HCF

HCF MYANMAR IN SINGAPORE

Wednesday, August 28, 2013

ဗတၱိဇံအေၾကာင္း

                                               သင္ခန္းစာ (၂၆)

နိဒါန္း
            ဤသင္ခန္းစာတြင္ ခရစ္ယာန္ဗတၱိဇံ။ အဓိပၸါယ္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အေရးႀကီးပံုတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤဗတၱိဇံ မဂၤလာသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္ခန္းစာ (၂၁၊၂၂၊၂၃) တို႔တြင္ ေလ့လာခဲ့ရေသာ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေရ၌ေပးေသာ ဗတၱိဇံမဂၤလာႏွင့္ က်င့္သံုးမႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗတၱိဇံႏွင့္ပတ္သက္၍၊ အခ်ိဳ႕ေသာဒ႑ာရီသေဘာသက္ ေရာက္လ်က္ မွားယြင္းေနေသာ က်င့္ သံုးမႈအခ်ိဳ႕ကိုလည္းေဖာ္ျပပါမည္။ သို႔ရာတြင္ သခင္ဘုရားကိုယ္ေတာ္ တုိင္ရွင္းလင္းစြာမိန္႔မွာေသာအခ်က္ ယံုၾကည္သူ တိုင္းမျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္။

            သခင္ေယ႐ႈသည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းကို အစျပဳရာတြင္ ေရ၌ ဗတၱိဇံခံျခင္းျဖင့္ စတင္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလ်က္၊ အမႈေတာ္ကို အဆံုးသတ္ရာတြင္လည္း “လူမ်ိဳးတကာတို႔အား ေဟာေျပာသြန္သင္၍၊ ဗတၱိဇံေပးရန္” မွာၾကားခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသမၼာက်မ္းစာ၏ အေရးႀကီးဆံုးသြန္သင္ခ်က္ကို မည္သည့္ယံုၾကည္သူကမွ်ေရွာင္လြဲ၍ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဗတၱိဇံသည္ မလိုအပ္ဟု ေဘးဖယ္၍ရေသာအရာမဟုတ္၊ မခံဘဲေန၍၇ေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ မေရွာင္မလြဲႏိုင္၊ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ မိန္႔မွာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗတၱိဇံသည္ အဓိကအေရး ႀကီးလ်က္ ဗတၱိဇံမဂၤလာကိုခံရသည္မွာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ တန္ဘိုးပါရမီကို သေဘာေပါက္လ်က္ စံနစ္တက်ခံယူသူမ်ား လည္းရွိပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔သည္ ဗတၱိဇံကိုခံယူလ်က္ ဘုရားသခင္၏ သားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီဟု အခ်ည္းႏွီးခံယူယံုၾကည္ထားသည္ မ်ားရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာပါ ဗတၱိဇံ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုစြာ သေဘာေပါက္ခြင့္ေပးပါမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္အား ႐ုိးသားစြာဆုေတာင္း လ်က္ဤသင္ခန္းစာကိုေလ့လာပါ။

