HCF

HCF MYANMAR IN SINGAPORE

Tuesday, August 27, 2013

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကိုပိုင္းျခားသိျမင္ျခင္း

                                                     (သင္ခန္းစာ - ၁၅)                                            
            “အခ်စ္””ထက္သာ၍ ေရပန္းစားေသာ အေၾကာင္းအရာအား TV ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ မေတြ႕ႏိုင္ ပါ။ Soap Operas  မ်ားသည္ ကဗ်ာဆန္ေသာအခ်စ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သီခ်င္း အမ်ားစု၏ အဓိက အေၾကာင္း အရာမွာလည္း အခ်စ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအေတြးအခၚ ၏တိုက္ခိုက္ျခင္းကို အဆက္မျပတ္ ခံရၾက သည္။ ““အေရးပါဆံုးတစ္ခုတည္းေသာအရာမွာ အခ်စ္ျဖစ္သည္

ေလာကီဆန္ေသာမဂၢဇင္းတစ္ခုတြင္ ကဗ်ာဆန္ေသာအခ်စ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမ်ားက မည္သို႔ထင္ ျမင္လဲဆိုတာ ကို စာေရးသူတဦးက ဤသို႔ေရးခဲ့သည္။ ““အခ်စ္သည္ ႐ုတ္တရက္ သင့္ဆီသို႔ ဆန္းၾကယ္စြာ အလည္အပတ္ေရာက္လာ ၿပီး သင့္အားဖမ္းစားလိုက္သည္မွာ ၀က္သတ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်စ္ကို စိတ္ျဖင့္ခံစား၍ သိရွိႏိုင္သည္။ ဤအခ်စ္သည္ အစစ္အမွန္သာျဖစ္ပါက သင့္အားေျပာျပစရာေတာင္ မလိုပါ။ ေမးျမန္းစရာမလိုပဲ သင္ဟာ ဤအခ်စ္ ကို သိရွိမွတ္မိႏိုင္သည္။

             ““အခ်စ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးသျဖင့္၊ အခ်စ္အတြက္ သင္ဟာအရာရာတိုင္းကို စြန္႔လႊတ္ရမည္။ အမ်ိဳးသား တဦးသည္ အခ်စ္အတြက္ သူ႔မိန္းမအား စြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈရွိသလို၊ အမ်ိဳးသမီး တဦးကလည္း အခ်စ္ အတြက္ သူမ၏အိမ္ႏွင့္ကေလးမ်ားအား စြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္သာျဖစ္သည္။ ဘုရင္တစ္ဦးကလည္း သ၏ရာဇပလႅင္ အား အခ်စ္အတြက္ စြန္႔လႊတ္ေကာင္းစြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္။ ဤအခ်စ္ဟာ သင္မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အခ်ိန္၌ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္လာသလိုမ်ိဳး၊ ႐ုတ္တရက္ျပန္ထြက္သြားႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ပါ။ ဤသို႔ေသာ အခ်စ္သည္ လူမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိမေနပါ။ (Paul Popenoe, “The Romantic Complex,” Family Life Magazine.)

            ဤသို႔ေသာအခ်စ္သည္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္မဟုတ္ပါ။ အ႐ႈးအမႈးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ဟာ ထိုကဲ့သို႔မျပဳမူပါ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းသည္ မေမွ်ာ္လင့္ထားဘဲ ႐ုတ္တရက္သင့္ဆီ ေရာက္လာသလိုမ်ိဳး၊ ႐ုတ္တရက္ ျပန္ထြက္သြားႏိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္လုပ္ႏိုင္တာ ဘာမွ်မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္မွာမူ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကင္းမဲ့ၿပီး ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံမႈရွိေသာအခ်စ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤအခ်စ္သည္ အရာအားလံုးကို ႀကံႀကံခံကာ သင့္ထံ၌တြယ္ကပ္ေန မည္ျဖစ္သည္။

            စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ႏွင့္ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း ႏွစ္ခုၾကားရွိ ကြာျခားမႈအား သိရန္မွာ ဘာေၾကာင့္အေရး ႀကီးသလဲ ဆိုတာကို သင္ေတြးေတာၾကည့္ဖူးေပမည္။ သိသင့္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ကြာျခားမႈကို သိျခင္းဟာ တစ္ဘ၀စာ အမွားမ်ိဳးကို မလုပ္မိေစရန္အတြက္ သင့္အားသတိႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

            ႏွစ္စဥ္တိုင္းတြင္၊ ေတာက္ပေသာမ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ စံုတြဲမ်ားသည္ စႀကၤလမ္းအတိုင္းေလွ်ာက္သြား ၾကၿပီးေနာက္ စင္ျမင့္ေပၚ၌ တဦးကိုတဦး ေသတပန္သက္တစ္ဆံုး ခ်စ္သြားမည့္အေၾကာင္းကို ေလးနက္စြာျဖင့္ သစၥာဆိုၾကသည္။ ထိုစံုတြဲမ်ားထဲမွတခ်ိဳ႕သည္ လွပေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႔မွာမႈ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ဟာ သူတို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ရမည့္အရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ တစ္၀က္ေသာ စံုတြဲမ်ားအတြက္မူ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ႏွစ္အနည္း ငယ္ အၾကာ၌ပင္ သူတို႔ဟာသည္းခံ၍ အတူတူလံုး၀မေနႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို သိရွိလာၾကသည္။

            ထိုစံုတြဲမ်ားၾကားရွိ ကြဲျပားမႈမွာ အဘယ္နည္း။ အခ်ိဳ႕ေသာ စံုတြဲမ်ားသည္ စႀကႍလမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္သြား ၾကၿပီးေနာက္ စင္ျမင့္ေပၚ၌ တဦးကိုတဦး ေသတပန္သက္တစ္ဆံုး ခ်စ္သြားမည့္အေၾကာင္းကို ေလးနက္စြာျဖင့္ သစၥာ ဆိုၾကသည္။ ထိုစံုတြဲမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕သည္ လွပေကာင္းမြန္ေသာအိမ္ေထာင္ေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ဟာ သူတို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ရမည့္အရာတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ၄င္းတို႔ထဲ မွ တစ္၀က္ေသာစံုတြဲမ်ားအတြက္မူ၊ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားစိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာ ျဖစ္လာ ႏုိင္သည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ၌ပင္၊ သူတို႔ဟာ သည္းခံ၍အတူတူလံုး၀မေနႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို သိရွိလာ ၾကသည္။

            ထိုစံုတြဲမ်ားၾကားရွိ ကြဲျပားမႈမွာ အဘယ္နည္း။ အခ်ိဳ႕ေသာစံုတြဲမ်ားသည္ သူတို႔၏လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းအား စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ေပၚ၌ အေျခတည္ၿပီး  အခ်ိဳ႕သည္ အခ်စ္တုျဖစ္ေသာ အ႐ူးအမူး စြဲမက္ျခင္းအေပၚ၌ အေျခတည္ ထား ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းအေပၚ၌ အေျခတည္ထားေသာအိမ္ေထာင္ေရးဟာ ၾကာရွည္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

