁။       ေခတ္ကာလတစ္ခုအတြက္ ဘုရားသခင္ တသီးတျခားေဖာ္ျပေတာ္မူေသာအရာသည္ ထိုေခတ္ကုန္ဆံုးေသာ အခါ အမွန္တရားအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္းမွပ်က္ျပားသြားပါသေလာ။ ပ်က္ျပားသြားျခင္းမရွိလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း။
၁၂။       ေအာက္ပါေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ကို ရွင္းႏိုင္သမွ် ရွင္းေအာင္ေရးပါ။
            (က)      ေခတ္ကာလအလိုက္ ေလ့လာျခင္းကို ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ပါးတည္းအျပင္ အျခားေသာနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
            (ခ)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္းသည္ ကြဲျပားမႈျဖစ္ေပၚေစလ်က္ သမၼာက်မ္းစာ၏ ညီ ၫႊတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစပါသည္။
            (ဂ)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္း အေတြးအေခၚသည္ ႏုနယ္ေသးသည္ျဖစ္၍ ေခတ္ ေပၚ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ျငင္းပယ္ထားသင့္ပါသည္။
၁၃။       ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား၏အခ်ိန္ဇယားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ေပးထားေသာေခတ္ကာလ(၇)ပါးကို ေဖာ္ျပလ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခတ္ကာလအစႏွင့္ ေခတ္ကာလအဆံုးတို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။
၁၄။       ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားဇယားတြင္ ဤေခတ္ကာလႀကီးမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား၏လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြေဖာ္ျပပါ။
            (က)      အျပစ္မဲ့ကာလ
                        (၁)        လူ၏အေျခအေန
                        (၂)        ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္လူ၏တာ၀န္
                        (၃)        လူ၏ဆံုး႐ႈံးမႈ
                        (၄)        ဘုရားသခင္၏စီရင္ခ်က္။
            (ခ)        ပညတ္ေတာ္ကာလ
                        (၁)        လူ၏အေျခအေန
                        (၂)        ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္လူ၏တာ၀န္
                        (၃)        လူ၏ဆံုး႐ႈံးမႈ
                        (၄)        ဘုရားသခင္၏စီရင္ခ်က္။

၁၅။       ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာရျခင္း၏အက်ိဳး (၅)ခုကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အနည္းဆံုး (၃)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။
၁၆။       အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာမႈကို လက္ခံသူသည္ မည္သုိ႔ေသာသူနည္း။
၁၇။       အစြန္းေရာက္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာသူဆိုသည္မွာ မည္သူနည္း။
၁၈။       ဤသင္ခန္းစာ ေလ့လာျခင္းမွ သင္ရရွိေသာအေျဖကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးျပပါ။


အမည္၊   ____________________________                       ရက္စြဲ     _____________________________
လိပ္စာ၊  ____________________________
            ____________________________
            ____________________________
LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL
Prepared by William S. H. Piper (D.D)

0 comments:

Post a Comment