သင္ခန္းစာ
၁။         ဗတၱိဇံဟူေသာစကား၏ အဓိပၸါယ
က။        ဗတၱိဇံ Baptism ဟူေသာ စကားလံုးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ခရစ္ယာန္မ်ားက ေခါမ - ဂရိ (ေဟလသ) ဘာသာအားျဖင့္ ဗတ္တီးစမာ Baptism ဟူေသာနာမ္ ဖလွယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း၊ ႏွစ္ေနျခင္း) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ထို Baptism သည္ ဂရိဘာသာႀကိယာပံုစံ Baptizpo ဟူေသာ သီးျခားေ၀ါဟာရမွလာပါသည္။ သာမန္ႀကိယာမွ “bapto” ျဖစ္လ်က္ ေရထဲတြင္ ႏွစ္သည္၊ ေရ ေအာက္တြင္ႏွစ္ေနသည္၊ ျမႇဳပ္ေနသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ (ဤစကားလံုးကို ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ အ၀တ္ အထည္ေဆးဆိုးရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေရခပ္ရန္အတြက္ေရပံုးကို တြင္းထဲသို႔ ႏွစ္ရာ၌လည္းေကာင္း အသံုးျပဳ ထားပါသည္။
ခ။         ဂရိ-အဂၤလိပ္အဘိဓါန္ Lexicon မ်ားကို ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၀င္မ်ားက ေရးသားျပဳစုျခင္း၊ မျပဳခဲ့ရေသာ္ လည္း၊ စံျပအဘိဓါန္မ်ားျဖစ္ေသာ Liddell ႏွင့္ Scott အဘိဓါန္မ်ားတြင္လည္း baptize ၏အဓိပၸါယ္ကို “စိမ္” သည္၊ ႏွစ္သည္ဟူ၍သာ စကားဖလွယ္ထားပါသည္။ ဤစကားသည္ “ျဖန္းသည္” ေလာင္းသည္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္မရွိပါ။    
ဂ။         International Standard Encyclopedia ျပဳစုသူ Dr. A.T Robertson အေနျဖင့္ batizo ဟူေသာစကားလံုးသည္သာ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ဗတၱိဇံႏွင့္ပတ္သက္၍၊ အသံုးျပဳရမည့္စကားလံုးျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားပါသည္။ Baptisma ႏွင့္ baptismos စကားလံုးမ်ားကို အနက္ဖြင့္လိုေသာ အခါတြင္သာ အသံုး ျပဳလ်က္ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာ၌ အသံုးမျပဳခဲ့ပါ။
ဃ။        ဂရိဘာသာစကားသည္ ကနဦးမွစ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသံုးျပဳေသာစကားျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ဂရိအသင္း ေတာ္ျပန္႕ပြားရာ၊ ဂရိႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ baptize ကိုသာ ခရစ္ယာန္ ဗတၱိဇံအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ ေရ၌ႏွစ္ျခင္းကိုသာ ကြဲလြဲမႈမရွိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။
            “ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားမသိ၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိ၊ အသံုးမျပဳေသာ baptize စကားလံုးအား၊ သမၼာက်မ္းစာကိုေရး ၾကေသာ           ရွင္လုကာႏွင့္ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔သည္ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း အေထာက္အထားမေတြ႕ရ။
င။         Thayer's Lexicon အရ baptize ဆိုသည္မွာ အျပစ္ကို ဖယ္ရွားသည့္ လကၡဏာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေသာေရတြင္ ႏွစ္ျမႇုဳပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
စ။         ဆရာႀကီး ALERED PLUMMER အဂၤလိပ္အသင္းေတာ္မွ baptize သည္ ရွင္မႆဲအနက္ဖြင့္က်မ္းေရးရာ တြင္ စာမ်က္ႏွာ၊ ၂၈၌ “ ေရ၌ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း” ျဖစ္သည္ဟုေရးထားပါသည္။
ဆ။        ADOLPH HARNACK ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္ဂ်ာမန္က်မ္းတတ္ပုဂၢဳိလ္က “ဗတၱိဇံသည္ ေရ၌ႏွစ္ျခင္း” ကိုေဖာ္ျပသည္။
            မွတ္ခ်က္။          ။ ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ားသည္ baptizo အနက္ဖြင့္ရာတြင္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ားဘက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားအင္တိုက္အားတိုက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေနပါသည္။ (to dip, Submerge, or immerse)
၂။         ဗတၱိဇံမဂၤလာက်င့္သံုးပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရေၾကာင္း
က။        ယေန႔ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဂဏႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဗတၱိဇံမဂၤလာေပးရာတြင္ ေရကို (၃)မ်ိဳး အသံုးျပဳေနပါသည္။
၁။         ႏွစ္ျခင္း -ေရ၌ႏွစ္ျခင္း၊ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေစျခင္း၊ ေရေအာက္၌ထားျခင္း
၂။         ေလာင္းျခင္း - တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ဦးေခါင္းေပၚသို႔ေရေလာင္းျခင္း