သဲလြန္စမ်ားအား သိရွိနားလည္ျ့ခင္း
 
            ေရႊကို အသည္းအသန္ရွာၾကေသာကာလအတြင္း၌ ေရႊရွာသူမ်ားက သူတို႔ဟာ “ပြေပါက္တိုးသြားၿပီ” ဟု ထင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူတို႔ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေသာအရာဟာ ေရႊအစစ္မဟုတ္ဘဲ၊ တန္ဖိုးမဲ့ သည့္ သတၱဳ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Pyrite ျဖစ္သည္ကို သိရွိသြားေသာေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔စိတ္ပ်က္သြားၾကသည္။ ဏပမငအန သည္ ေရႊႏွင့္တူေသာ္လည္း၊ တန္ဖိုးလံုး၀မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဏပမငန အား ““အ႐ူး၏ေရႊ”” ဟုတင္စား ေခၚဆိုၾကသည္။

            အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ႏွစ္ခု၏ကြဲျပားမႈအား ပိုင္းျခားသိရွိရန္မွာ မလြယ္ကူပါ။ ““လိင္၊ အခ်စ္စစ္ (သို႔) အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းေလာ။ ဘယ္လိုမ်ိဳးပိုင္းျခားသိႏုိင္မလဲ။”” ဟူေသာ စာအုပ္အား ေရးသာခဲ့သူ Dr. Ray   က တစံုတဦးရဲ႕ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈဟာ စစ္မွန္ျခင္းရွိမရွိကို စမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ (ေရႊအစစ္) (ႏွင့္) အ႐ူးအမူး စြဲမက္ျခင္း (အ႐ူး၏ေရႊ) တို႔အား ပိုင္းျခားသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ တန္ဖိုး ရွိေသာသဲလြန္စအခ်ိဳ႕အား သူ၏စာအုပ္ထဲတြင္ တင္ျပထားသည္။

            ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုသဲလြန္စမ်ားထဲမွ ၁၂ ခုကိုေလ့လာပါမည္။ သို႔ေသာ္ အရင္ဆံုးသိထားရမည့္ အရာႏွစ္ခု ရွိသည္။ (၁) သဲလြန္စမ်ား၏ အစီအစဥ္ (order) သည္ အေရးမႀကီးပါ။ သဲလြန္စတစ္ခုတိုင္းသည္ အျခားတစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္။ (၂) မည္သည္ သဲလြန္စကိုမွ်မခ်န္လွပ္ထားပါႏွင့္။ သဲလြန္စ ၁၂ ခုလံုးအား အေလးထား ထည့္ စဥ္းစား ရမည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၁)- သင္တို႔ႏွစ္ဦးၾကားရွိ အဓိကဆြဲေဆာင္မႈမွာ အဘယ္နည္း။

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း    ။ သင္သည္ ထိုသူအားအ႐ူးအမူးစြဲလမ္းေနပါက၊ သင္ရဲ႕အဓိက စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ထိုသူရဲ႕ ခႏၶာပိုင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ လွပေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားသည္ အားႀကီး ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ပံုပန္းသ႑ာန္သည္ သင့္အားလွည့္စား ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး၊ လက္ေဆာင္ဘူး တစ္ဘူးေပၚ တြင္ ပတ္ထုပ္ထားေသာ Paper ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အထဲ၌ ဘာရွိေနသည္ကို သင့္အားမေျပာျပပါ။ ခႏၶာပိုင္းအရ လွပမႈဟာ ထာ၀ရကာလၾကာရွည္မည္ မဟုတ္ပါ။

             Dr. Short  က ““ငယ္ရြယ္စဥ္က၊ ကၽြန္ေတာ္သြားခဲ့ဖူးတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြ႕ဆံုပြဲေတြ ထဲက တစ္ခုကုိပဲ စိတ္ထဲမွာ စြဲၿမဲမွတ္မိေနပါတယ္။ ““ေယာက်္ားေလးမ်ား”” ဟု ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးသူက ေလးနက္စြာေခၚခဲ့သည္။ ““လွပတဲ့မ်က္ႏွာနဲ႕ Sexy ျဖစ္တဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ရခ်င္လို႔မိန္းကေလးတစ္ဦး ကိုလက္ထပ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာဆိုရင္၊ သူမဟာ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာတဲ့အခါ ဘယ္လိုပံုစံျဖစ္ေနမလဲဆိုတာကို ေတြး ၾကည့္ပါ။””
စစ္မွန္ေသာအခ်စ္    ။ သင္၏အခ်စ္သာ စစ္မွန္ပါက၊ သင္၏စိတ္၀င္စားမႈသည္ ထိုသူ၏ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးအေပၚတြင္ အဓိကတည္ရွိသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ခႏၶာပိုင္းအရစြဲမက္မႈလည္း တစိတ္တေဒသအေနျဖင့္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ထိုသူက သင့္အား စြဲမက္ေစေသာအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခု သာျဖစ္သည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၂) - သင့္အားစြဲမက္ေစေသာအရာ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားထိုသူ၌ ရွိသနည္း။

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း    ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း၌ သင့္အား ဆြဲေဆာင္ေသာအရာအနည္းငယ္သာ ရွိတတ္ ေသာ္လည္း ထိုအရာအနည္းငယ္က သင့္အား အလြန္အမင္းစြဲမက္ေစသည္။ သူ႔ေကာင္မေလး၏ အၿပံဳး (သို႔) Sexy ျဖစ္သည့္ သူမ၏ လမ္းေလွ်ာက္ပံုကပင္ သူ႔အား ေသသြားေစႏုိင္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္။    ။ အကယ္၍ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သာျဖစ္ပါက၊ ထိုသူ၏ အရည္အေသြးမ်ားစြာတို႔ သည္ သင့္အား စြဲမက္ေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တဦးစီတိုင္းတြင္ ကိုယ္က်င့္စ႐ိုက္မ်ား၊ စိတ္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ရွိၾကသည္။
 သင္သည္ ထိုသူ၌ရွိေသာ ထိုသို႔ေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ၿပီေလာ။ ထိုသူ၌ရွိေသာ ထိုအရာတို႔သည္ သင့္အား မည္မွ်ဆြဲေဆာင္ခဲ့သနည္း။ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေစာပိုင္း စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ကုန္ခန္း သြားေသာအခါ၊ သင္တို႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးအား အသက္ရွင္ေစ၊ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦး၌ တူညီေသာ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားစြာရွိရန္ လိုအပ္သည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၃) - သင္တို႔၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းဟာ မည္သို႔စတင္ခဲ့သနည္း။

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း    ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းသည္ အလ်င္အျမန္စတင္သည္။ ““ျမင္ျမင္ျခင္းစစ္မွန္ေသာ အခ်စ္”” ဟူ၍ မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ျမင္ျမင္ျခင္း၌ အ႐ူးအမူးစြဲမက္သြားႏုိင္သည္။ အခ်စ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္က ““ခ်စ္သူႏွစ္ဦးသည္ ေတာက္ပ ေန၍လူျပည့္ေနေသာ အခန္းထဲ၌အၾကည့္ခ်င္းဆံုသြားၿပီး တစ္ဦးအတြက္ အျခားတစ္ဦးက ေမြးဖြားခဲ့သည္ကို ပထမဆံုး ျမင္ေသာအခ်ိန္၌ပင္ သိနားလည္သြားၾကသည္။”” ဟုဆိုသည္။ အမွန္မွာ၊ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ပထမဆံုးျမင္ေသာအျမင္ အား ျဖင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအထင္ႀကီးစြဲမက္ေစခဲ့ျခင္း မွလြဲ၍၊ တျခားဘာကိုမွ မသိရွိေသးပါ။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္။    ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ ေႏွးေကြးစြာစတင္သည္။ တစ္ျခားနည္းမ်ိဳးျဖင့္မစႏုိင္ပါ။ သင္သည္ တစံုတဦးအား စစ္မွန္စြာခ်စ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုသူအားအရင္ဆံုးသိကၽြမ္းရန္လိုအပ္ၿပီး တစံုတဦး အားအမွန္တကယ္ သိကၽြမ္း ႏုိင္ရန္အတြက္၊ အခ်ိန္မ်ားစြာကို အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ၾကာရွည္စြာ ပိုးပန္းျခင္းသည္ ခဏတာသာ ပိုးပန္းျခင္းထက္ ပိုေကာင္းပါသည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာပိုးပန္းျခင္းသည္ ေျခာက္လၾကာထက္ ပိုေကာင္းသည္။ ၂ ႏွစ္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္ပိုေကာင္းၿပီး သံုးႏွစ္သည္ ၂ ႏွစ္ထက္ပိုေကာင္းကာ၊ ၄ ႏွစ္ သည္ ၃ ႏွစ္ထက္ပိုေကာင္းသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေလ့လာမႈစာရင္းအင္းမ်ားသည္ လံုး၀ရွင္းလင္းမႈ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ တစ္ႏွစ္ပင္ မေစာင့္ လို ၾကပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အတြင္းသို႔ အလ်င္အျမန္ခုန္၀င္သူမ်ားသည္ ဤေရွး႐ိုးစကားကို နားလည္သြားၾကသည္။ ““အလ်င္စလိုလက္ထပ္လွ်င္ အၾကာႀကီးေနာင္တရေနႏုိင္သည္။”” သင္သည္ အလ်င္စလိုလက္ထပ္ျခင္း ဟူေသာအမွားကို က်ဴးလြန္ပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာင္တမ်ားစြာရလိမ့္မည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၄) သူ႔အေပၚ၌ သင္၏စိတ္၀င္စားမႈသည္ မည္မွ်ခုိင္မာမႈရွိသနည္း။အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း    ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခု၌ တစ္ဦဲးအေပၚတစ္ဦး စိတ္၀င္စားမႈဟာ အတည္ တက်မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ေျပာင္းလဲရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သင္တုိ႔၏စိတ္၀င္စားမႈသည္ အလ်င္ အျမန္ႀကီးထြားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျမစ္မ်ားဟာ အေပၚယံတြင္သာ တြယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သင္တို႔၏ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈတစ္ခုလံုးမွာ နက္႐ိႈင္းမႈမရွိဘဲ၊ အေပၚယံဆက္ဆံေရးမ်ိဳးသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္။    ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ သင္တို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ျငင္သာေႏြးေထြးေလ့ ရွိၿပီး ခုေနတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး မျဖစ္တတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားဟာ အတည္တက်ျဖစ္ေနၿပီး ခုိင္မာသည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ သည္ ေႏွးေကြးစြာစတင္ေသာ္လည္း။ နက္႐ိႈင္းစြာအျမစ္တြယ္သည္။

သဲလြန္စ အမွတ္စဥ္ (၅) သင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအေပၚသို႔ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္း။

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း    ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခုသည္ သင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအား ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေစသည္။ ဤအရာသည္ သင့္အားစြမ္းေဆာင္ရည္က်ေစၿပီး တာ၀န္သိစိတ္ ကင္းမဲ့ေစသည္။ သင္၏စြဲလမ္း စိတ္သည္ သင့္အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာထဲ၌ သင့္အား တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေစသည္။ ““သူ႔မွာ အမွားေတြရွိတာကို ကၽြန္မ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တဦးအေပၚတဦးထားတဲ့အခ်စ္ကလြဲလို႔၊ ဘာကမွ အေရးမႀကီးပါဘူး။”” ဟုေျပာေသာ မိန္းကေလးမွာ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းအားခံစားေနရသူ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမသည္ ထိုသူအား လက္ထပ္ပါက၊ ““အျခားအရာမ်ား”” ကလည္း အေရးပါသည္ကို သိရွိလာ လိမ့္မည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္။    ။ သင္၏အခ်စ္သာ စစ္မွန္ပါက၊ သင္ခ်စ္ေသာသူဟာ သင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတို႔အား မ်ားစြာ ျမင့္မားေစၿပီး သင့္အား ပို၍ေကာင္းေသာလူတစ္ဦးျဖစ္လာေစသည္။ မိန္းကေလး တစ္ဦးအား အမွန္တကယ္ ခ်စ္ကၽြမ္း ၀င္ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ““ကၽြန္ေတာ္ သူမအားခ်စ္ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကေတာ့ သူမဟာ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ သူ ျဖစ္႐ံုမက၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မွန္ကန္ေသာလူ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္လာဖို႔ရန္၊ သူမဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ သင္သည္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အနာဂတ္ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးအား ရႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ကိုသင္ ျပင္ဆင္စီမံေနသည္။

သဲလြန္စ အမွတ္စဥ္ (၆) သင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ တဦးကုိတဦးမည္သို႔ ထင္ျမင္သနည္း။


အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း    ။ သင့္ ““ကမၻာ”” တစ္ခုလံုးဟာ ထိုသူ၏အနား၌သာလည္ပတ္ေနသည္။ အျခား ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ သင့္အတြက္အေရးမပါေတာ့ပါ။ သင္သည္ သင္၏မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမည္ ျဖစ္သည္။ သင္၏အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေသာစိတ္သည္ သင့္ဘ၀၌အေရးအႀကီးဆံုးအရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ သင့္အတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးေသာအရာမွာ ထိုအရာတစ္ခုတည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဤအံ့ၾသဖြယ္ ““အခ်စ္”” သည္ သင့္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာခ်ိန္၌၊ ဘယ္အရာကို လုပ္သည္မဆို တရားမွ်တ၊ မွန္ကန္မႈရွိသည္ဟု သင္ ထင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အ႐ူးမူးစြဲမက္ျခင္းအမ်ားစုသည္ ၾကာ႐ွည္မခံေသာ္လည္း၊ သင္ဟာတစံုတဦးအားအ႐ူအမူးစြဲမက္ေနခ်ိန္၌ တစ္ဘ၀စာ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိေစေသာအမွားကို လုပ္မိသြားႏိုင္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္။ ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌၊ သင္၏ခ်စ္စြာေသာသူသည္ ကမၻာေပၚ၌ သင့္အတြက္အေရး အႀကီးဆံုး ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားမွာ လည္း သင့္အတြက္ အေရးႀကီးဆဲ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သူတို႔အားလ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါ။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၇)။ ။ အျခားသူမ်ားက သင္တို႔ႏွစ္ဦး၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈအား၊ မည္သို႔ ျမင္သနည္း?

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း။ ။ အျခားသူမ်ားက သင္၏ခ်စ္စြာေသာသူအေပၚသို႔ ျမင္ေသာအျမင္သည္ သင္တို႔ ႏွစ္ဦးအတြက္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူအားအ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနပါက၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာ သင္၏မိဘမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြ မ်ားစြာတို႔ဟာ သင္တို႔၏ဆက္ႏြယ္မႈအား သေဘာတူလက္ခံ ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

            အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ သင္သည္ ထိုသူ အား ဘုရားတစ္ဆူ ကဲ့သို႔ ကိုးကြယ္ေလ့ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ မ်က္ကန္းအခ်စ္မ်ိဳးျဖင့္ ထိုသူအား ခ်စ္ေနေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အမွားကိုမွ် မျမင္ႏုိင္ပါ။ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားက အႏၲရာယ္ရွိေသာလကၡဏာမ်ားအား သင့္အား ျပသမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္သည္ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ပါ။ သင္၏မိဘမ်ားက သင္ဟာႀကီးမားတဲ့အမွားတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္သည္ သူတို႔၏ စကားကို နားေထာင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

            လူငယ္တစ္ဦးက ဤသို႔ေျပာလိမ့္မည္၊ ““ဘာေၾကာင့္လက္မထပ္ရမွာလဲ။ လက္ထပ္မည့္သူေတြက ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ဦးပဲေလ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္က မိတ္ေဆြေတြနဲ႔လက္ထပ္မွာမွ မဟုတ္တာ။”” သင့္အားခ်စ္ၿပီး ေကာင္းစားေစလိုေသာ သူမ်ား၏အႀကံဥာဏ္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းဟာ ႐ူးမိုက္ေသာလုပ္ရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ သည္။

            အေစာပိုင္းႏွစ္ကာလေတြအတြင္း၌ သင္ေရာသင္ခ်စ္သူေရာသည္ လူအခ်ိဳ႕အားမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ားကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ျဖစ္လာၾကၿပီး၊ သူတို႔ကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္တနည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ သင္ဘယ္လိုပံုလဲ ဆိုတာကို သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားအား (မွန္တစ္ခ်ပ္အေနျဖင့္) ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ သင္သည္ ထိုသူအား အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနေသာ္လည္း၊ သင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားမွာမူ စြဲမက္မေနပါ။ သူတို႔က အႏၲရာယ္ရွိေသာ လကၡဏာမ်ားအား ထိုသူထံ၌ ေတြ႕ပါက၊ သူတို႔၏စကားကို သင္နားေထာင္သင့္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္    ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ သင့္မိဘမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြအမ်ားစုသည္ သင္တို႔၏ဆက္ႏြယ္မႈ အား သေဘာတူလိမ့္မည္။ သင္၏လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအေပၚသို႔ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ သြန္းေလာင္း ေစလိုပါက၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘကရွိမိဘမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ ေထာက္ခံမႈအား ရ ရွိရန္မွာအလြန္အေရးႀကီးသည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္(၈) တဦးႏွင့္တဦးေ၀းကြာေနမႈက မည္သည့္အရာကိုျဖစ္ေစသနည္း?

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း     ။ သင္တို႔၏ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ နည္းလမ္း ေကာင္းတစ္ခုမွာ ကြဲကြာမႈ၏စမ္းသပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔သည္ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါက၊ အခ်ိန္ႏွင့္ကြာေ၀းမႈသည္ သင္တို႔၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို သတ္ပစ္လိမ့္မည္။ တဦးႏွင့္တဦး ခႏၶာပိုင္းအရသာစိတ္၀င္စားေနေသာသူမ်ားအဖို႔ ထိုအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္သည္။ ခဏၾကာေသာ အခါ၊ ကိုယ့္အနီးအနားရွိ လွပေသာသူတဦးဦးသည္ ဓာတ္ပံုထဲရွိေ၀းကြာေနေသာကိုယ့္ခ်စ္သူ ထက္သာ၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ခံစားလာရမည္ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္    ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ တဦးႏွင့္တဦးကြဲကြာေနမႈသည္ သင္ခ်စ္ေသာသူအေပၚသို႔ သာ၍ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးလာေစမည္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အကြာအေ၀း၏စမ္းသပ္စစ္ ေဆးမႈအား ႀကံႀကံ ခံႏုိင္ၿပီး ဆက္လက္ရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္သည္။

            စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္သည္ အျခားသူ၏ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈအပိုင္း၌သာ မဟုတ္ဘဲ ထုိသူ၏ ကိုယ္ေရ ကိုယ္ေသြးအပၚ၌ အျမစ္စြဲေနမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ အတူတူအခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးေစေသာအခါတြင္၊ သင္တို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားဟာ အတူတူႀကီးထြားျမင့္မားလာၾကသည္။ သင္တို႔ ႏွစ္ဦးေခတၱကြဲကြာခ်ိန္၌၊ သင့္အတြင္းမွ အရာရာတစ္ခုခုေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္ဟု သင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားသူတဦးဦးက မည္မွ်ပင္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစေကာမူ၊ သင့္ရင္တြင္းရွိ လွစ္ဟာေနေသာ အပိုင္းအား ျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္ပါ။ သင္တို႔ဟာ ကြဲကြာေနခ်ိန္၌၊ သင္သည္ ၀မ္းနည္းေန႐ံုသာမက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာအေတြးမ်ားသည္ သင့္ဆီသို႔ေရာက္လာႏုိင္သည္။ ““အကယ္၍သူသာ အသစ္ တစ္ေယာက္ကို ေတြ႔သြားခဲ့ရင္....”” ေတြ႕လည္းေတြ႕သြားႏုိင္ပါသည္။ သင္ခ်စ္ေသာသူသည္ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္တြဲရျခင္း၌ ပိုေပ်ာ္ပါက၊ ထိုအခ်က္အားလက္မထပ္မီ သိရွိျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ကြဲကြာျခင္းသည္ သင္တို႔ႏွစ္ဦးၾကားသို႔ေရာက္လာပါက၊ ထိုအခ်က္ကို လက္ခံလိုက္ၿပီး မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ သင္တို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဟာ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး မရွင္သန္ပါက အရမ္းေနာက္မက်မီ ထိုအခ်က္ ကို သိရွိပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၉) ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ သင္တို႔၏ဆက္ဆံေရးအပၚသို႔ မည္သို႔ သက္ေရာက္ မႈ႐ွိသနည္း?