၃။         ျဖန္းျခင္း - တစ္စံုတစ္ဦး၏ဦးေခါင္းေပၚသို႔ ေရကိုပက္ျဖန္းျခင္း၊ ေရျဖင့္တို႔ျခင္း
ခ။         ဤက်င့္သံုးပံုမ်ိဳးကို ဂရိဘာသာစကားျဖင့္ -
            ၁။         Immersion ႏွစ္ျခင္း          =          baptism
            ၂။         Pouring ေလာင္းျခင္း         =          ekcheo
                        ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ဗတၱိဇံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤစကားလံုးကို မသံုးခဲ့ပါ။
            ၃။         Sprinkling ျဖန္းျခင္း          =          RHNTIZo
                        ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ဗတၱိဇံႏွင့္ပတ္သက္၍ စကားလံုးကိုအသံုးမျပဳခဲ့ပါ။
မွတ္ခ်က္။          ။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာအလိုအရ ေလာင္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ ျဖန္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ လက္ခံဘြယ္ရာမရွိ ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
ဂ။         ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္းကိစၥ
၁။         ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ဗတၱိဇံႏွင့္ပတ္သက္၍ baptizo ဟူေသာစကားကိုသာ အစဥ္တစိုက္ အသံုးျပဳ ထားပါသည္။
၂။         ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၀င္မဟုတ္ေသာပညာရွင္မ်ား၏ ညီၫႊတ္ေသာခံယူလ်က္ (အထက္အပိုဒ္) ၁-အရ baptize သည္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္းမွတပါး အျခားအဓိပၸါယ္ကို မေပးႏိုင္။ ထိုႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္းသည္သာ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ က်င့္သံုးမႈျဖစ္ပါသည္။
၃။         ဗတၱိဇံသည္ ယံုၾကည္သူအေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံျခင္း၊ ျမႇဳပ္ႏွံခံျခင္း၊ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပ ထေျမာက္တို႔ကို ပံုေဆာင္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ (ေရာမ ၆း၃-၅။ ေကာ ၂း၁၂-၁၃) ႏွစ္ျမဳပ္ျခင္းသည္ သာ ဤသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ျမဳပ္ျခင္းအားျဖင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို “ကိုယ္ေတာ္သည္ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ျမဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္” လ်က္အေသခံေတာ္မူျခင္း၏ ပံုသ႑ာန္ကိုေဆာင္၍၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ငါတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိႏိုင္မည္” ျဖစ္ပါသည္။
၄။         သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဗတၱိဇံမ်ားကို နမူနာယူ၍ ယုတၱိရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးျခင္း။
က။        ေယာ၊ ၃း၂၃။“ေယာဟန္သည္လည္း၊ ရွာလိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီး အဲ့ႏုန္အရပ္၌ေရမ်ားေသာ ေၾကာင့္၊ ဗတၱိဇံကိုေပး၍ေနသျဖင့္” (ေလာင္းျခင္း၊ ျဖန္းျခင္း၊ ျဖစ္လွ်င္ေရမ်ားေသာေနရာကို ေရြးရန္မလို)။
ခ။         ေယ႐ႈသည္၊ ဗတၱိဇံကိုယူရန္ နာဇရက္ၿမိဳ႕မိုင္ ၆၀ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။ (မာ၊ ၁း၉)။
ဂ။         တမန္၊ ၈း၃၈-၃၉။ အဲသေရာပိျပည္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး၏ ဗတၱိဇံခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “ထိုအမတ္ႏွင့္တကြ ေရထဲသို႔ဆင္း၍ “ေရမွတက္ၾကလွ်င္” ေရထဲ၌ႏွစ္ျမႇဳပ္ေစျခင္းနည္း ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။
ဃ။        ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္သည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲတြင္ ဗတၱိဇံေပးပါသည္။ ေရေလာင္းရန္၊ ေရျဖန္းရန္ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ “ျမစ္ထဲ”ဆင္းရန္မလိုပါ။
၅။         Didache သုိ႔မဟုတ္ “တမန္ေတာ္ႀကီး ၁၂ပါးတို႔၏ သြန္သင္ခ်က္” ဒုတိယရာစုအလယ္ေလာက္တြင္ ေရးသားထားခ်က္။ (၁၇)ရာစုတြင္း ျပန္လည္ေတြ႔ရွိရေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးအက်ဆံုးေသာ အသင္းေတာ္တြင္ သြန္သင္ခ်က္ဆိုင္ရာ လက္ကိုင္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ ဗတၱိဇံေပးရာ တြင္ထူးျခားေသာ အေျခအေနမွအပ ေရ၌ေရႏွစ္ျမႇဳပ္ေစရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။
၆။         ဗတၱိဇံအေရးပါမႈသည္ မည္ကဲ့သုိ႔က်င့္သံုးေၾကာင္းႏွင့္ လည္းအက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ေရ၌ႏွစ္ျမႇဳပ္ေစျခင္း ကိုသာ၊ ေထာက္ခံထားလ်က္၊ ထိုအရာသည္သာအေသခံျခင္း၊ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း၊ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
၇။         Lightfoot ေခၚ အဂၤလီကန္အသင္းေတာ္မွ ၿဗိတိသွ်ပညာရွင္ႀကီးက၊ ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ အနက္ဖြင့္က်မ္းေရးရာတြင္ ေကာ၊ ၂း၁၂ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၂ ၌ “ဗတၱိဇံသည္ လူေဟာင္း၏သခ်ႋဳင္းျဖစ္လ်က္၊ လူသစ္၏ေမြးဖြားရာအရပ္ျဖစ္သည္။ ဗတၱိဇံမဂၤလာတြင္ ေရထဲသို႔ ႏွစ္ျမႇဳပ္သြားေသာအခါ ယံုၾကည္သူသည္ မိမိ၏ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ အရာအားလံုး ကို ထိုအရပ္၌ျမႇုဳပ္ႏွံလ်က္၊ ေရထဲမွထေသာအခါ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အမ်ိဳးျပန္လည္ေတာ္စပ္လာ လ်က္ အသက္တာသစ္ႏွင့္ အသစ္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအတြက္ အသက္ရွင္လာၿပီးျဖစ္ပါသည္။” (ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္၀င္မဟုတ္၊ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္းကို မက်င့္သံုးေသာပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျပလို၍၊ အသံုးျပဳျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။)
၈။         အကယ္၍အေထာက္အထားအေနျဖင့္ က်မ္းစာကို ကိုးကားမည္ဆိုလွ်င္ ေရွးေအသင္းေတာ္မ်ား၌ ေရွးသန္႔ရွင္းသူမ်ားတို႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းသာ ေလ့လာေရးသားခဲ့ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေရ၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေစျခင္းသည္ ဗတၱိဇံအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာက်င့္သံုးမႈ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။
ဃ။        ေလာင္းျခင္း၊ ျဖန္းျခင္းကိစၥ
            ၁။         ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အသံုးမျပဳခဲ့ပါ။
၂။         Affusion ေခၚ ေလာင္းျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းကို အေကာင္းဆံုး သ႐ုပ္ျပႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေနာင္တရလ်က္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံေသာအခ်ိန္တြင္ ခ်က္ျခင္းေပးျခင္းျဖစ္၍၊ ဗတၱိဇံမဂၤလာတြင္ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေရာ၊ ၈း၁၅-၁၆။ ဂလ၊ ၄း၆-၇။
၃။         Aspersion ေခၚ ျဖန္းျခင္းကို၊ ၁၃ရာစုမတိုင္မီ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထိုေခတ္ မတိုင္မီ ျဖန္းျခင္းခံရေသာသူမ်ားအား အသင္းေတာ္က ႏႈတ္ပယ္ခဲ့ပါသည္။ Comncil of Trent ကို ၁၅၄၅ မွ ၁၅၆၃ အၾကား သံုးႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ Council Ecumenical တြင္ ေလာင္းျခင္း၊ ျဖန္းျခင္းကို  တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။“
၄။         Didache အထက္က ေဖာ္ျပၿပီးေသာက်မ္းတြင္ Presbytarian အသင္းေတာ္၀င္ျဖစ္သူ Philip Schaff ၏ဘာသာျပန္ခ်က္အရ “ယခု ဗတၱိဇံႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ဤသို႔ဗတၱိဇံေပးၾကေလာ့။ ဤအရာမ်ားကို ပထမဦးစြာ သြန္သင္ၿပီးေနာက္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏ နာမေတာ္ထဲသို႔ စီးေသာေရျဖင့္ ဗတၱိဇံေပးေလာ့။ စီးေသာေရမရႏိုင္မွ အျခားေရျဖင့္ ဗတၱိဇံေပးေလာ့။ ေရးေအးျဖင့္ေပး၍ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေရေႏြးျဖင့္ေပးေလာ့။ ထိုသို႔ပင္မတတ္ႏိုင္လွ်င္ ထိုသူ၏ေခါင္းေပၚတြင္ ေရသံုးၾကိမ္ေလာင္းျခင္းျဖင့္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏ နာမေတာ္ထဲသို႔ ဗတၱိဇံေပေးလာ့။
            မွတ္ခ်က္။
            က။        ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္၊ ဒုတိယရာစုအေစာပိုင္းတြင္ ေရးသားထားေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။
            ခ။         ေရ၌ႏွစ္ျမႇဳပ္ေစျခင္းကို ေထာက္ခံသည္သာမက ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္တြန္းထားပါသည္။
ဂ။         ေရေလာင္းျခင္းကို အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တိက်စြာလမ္းျပထားသည္မွာ အေျခအေန အလြန္ခက္ခဲမွသံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။