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း     ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း၌ သင္တုိ႔သည္ မၾကာခဏျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ သင္ တို႔သည္ နမ္းျခင္း၊ ျပန္ေခ်ာ့ျခင္းတို႔အား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္ၾကာလာတာႏွင့္ အမွ် ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ ပို၍စိပ္လာၿပီး ျပင္းထန္လာသည္။ သင္တို႔၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္ ေအးခဲေနေသာရာသီဥတု၌ ရွိေနေသာ ျဖဴေကာင္ ၂ ေကာင္ႏွင့္တူသည္။ ထိုႏွစ္ေကာင္သည္ တစ္ ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ကြဲကြာေနပါက၊ အေအးဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အတူတူပူးကပ္ ေနေသာ အခ်ိန္၌မူ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ဆူးႏွင့္ထိုးမိၾကမည္ျဖစ္သည္။

            Phil and Alice  သည္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာဒိတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း သူတို႔သည္ အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ကြဲၿပဲၿပီး ျပန္တည့္သြားေလ့ရွိသည္။ သူတို႔သည္ ႐ူးမိုက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးအေပၚတဦး မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ဦးလံုးက မနာလိုစိတ္ ျပင္းျပၾကသည္။ ႏွစ္ဦးလံုးအားမ်က္စိျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့သူမွာ Alice ၏အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ ၾေမပ ျဖစ္သည္။ Alice က သူတို႔၏ေနာက္ဆံုးအျငင္းအခုန္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို Mary အားရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ““သူငါ့ကို ျပန္လုပ္ ရင္ သူ႔ကို ငါစကားဘယ္ေတာ့မွမေျပာေတာ့ဘူး။””

            ““နင္ျပန္ေျပာဦးမွာပါ၊ Alice ဟု Mary ကၾကင္နာစြာေျပာသည္။ ““ဒါေပမယ့္ Phil ကို ြသသိဘပန ၊ အားလံုးၿပီးသြားၿပီ”” လို႔နင္ေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ငါေမွ်ာ္လင့္တယ္”” Alice ကအံ့ၾသသြားပံုျပ ေသာေၾကာင့္ Mary က ဤသို႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ ““နင္တို႔ႏွစ္ဦးဟာ တဦးကိုတဦးဆိုးတဲ့အရာေတြကိုသာ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ နင္တို႔ဟာ ဘာအေၾကာင္းမွ ေျပာဖို႔မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ တဦးႏွင့္တဦး ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ရန္ျဖစ္စကားမ်ားျခင္း၊ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ““ျပန္ေခ်ာ့ျပန္တည့္ျခင္း””  တို႔ဟာ ၿငီးေငြ႕မႈမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ နင္တို႔ရဲ႕ထြက္ေပါက္ပဲ။””

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္   ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ သေဘာမတူညီမႈမ်ားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာအခ်စ္က ထိုအရာမ်ားအား ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ရွင္သန္ေနလိမ့္မည္။ ရန္ျဖစ္စကားမ်ားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားမႈအရမ္းနည္းလာၿပီး ျပင္းထန္မႈလည္း ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ စုံတြဲတိုင္းသည္ ျပသနာပဋိပကၡမ်ားအား မည္သို႔ကိုယ္တြယ္ ရမည္ကို သင္ယူထားသင့္သည္္။ ကြဲျပားမႈမ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီး အျခားသူမ်ား မျမင္ရေသာ ေနရာ၌သာ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းသည္ သာ၍ေကာင္းသည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၁၀)သင္သည္ သင္တို႔၏ဆက္ဆံေရးအား မည္သို႔ရည္ၫႊန္းႏိုင္သနည္း?

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း     ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခု၌၊ သင္သည္ သင္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးအား မတူညီေသာ လူႏွစ္ဦး၏ ဆက္ဆံေရးအျဖစ္သာျမင္သည္။ သင္ႏွင့္သင့္ခ်စ္ေသာသူဟူ၍ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔၏သြားလာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ သံုးစြဲေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ ““ငါ၊ ငါ့ကို၊ ငါရဲ႕၊ သူ၊ သူမရဲ႕၊ သူမကို”” စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္တို႔ႏွစ္ဦး ဟာ ကြဲျပားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ျမင္ေနသည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ ။    ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌၊ အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာစကားလံုးမ်ားမွာ ငါတို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို”” စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး သင္တို႔သည္ သင္တို႔ကိုယ္ကို အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမင္သည္။ ဤသဲလြန္စသည္ ဒိတ္လုပ္ေနခ်ိန္၌ အေရးမပါဟုထင္ရေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အတြက္ မူ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။

            အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းအေပၚ၌ အေျခတည္ထားေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုတြင္၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးႏွစ္ဦးလံုးသည္ မိမိ ႏွစ္သက္၊ ၀ါသနာပါေသာအရာမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာလုပ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ မိသားစုႏွင့္ အိမ္မွာေနမည့္အစား၊ အျခားအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ သြားလာမည္ ျဖစ္သည္။ မိန္းမျဖစ္သူကလည္း အိမ္ေထာင္၏တာ၀န္မ်ားထက္ မိမိ၏လူမႈေရးအရ ေပါင္းသင္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုသာ သာ၍စိတ္၀င္စားမည္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ ကိန္း၀ပ္ေသာအိမ္ေထာင္တစ္ခု တြင္မူ၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးသည္ အရာရာတို႔ကို အတူတူလုပ္ရျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္မႈရွိၾကသည္။ သူတို႔၏ မၾကာ ခဏတုံ႔ျပန္မႈမွာ ““မင္းမသြားႏိုင္ရင္၊ ကိုယ္လဲမသြားေတာ့ဘူး”” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္နံပါတ္ (၁၁) သင္သည္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သေလာ၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ကင္းမဲ့သေလာ့?

အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း    ။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း၌၊ အျခားသူအေပၚသို႔ သင္၏စိတ္၀င္စားမႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သည္။ အမ်ိဳးသားတဦးက သူ၏အတၱအားထုတ္ေဖာ္ႂကြား၀ါရန္ အတြက္ ေခ်ာေမာလွပ၍ ေရပန္းစား ေသာ မိန္းကေလးအား ဒိတ္လုပ္ေကာင္းလုပ္လိမ့္မည္။ သူမသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး ပစိပစပ္မ်ားႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သူမသည္ ေက်ာင္း၏ဘုရင္မျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူသည္ သူမအား ဒိတ္လုပ္ႏိုင္ပါက ““ဘုရင္””ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူပင္၊ မိန္းကေလးတဦးကလည္း ေယာက်္ားတဦးအား ““ႀကိဳးရွည္ရွည္ႏွင့္ ခ်ည္ထား””သည္မွာ သူ႔အား စိတ္၀င္စား၍ မဟုတ္ဘဲ သူသည္ သူမအေပၚ၌ သစၥာရွိၿပီး သူမ၏အတၱစိတ္ကို ေက်နပ္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္    ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ သင္သည္ သူ(သို႔) သူမအား သူမ၏လက္ရွိဘ၀ကိုသာ ႐ိုးရွင္းစြာခ်စ္သည္။ သင္၏အတၱစိတ္အား ေက်နပ္ေစေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

သဲလြန္စအမွတ္စဥ္ (၁၂)သင္၏အၾကမ္းဖ်ဥ္းတုံ႔ျပန္မႈကအဘယ္သို႔နည္း?


အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း ။    ။ သင့္အေပၚတြင္ သစၥာရွိၿပီး သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေသာသူအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္မွာ သင္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္သေလာ? သင္ရွာေဖြေနေသာသူမွာ သင္ကဲ့သို႔ နံပါတ္ တစ္ လူစားမ်ိဳးျဖစ္သေလာ? ထိုကဲ့သို႔သာျဖစ္ပါက၊ သင္ဟာ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သင္၏အႀကမ္းဖ်ဥ္းသေဘာထားမွာ တကိုယ္ ေကာင္းဆန္ၿပီး ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းမွ ရႏိုင္ေသာအရာ မ်ားကိုသာ သင္အေလးအနက္ထားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္    ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ကင္းမဲ့ၿပီး ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ ထားမႈရွိေသာ အခ်စ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျခားသူတဦးထံသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္အတြက္ သင္လုပ္ႏိုင္သမွ်ေသာအရာတို႔ကို လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏အၾကမ္းဖ်ဥ္းသေဘာထားမွာ သင္တို႔၏ဆက္ဆံေရးအား ေပးႏိုင္သမွ်ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဆက္ဆံေရး အတြင္း မွ ရႏုိင္ေသာအရာတို႔ကို ႏိႈက္ယူျခင္း မဟုတ္ပါ။

သင္၏အခ်စ္ဇာတ္လမ္းအားသံုးသပ္စိစစ္ျခင္း

            အထက္ပါသဲလြန္စ ၁၂ခုကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ သင္ဟာ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သေလာ (သို႔) အမွန္ တကယ္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနျခင္းေလာ ဆိုတာကို သိရွိေလာက္ၿပီျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပို၍ ေကာင္းစြာ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေသးသည္။ သဲလြန္စတစ္ခုစီတိုင္းအား ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုတစိုက္စစ္ေဆးပါ။ အခ်ိန္ယူႏိုင္သမွ် အခ်ိန္ယူပါ။ သဲလြန္စတစ္ခုက သင္၏အခ်စ္ဟာ စစ္မွန္လားဆိုတာ တစ္ခုတည္းကိုပဲ ျပသျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ စစ္မွန္သည္ကိုလည္း ေလ့လာပါ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌၊ သဲလြန္စက သင္၏အခ်စ္က အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္ျပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဲလြန္စတစ္ခုစီတိုင္းအား ၁ မွ ၁၀ အတြင္း တန္ဖိုး သတ္မွတ္ပါ။ ၀ သည္ လံုး၀အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၀ မွတ္သည္ အခ်စ္စစ္ကို ရည္ၫႊန္းသည္။

            စာရြက္တစ္ရြက္ကိုယူ၍ သဲလြန္စမ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာပါ။ သဲလြန္စ ၁ မွ စတင္ပါ။ သင္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးအား ျပန္လည္စဥ္းစားစစ္ေဆး၍ သဲလြန္စတစ္ခုစီတိုင္းကို အမွတ္ေပးပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ သဲလြန္စ ၁ အတြက္ သင္က ဤသို႔ေျပာႏိုင္သည္။ ““႐ိုး႐ိုးသားသားေျပာရရင္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သူ၏ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာအပိုင္းကိုသာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စြဲမက္မႈရိွေသာေၾကာင့္၊ ဤသဲလြန္စအတြက္ ၂မွတ္သာ ေပးမည္””

            သဲလြန္စအမွတ္စဥ္(ရ)၌၊ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွတစ္၀က္သည္သင္တို႔၏ဆက္ဆံေရးကို သေဘာ တူၿပီး အျခားတစ္၀က္က သေဘာမတူပါဟု ဆိုပါစို႔။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသဲလြန္စအတြက္ ၅မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ သဲလြန္စ တစ္ခုစီတိုင္း အတြက္ အမွတ္ေပးၿပီးပါက၊ ျပန္ေပါင္းပါ။ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၈၀ ႏွင့္အထက္သည္ သင္တို႔၌ အေတာ္ေလးခိုင္မာေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ သင့္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ သင္၏အခ်စ္သူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအား သင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု သင္ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္အား သင့္ဘက္မွ ၾကည့္ျခင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ခ်စ္သူကလည္း ဤစမ္းသပ္ျခင္းကို စမ္းသပ္ခံသင့္ၿပီး ရမွတ္မ်ား ေပးသင့္ကာ ရမွတ္မ်ားမ်ားရသင့္သည္။ အခ်စ္သည္ အျပန္အလွန္သြားလာရမည္၊ သင္သည္အျခားသူအား မည္မွ်ခ်စ္ေစကာမူ၊ တဖက္သတ္အခ်စ္ဟာ အလုပ္ ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ အျခားသူက သင္အား ျပန္ခ်စ္ရမည္။

            သင္၏ရမွတ္သည္ ၅၀ မွ ၈၀ အတြင္းျဖစ္ပါက၊ သင္တို႔၏ဆက္ဆံေရးဟာ ဘယ္ကိုဦးတည္ေန လဲဆိုတာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

            သင္၏စုစုေပါင္းရမွတ္သည္ ၅၀ ေအာက္ျဖစ္ပါက သင္ဟာ ထိုသူအား အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏အခ်စ္စိတ္ကို အထူးေစာင့္ထိန္းသင့္ပါသည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ လိင္ပိုင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိရန္ႏွင့္ အလ်င္စလို အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ျဖစ္သည္။

            ဤအခ်က္ကို မွတ္သားပါ။ စမ္းသပ္ခံျခင္း၌ ရမွတ္မ်ားစြာရရွိျခင္းက သင္ဟာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဟု မဆိုလိုပါ။ သင္ဟာ ရမွတ္ျမင့္မားစြာရေသာ္လည္း လက္ထပ္ရန္အတြက္ အလြန္ငယ္ရြယ္ခ်င္ ငယ္ရြယ္ ေနလိမ့္မည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္၊ သင္တို႔ဟာ လက္ထပ္ရန္အတြက္ ရင့္က်က္ မႈမရွိေသးဘဲ၊ တဦးကိုတဦး ေသခ်ာစြာ မသိကၽြမ္းေသးသည္မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ အရင္က ေျပာထားသလိုမ်ိဳးပင္၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္အတြက္ မစဥ္းစားမီ၊ သင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ခန္႔ တဦးကိုတဦး ေသခ်ာစြာ သိကၽြမ္းထားသင့္သည္။

သံသယ၀င္ေနပါက မလုပ္ပါႏွင့္

            ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအား သင္ဟာသံသယ၀င္ေနပါက ထိုဆက္ဆံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖးေျဖးသာ သြားရန္ (သို႔) ဆက္ဆံေရးအတြင္းမွ ျပန္ထြက္ခြာရန္အတြက္ စဥ္းစားသင့္သည္။ သင္ခ်စ္ေသာသူတဦးအား စြန္႔လႊတ္ရန္မွာ လံုး၀ မလြယ္ကူေသာ္လည္း၊ တခါတရံတြင္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ျခင္းက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာႏိုင္သည္။

             Mrs. Catherine Marshall က ဤအျဖစ္အပ်က္အား ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ ကၽြန္မဟာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ ေကာင္မေလးတဦးျဖစ္တဲ့ Sara ရဲ႕ နာက်င္မႈကို အမွတ္ရမိပါတယ္။ သူမ၏ ေစ့စပ္ ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူမ၏သံသယမ်ားကို ကၽြန္မအား ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့သည္။ ““ကၽြန္မ Jeb ကို ခ်စ္သလို၊ သူကလည္း ကၽြန္မကိုခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပသနာက သူကေသာက္တတ္တယ္ရွင့္။ အရက္စြဲေန တာေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္၊ အရက္ေသာက္ျခင္းဟာ သူရဲ႕အေတြးအေခၚအခ်ိဳ႕ကိုျပတဲ့ ျပယုဂ္တစ္ခုပါပဲ။ ဤသို႔ေသာက္ျခင္းဟာ ကၽြန္မအား စိတ္ အေႏွာက္အယွက္ မ်ားစြာ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ Jeb ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကို ေျပာေနတာလားလို႔ေတာင္ ထင္ခဲ့ပါတယ္။””

            ကၽြန္မတို႔ စကားေျပာေနစဥ္အတြင္း၌ပင္၊ Sara က ဤသို႔ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ““ကၽြန္မသိထား ေသာ အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး စံႏႈန္းမ်ားအား ကၽြန္မ မလိုက္နာပါက ကၽြန္မဟာ အဖိုးထိုက္တဲ့ အရာတစ္ခုကို ဆံုး႐ႈံးရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မသူနဲ႔ေစ့စပ္ထားတာကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေတာ့မယ္”” ဟုေျပာ စဥ္တြင္ သူမသည္ မ်က္ရည္၀ဲေနသည္။ ဘုရားသခင္က Jeb အား လက္ထပ္ေစလိုပါက Jeb ဟာ အရက္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားအရာ ေတြကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မွာပါ။  ထိုအခ်ိန္၌ သူမသည္ ႐ိုးရွင္းစြာ၊ စိတ္ခ်မႈရွိစြာ ျဖင့္ သူမ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘုရားသခင္အား ေျပာျပခဲ့သည္။ သူမသည္ သူမ၏ကြဲေၾကသြားေသာ အိမ္မက္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္မသိႏိုင္ေသာ အနာဂတ္အား ဘုရားသခင္ လက္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္သည္။

              Jeb ၏အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားဟာ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါ။ Sara ကလည္း သူ႔ကိုလက္မထပ္ ခဲ့ပါ။ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ Sara က ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္စာတစ္ေစာင္အား ေရးခဲ့သည္။ Jeb ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မေသမတက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူဟာ ကၽြန္မအတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ဘုရား သခင္က သိခဲ့တယ္။ မၾကာမီက ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ လူကို ေတြ႕ခဲ့ၿပီး လက္ထပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ကၽြန္မဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ရလာတဲ့ ၀မ္းေျမာက္မႈအေၾကာင္းကို သက္ေသခံႏိုင္ပါၿပီ။

အခ်ိန္ယူပါ

            သင္၏ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈက စစ္မွန္ေသာအခ်စ္လား (သို႔) အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခုသာျဖစ္သေလာ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ အခ်ိန္သည္ သင္၏အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြျဖစ္သည္။ တစ္ဘ၀စာ သံဓိဌာန္ ခ်ထားေသာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း အား မျပဳမီ အခ်ိန္ေကာင္းေကာင္းယူ၍ စဥ္းစားပါ။ လိင္ပိုင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သတ္ခဲ့ျခင္းသည္ အခ်ိန္၏ စိမ္းသပ္မႈအား ကလိန္က်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က အ႐ူးအမူး စြဲမက္ျခင္းအား ပံုမွန္ထက္ သာ၍ ရွည္ၾကာေစသည္။ ဤသို႔ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းက သူတို႔သည္ အခ်စ္စစ္ကို ရွာေတြ႕ၿပီဟု ထိုစံုတြဲအား ထင္ျမင္ေစသည္။ အမွန္မွာ သူတို႔ရွာေတြ႕ခဲ့ေသာအရာမွာ တဦးကို တဦးအရ လိင္ပိုင္းအရ ေက်နပ္ေစသည့္ အခ်စ္မ်ိဳးသာျဖစ္သည္။

            သင္က ဤသို႔ေျပာလိမ့္မည္။ ““သူတို႔မွာ တဦးကိုတဦး ေက်နပ္ေစတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်စ္ရွိ တာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ လက္မထပ္ရမွာလဲ? အေျဖမွာ လိင္ပိုင္းအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်စ္ေပၚတြင္ အေျခ တည္ထားေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးဟာ အေစာပိုင္းကတည္းက ပ်က္စီးရန္ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးသည္ ၃ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္ခန္႔သာ ၾကာရွည္တတ္သည္။ ထပ္မံ၍ေျပာ လိုသည္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာယူ၍ ေလ့လာ စဥ္းစားပါ။ သင္သည္ လိင္ပိုင္းအရ ဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္အားကလိန္မက်ခဲ့ပါက အခ်ိန္၏စမ္းသပ္မႈဟာ သင့္အတြက္အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အခ်ိန္အား ကလိန္က်ခဲ့သူမ်ားဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကလိန္က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင္းကို တစ္ေန႔တြင္ နားလည္လာလိမ့္မည္။

ဘာေၾကာင့္မလုပ္ရမွာလဲ?