၅။         ဒုတိယရာစုခန္႔ကတည္းကပင္ အခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဓမၼသစ္က်မ္းပါ ေျဖာင့္မတ္ေစျခင္း ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီမဟုတ္ဘဲ ဗတၱိဇံမဂၤလာႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ကြဲလြဲ၍၊ သြန္သင္ စျပဳေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗတၱိဇံခံယူျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ေသာေမြဖြားျခင္း ရရွိေၾကာင္းမွားယြင္းစြာသြန္သင္လာၾကပါသည္။ ဗတၱိဇံမဂၤလာေပးရာတြင္ေလာင္းျခင္း၊ ျဖန္းျခင္းနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား၊ ဗတၱိဇံမဂၤလာေပးျခင္းတို႔သည္ ဤသမၼာက်မ္းစာပါဗတၱိဇံမဂၤလာကို မသံုးဘဲလမ္းမွားသို႔ ေရြးျခင္းမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၃။         ဗတၱိဇံသည္၊ ဒုတိယေမြးျခင္းေလာ။ သို႔မဟုတ္ကယ္တင္ျခင္းေပးႏိုင္ပါသေလာ။
            (ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္ေဘာင္၀င္မ်ား၏ ၈၀မွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္အပါအ၀င္တို႔တြင္ ဗတၱိဇံမဂၤလာသည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္က်င့္သံုးလ်က္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုလည္း ဗတၱိဇံေပး သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
က။        ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟူေသာ သြန္သင္ခ်က္သည္ ဗတၱိဇံ၏အမွတ္လကၡဏာသ႐ုပ္ေဖာ္မႈကို ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံယူေသာ ဗတၱိဇံမဂၤလာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ခံယူရရွိၿပီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို လူပရိသတ္ေရွ႕၌ ၀န္ခံထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တမန္၊ ၈း၃၇။
ခ။         ဗတၱိဇံယူျခင္းသည္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ျဖည့္စြက္လိုက္ေသာအခါ မူရင္းအဓိပၸါယ္ပ်က္ျပယ္သြားပါသည္။
ဂ။         ဗတၱိဇံခံယူျခင္း ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားအဓိကေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္မ်ား။
            ၁။         ေယာ၊ ၃း၃-၅။ “ေရႏွင့္၀ိညာဥ္ေတာ္မေမြးေသာသူမည္သည္ကား”
က။        ခရစ္ယာန္ဗတၱိဇံကို ဤပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔မတိုင္မီ အမိန္႔ေပးျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေရျဖင့္ေမြးဖြားျခင္း” ဆိုသည္မွာ ေရ၌ ဗတၱိဇံခံျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ခ။         အငယ္ (၄)တြင္ နိေကာဒင္သည္၊ မိခင္၀မ္းထဲသို႔ျပန္၀င္မည္ေလာဟု ေမးပါသည္။ အငယ္ (၆)တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဇာတိပကတိေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းကို ေျပာျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ဤေနရာတြင္ ဇာတိပကတိေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေမြး ဖြားျခင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ေျပာေနေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
၂။         တမန္၊ ၂း၃၈ (ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ဒုတိယေမြးျခင္းရမည္ဟု ယံုၾကည္သူတို႔အထဲ အလြန္ထင္ရွား ေသာက်မ္းခ်က္) “ သင္တို႔အျပစ္ကိုလြတ္ေစျခင္းငွာ ေနာင္တရ၍၊ တစ္ေယာက္မွ်မႂကြင္း၊ ေယ႐ႈ ခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံခံၾကေလာ့။
က။        “ေစျခင္းငွာ” ၏ ဂရိဘာသာမူလစကားလံုးသည္ EIS ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ “ထဲသို႔” ျဖစ္ပါသည္။
ခ။         သို႔ရာတြင္ EIS အဓိပၸါယ္ကို into တစ္မ်ိဳးတည္းဘာသာျပန္ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္၊ ၂း၃၈ ကို ဤသို႔လည္း ဘာသာျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ “ သင္တို႔အျပစ္လြတ္ ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တရ၍၊ တစ္ေယာက္မႂကြင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံခံၾကေလာ့။”
၃။         တမန္၊ ၂၂း၁၆ “ထေလာ့။ သခင္ဘုရားကို ပဌနာျပဳလ်က္၊ ဗတၱိဇံခံ၍၊ သင္၏အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေလာ့။
            က။        တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလု ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ သက္ေသခံေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ခ။         တမန္၊ ၉း၆။ စိတ္ႏွလံုးေၾကကြဲ၍၊ ရပ္တည္ရာမရေသာတာ႐ႈၿမိဳ႕သားေရွာလုသည္ ေယ႐ႈ ကို သခင္ဟုေခၚလ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
ဂ။         တမန္၊ ၉း၁၁။ “ထိုသူသည္ ဆုေတာင္းလ်က္ေနသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။”
ဃ။        တမန္၊ ၉း၁၅။ ဘုရားသခင္က၊ “ထိုသူကား---ငါေရြးေကာက္ေသာတန္ဆာျဖစ္၏” ဟုမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။
င။         တမန္၊ ၉း၁၇။ အာနနိက ေရွာလုကို “ညီေရွာလု” ဟုေခၚပါသည္။
စ။         တမန္၊ ၉း၁၇။ အာနနိက “သင့္ကိုသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းငွာ၊ ငါ့ကိုေစခန္႔ေတာ္မူၿပီ” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။
ဆ။        တမန္၊ ၉း၁၈တြင္ - ေပါလုသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ၿပီးမွ ဗတၱိဇံမဂၤလာခံယူခဲ့ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။            ။ ေပါလုသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ၿပီး မွ၊ ဗတၱိဇံခံယူေၾကာင္းေပၚလြင္သည္။
ဥပမာ - တမန္၊ ၈း၁၂ - “ထိုသူတို႔သည္၊ ယံုၾကည္ေသာအခါ----ဗတၱိဇံကိုခံၾက၏။”
တမန္၊ ၈း၃၇ - “သင္သည္စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္လွ်င္ခံရ၏။”
တမန္၊ ၂း၂၁ - “ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာျပဳၾကေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူ ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတၱံ႕။ ေရာ၊ ၁၀း၁၃။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့။
မွတ္ခ်က္။            ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဗတၱိဇံခံယူျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ေရာက္ရသည္ မဟုတ္ဘဲထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္းပဌနာျပဳေသာအခါ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းေပၚလြင္ပါသည္။
၄။         ၁ေပ၊ ၄း၁၉-၂၁။ (ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္သည္ဟု သြန္သင္သူတို႔၏ ထင္ရွားေသာက်မ္းခ်က္။
            ရွင္ေပတ႐ုသည္ ဤေနရာတြင္ ဗတၱိဇံဟုဆိုေသာ္ ကိုယ္ကာယအညစ္အေၾကးကို ေဆး ေၾကာျခင္းတည္းဟူေသာ ဇာတိပကတိ၏ အညစ္အေၾကးကို မေဆးေၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ကသာ ဤအလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ သည္။ ဗ်ာ၊ ၁း၅။ ၁ ေယာ၊ ၁း၇။


၄။         လူမမယ္ကေလးမ်ားအား ဗတၱိဇံေပးျခင္းကိစၥ။
က။        ကာသိုလစ္အသင္းေတာ္တြင္သာမကဘဲ ပ႐ုိတက္စတင္ဂိုဏ္း၀င္ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာေသာအသင္းေတာ္ အ မ်ားစုတြင္ပင္ လူမမယ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဗတၱိဇံေပးသည့္အေလ့အထကို က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ခ။         ကေလးသူငယ္ လူမမယ္မ်ားအားဗတၱိဇံေပးျခင္းကို ႏွစ္သက္သူတို႔၏ ျငင္းခ်က္မွာ -
၁။         တမန္၊ ၂း၃၈-၃၉။ “ကတိေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔၏ သားသမီးတို႔ႏွင့္ လည္း ေကာင္းဆိုင္သည္ဟု ေဟာေလ၏။” ဤေနရာတြင္ သားသမီးဟုဆိုရာ၌ မိမိမွ ေမြးဖြားလာေသာ သား စဥ္ေျမးဆက္ ကေလးသူငယ္လူမမယ္မ်ားပါ ပါ၀င္သည္ဟု ခံယူသည္။
၂။         တမန္၊ ၁၆း၁၅တြင္ လုဒိသည္၎၊ တမန္၊ ၁၆း၃၂တြင္ ေထာင္မွဴးသည္၎၊ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ အတူ ဗတၱိဇံခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အိမ္သူအိမ္သားဟုဆိုရာတြင္ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟုခံယူသည္။
၃။         ယံုၾကည္သူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာေသာကေလးမ်ားသည္ “အသင္းေတာ္ေဘာင္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုပဋိညာဥ္၏တံဆိပ္ခတ္ျခင္းအခြင့္ အေရးႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္သည္ဟု ခံယူသည္။
၄။         ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိခင္၀မ္းအတြင္း၌ပင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္သည္မွန္ လွ်င္ လု၊ ၁း၁၅။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ထိုသူတို႔၏ႏိုင္ငံျဖစ္သည္မွန္လွ်င္ မ၊ ၁၉း၁၄။ ယံုၾကည္သူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာ၍ သန္႔ရွင္းသူသည္ ဗတၱိဇံေပးရန္ ဟန္႔တား၀ံ့မည္နည္း။
ဂ။         လူမမယ္ကေလးမ်ားအား၊ ဗတၱိဇံေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္သူတို႔၏ ျငင္းဆိုခ်က္။
၁။         ခရစ္ယာန္တို႔၏ ပထမဆုံးလက္စြဲစာအုပ္ျဖစ္ေသာ DIDACHE ကပင္လွ်င္ လူမမယ္ကေလးမ်ားအား ဗတၱိဇံေပးျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။
၂။         ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၀င္မဟုတ္ေသာ ပညာရွင္အေျမာက္အမ်ားသည္ လူမမယ္ကေလးမ်ားအား ဗတၱိဇံေပးျခင္း အစဥ္အလာကို မေထာက္ခံပါ။ Jacobus- (Congreationalist) က ဓမၼသစ္က်မ္းစာ တြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူမမယ္တို႔အားဗတၱိဇံေပးေၾကာင္း ထင္ရွားေသာအေထာက္အထားမပါရွိ ဟုဆိုပါသည္။
၃။         ကေလးသူငယ္အား ဗတၱိဇံေပးျခင္း၊ ျဖန္းျခင္းႏွင့္ ေလာင္းျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာကိုမွားယြင္းစြာ ဖြင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၄။         ဓမၼသစ္က်မ္းအရ ဗတၱိဇံခံယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားသည္ ေနာင္တရျခင္း (တ၊ ၂း၃၈။ မ၊ ၃း၂၊ ၄း၇၊ ၁၇း၃၀ စသည္) ယံုၾကည္ျခင္း (တ၊ ၈း၁၂၊၃၈၊ ၁၆း၃၁ စသည္)၊ သြန္သင္ေဟာေျပာျခင္း (မ၊ ၂၈း၁၉-၂၀) ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ လူမမယ္ကေလးမ်ားအေန ျဖင့္ လံုး၀မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ဗတၱိဇံသည္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာသြန္သင္ျခင္းခံရၿပီး မိမိတို႔အျပစ္ကို ေနာင္တရေသာယံုၾကည္သူမ်ားခံယူမည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။
၅။         လူမမယ္ကေလးမ်ားသည္ ဗတၱိဇံခံယူျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ေၾကာင္းသမၼာ က်မ္းစာက သြန္သင္ထားပါသည္။ (မ၊ ၁၈း၃-၄၊ ၁၀း၁၄၊ ၁၉း၁၄။ မာ၊ ၁၀း၁၄-၁၅။ ၂ရာ၊ ၁၂း၁၃-၂၃ ဒါ၀ိဒ္၏ျပစ္မွားျခင္း)
၆။         အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းကို ဗတၱိဇံအားျဖင့္ လူမမယ္ကေလးမ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအရ၊ အေထာက္အထားခိုင္လံုမႈလံုး၀မရွိပါသျဖင့္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျငင္းပယ္ထားပါသည္။
၅။         ဗတၱိဇံသည္ (Ordinance) ပညတ္ေလာ (Sacrement)မဂၤလာေလာ
က။        Ordiance ေခၚ အမိန္႔မ်ားသည္ သခင္ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ အသင္းေတာ္က က်င့္သံုးရန္မိန္႔မွာခဲ့ေသာအရာ မ်ားျဖစ္ပါသည္။
            ၁။         သခင္ဘုရားအမိန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာပညတ္ႏွစ္ပါးသာရွိပါသည္။
                        က။        ပြဲေတာ္မဂၤလာ။ လု၊ ၂၂း၁၉-၂၀။ ၁ ေကာ၊ ၁၁း၂၃-၂၆။
                        ခ။         မ၊ ၂၈း၁၉-၂၀။ ေရ၌ႏွစ္ျခင္း။
            ၂။         ေရ၌ေပးေသာဗတၱိဇံသည္ ခံယူရန္အမိန္႔ေပးထားေသာကိစၥျဖစ္၍ မလုပ္မေနလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ခ။         စကၠရမင္တ Sacrament ဆိုသည္မွာ အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ ေရြးနႈတ္ႏိုင္ေသာတန္ဘိုးရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ ထားေသာ မဂၤလာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမင္ႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္းထိုအမႈျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုအမႈမွတ ဆင့္၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး အခ်ိဳ႕ကို ခံစားေစသည္ဟု ယူဆျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။         ဥပမာ - ကာသိုလစ္အသင္းေတာ္သည္ စကၠရမင္တမဂၤလာ (၇)ပါးထားရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ဗတၱိဇံမဂၤလာ၊ လက္တင္ (Council of Trent) ပြဲေတာ္မဂၤလာ၊ အျပစ္အတြက္ ေရြးယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖင့္ Council မွေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
၆။         သင့္အတြက္ ဗတၱိဇံအေရးႀကီးပံု
က။        သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ ဗတၱိဇံခံ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ပံုသက္ေသျပသည့္အားေလ်ာ္စြာ ယံုၾကည္သူတိုင္းကို ဗတၱိဇံခံရန္ အမိန္႔ေပးထားပါသည္။
ခ။         ဗတၱိဇံခံျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏အမိန္႔ကို နာခံျခင္းျဖစ္သည္။ မ၊ ၂၈း၂၀။
ဂ။         ဗတၱိဇံခံျခင္းသည္ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္အားလံုးအတြက္ ေနာင္တရၿပီး လူေရွ႕၊ ဘုရားေရွ႕မွာ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္ အႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
ဃ။        ဗတၱိဇံခံျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူ ေသျခင္း၊ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ သည္။ ေရာ၊ ၆း၃-၅။

၇။         အက်ဥ္းခ်ဳပ္
                        ခရစ္ယာန္တို႔၏ ေရ၌ဗတၱိဇံအဂၤလာသည္ သခင္ဘုရားကိုယ္တိုင္အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗတၱိဇံခံျခင္းသည္ နာခံျခင္းလကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံေတာ္မူျခင္း၊ သၿဂႋဳဟ္ခံေတာ္မူျခင္း၊ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္ျဖစ္၍၊ ခရစ္ေတာ္နည္းတူျဖစ္ ေစရန္ေရ၌လံုး၀ႏွစ္ျမႇဳပ္ေစျခင္းသည္သာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေသာ ဗတၱိဇံျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာ သည္မည္သူက ဗတၱိဇံမဂၤလာေပးပိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေသာ္လည္း၊ သာမန္အားျဖင့္ အသင္းေတာ္၏ သင္းအုပ္ဆရာကသာလွ်င္ ဗတၱိဇံကိုေပးေလ့ရွိပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား
၁။ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္သူတစ္ဦးအတြက္ ဗတၱိဇံသည္ မည္သို႔အေရးၾကီးေၾကာင္းကိုေဖၚျပပါ။
၂။ ဗတိၱဇံဟူေသာ စကား၏အနက္ကို မိမိတတ္ႏိုင္သမွ် အနက္ဖြင့္ျပပါ။
၃။ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၀င္မဟုတ္ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားအနက္ ႏွစ္ျမဳပ္ေစျခင္းသည္သာ မွန္ကန္ေၾကာင္း သေဘာ တူညီေသာ ပညာ႐ွင္ႏွစ္ဦး၏အမည္ကိုေဖၚျပပါ။
၄။ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ယေန႔က်င့္သုံးေနၾကေသာ ဗတၱိဇံေပးသည့္ပံုစံ(၃)မ်ဳိးကိုေဖၚျပပါ။
၅။ ေရေလာင္းျခင္း၊ ျဖန္းျခင္းတို႔၏ ဂရိဘာသာစကားလံုးမ်ားကိုေဖၚျပလွ်က္ နည္းဟန္အားျဖင့္၎၊ ဓမၼသစ္က်မ္းအရ ၎၊ ကိုက္ညီမႈ မ႐ွိပံုကိုေဖၚျပပါ။
၆။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူညီမႈ႐ွိေစရန္ ေရ၌ႏွစ္ျမဳပ္ျခင္းသည္မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ပါသနည္း။
၇။ ဗတၱိဇံယူရန္ ေရမ်ားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာအရ မည္ကဲ့သို႔ သ႐ုပ္ေဖၚႏိုင္ပါသနည္း။
၈။ ေရေလာင္းျခင္း၊ ျဖန္းျခင္းအေလ့ကို မည္သည့္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ စတင္က်င့္သံုးပါသနည္း။
၉။ ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ဒုတိယေမြးျခင္း ဆိုရာ၌ မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။
၁၀။ ဗတၱိဇံျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္သည္ ဆိုသူမ်ား ေထာက္ျပေသာက်မ္းခ်က္အနည္းဆံုး(၂)ခ်က္ကို ေဖၚျပလွ်က္၊ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားသည္ ထိုသို႔သြန္သင္ျခင္းမျပဳေၾကာင္းကိုလည္း ႐ွင္းျပပါ။
၁၁။ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူမမယ္မ်ားအား ဗတၱိဇံေပးသူမ်ားက မိမိတုိ႔အျပဳအမူကိုကာကြယ္သည့္အခ်က္(၂)ခ်က္ကို ေဖၚျပပါ။
၁၂။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဗတၱိဇံေပးျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္မွားယြင္းလွ်က္ ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း၊ အခ်က္(၃) ခ်က္ ေဖၚျပပါ။
၁၃။ Ordinance ေခၚပညတ္အမိန္႔ႏွင့္ Sacrement စကၠရမင္တတို႔၏ျခားနားခ်က္ကိုေဖၚျပပါ။
၁၄။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသင္းေတာ္မ်ားလိုက္နာရန္ ပညတ္ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ေပးထားပါသနည္း။
၁၅။ ဗတၱိဇံကို အဘယ္ေၾကာင့္ Secrement မဂၤလာဟု မေခၚအပ္သနည္း။
၁၆။ ေရ၌ ဗတၱိဇံသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း အခ်က္(၃)ခ်က္ျဖင့္ ေဖၚျပပါ။

 LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL
Prepared by William S. H. Piper (D.D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Share:

0 comments:

Post a Comment

healthcare christian fellowship. Powered by Blogger.

လစဥ္ ဝတ္ျပဳရာေနရာ

JBC CHURCH 45 Thomson Rd Singapore 307584 6256 2277

က်မ္းစာ ေလ.လာျခင္းနွင္.ဆုေတာင္းျခင္း

ဗုဒၶဟူးေန.ညေန ၇ နာရီ ဆရာမ ေဒၚလြင္လြင္ေမာင္ (၉၇၅၈၉၆၂၅) Blk 558 #04-386, Houngang Street 51

New Life In Christ 3

Practical Christian Living Lesson

ေရာက္လာသူအေပါင္း ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ
လူအေပါင္းတို့သည္ ကယ္တင္ျခင္းတို့ေရာက္္၍ သမၳာတရားကို သိေစျခင္းဌာ ဘုရားသခင္အလိုရွိ၏၊ ၁တိ၂း၄

OVERCOMERS

Love, Dating and Marriage Lessons

ၾကာသာပေသးေနညေန ၇ နာရီ

ဆရာမ ေနာ္အယ္ဝါး (၉၀၂၁၂၃၆၅)

ကယ္တင္ျခင္းနွင့္ဆုိင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

New Life In Christ 2

My Guests

free web counter

ကယ္တင္ျခင္းနွင္.ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား(၂)

Labels

Blog Archive

Recent Posts

Unordered List

User Online

Pages

Theme Support