    ဘာေၾကာင့္ ““အဲ့ဒါကိုမလုပ္ဖို႔”” ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရမွာလဲ?

ကၽြန္မဟာ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဘြဲ႕ရၿပီးခါစျဖစ္သည္။ သင့္အား အႀကံဥာဏ္ ေတာင္း                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ခံရန္ႏွင့္ ကၽြန္မ၏ျပသနာကို ေျပာျပရန္အတြက္ ေရးသားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မ၏အျဖစ္အပ်က္မွာ သိပ္ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းမယ္လို႔မထင္ပါ။ လိင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွားလုပ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ရရန္အတြက္ လိင္အား စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြန္မစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအရာကို မလုပ္ေသာ သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းကို ကၽြန္မသိခဲ့သည္။ သိရသည့္ အေၾကာင္း မွာ ကၽြန္မဟာ သူတို႔ထဲမွ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ကၽြန္မက အပ်ိဳစစ္ တဦးျဖစ္သည္ကို သူတို႔သိသြားေသာအခါ၊ ထိတ္လန္႔သြားတတ္ ၾကသည္။ သူတို႔ထိတ္လန္႔သြားျခင္းမွာ ယေန႔ကာလ၌ အပ်ိဳစင္ျဖစ္သူမ်ားသည္ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိ (သို႔) ေရပန္းမစား (သို႔) လိင္ကို စိတ္မ၀င္စားသူ မ်ားျဖစ္ရမည္ဟု အမ်ိဳးသားမ်ားက ထင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

            ကၽြန္မဟာ ကမၻာေပၚ၌ အလွပဆံုး မိန္းကေလးတဦးမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ သာမန္မိန္းကေလးတဦး ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မဟာ cheerleader တဦးျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း၏ Homecoming Queen  ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မသည္ ခ်ိန္းေတြ႕ရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး တေနက်လွ်င္ လက္ထပ္မည့္သူႏွင့္ လိင္ကိစၥ၌ ၀မ္းေျမာက္ ႏိုင္ဖို႔လည္း စီစဥ္ေနသည္။ ကၽြန္မ ဘာေၾကာင့္ ထိုအရာကိုမလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သနည္း? လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တစ္ခုအား ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ေတြ႕ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (၁) လိင္ ဆက္ဆံျခင္းသည္ အလြန္အမင္းနီးကပ္ရင္းႏွီးသည့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအရ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစံုတဦးႏွင့္ ထိုအရာကို ေ၀မွ်ရန္အတြက္ ကၽြန္မအဆင္သင့္ အျဖစ္ေသးပါ။ (၂) လိင္ဆက္ဆံျခင္းကဆိုလိုသည္မွာ ကၽြန္မဟာ မိမိကိုယ္ကို ထိုသူအား လံုး၀အပ္ႏွံလိုက္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ အလြန္အဖိုးထိုက္ေသာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မႏွင့္ တသက္လံုး ေပါင္းမည့္သူကိုသာ ကၽြန္မေပးမည္။ ကၽြန္မ၏စာက မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ေယာ္က်ားေလးမ်ားအား ဤအရာကို ဆက္လက္ေတာင့္ခံထားႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ သူတို႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားက လုပ္ၾကေသာ ေၾကာင့္ လိုက္မလုပ္ မိၾကဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ (Marya)

စာကၽြင္း    ။ ေကာလိပ္မွဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္၊ ကၽြန္မႏွင့္ ကၽြန္မ၏ယံုၾကည္မႈမ်ားအား ေလးစားမႈရွိသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ယခုလက္ထပ္ထားၿပီး ခ်စ္စရာသား ၂-ဦးရွိပါသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ လိင္အားသီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အစီအစဥ္ရဲ႕ တစိတ္ တပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္မအမွန္တကယ္ နားလည္ခဲ့ပါတယ္။

ေမးခြန္းမ်ား (မွန္/မွား)

၁။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ မသိမျမင္ႏိုင္ေသာအရာမွ သင့္ဆီသို႔႐ုတ္တရက္ေရာက္လာၿပီး သင့္အား ဖမ္းစားလိုက္သည္။ သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်စ္သည္ သင့္ဆီသို႔ေရာက္လာေၾကာင္းကို သိရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအခ်စ္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္လည္း ျပန္ထြက္သြားႏိုင္သည္။

၂။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ႏွင့္ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းႏွစ္ခုၾကားရွိ ကြာျခားမႈကိုသိျခင္းက တစ္ဘ၀စာ ၾကာရွည္သည့္ အမွားမ်ိဳးကို မလုပ္မိေအာင္ သင့္အား တားဆီလိမ့္မည္။

၃။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းတစ္ခု၌ သင့္အားဆြဲေဆာင္ေသာအရာမ်ားသည္ အလြန္နည္းပါသည္။ စစ္မွန္ ေသာအခ်စ္၌ ထိုသူ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအမ်ားစု (သို႔) မ်ားစြာတို႔သည္ သင့္အားဆြဲေဆာင္ သည္။

၄။ အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္ေသာ္လည္း၊ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ ေျဖးျဖးသာ သြားသည္။ သင္သည္ တစံုတဦးအား စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖင့္ မခ်စ္ႏိုင္မီ ထိုသူအား အမွန္တကယ္ သိကၽြမ္းရန္လိုၿပီး သိကၽြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရန္ လိုအပ္သည္။

၅။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ သင္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာထဲ၌သာ ေလွ်ာက္လွမ္းအသက္ရွင္ေနသည္။ သင္သည္ ထိုသူ၏ အမွားမ်ားကို ေတြ႕ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔ႏွစ္ဦး တဦးအေပၚတဦး ထားေသာ အခ်စ္ကလြဲ၍ ဘယ္အရာကမွ အေရးမပါ ပါ။

၆။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၌ သင္၏မိဘမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြအမ်ားစုသည္ သင္တို႔ႏွစ္ဦး၏ဆက္ဆံေရးကို သေဘာတူလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ရရန္အတြက္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ မိဘ မ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံမႈအား ရရွိရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။

၇။ သင္၏ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈဟာ အစစ္လား၊ အတုလားဆိုတာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုး အရာမွာအခ်ိန္၏ စမ္းသပ္မႈသာျဖစ္သည္။ သင္တို႔သည္ တဦးႏွင့္တဦး အ႐ူးအမူးစြဲမက္ေနျခင္း သာ ျဖစ္ပါက၊ အခ်ိန္ႏွင့္အကြာအေ၀းသည္ သင္တို႔၏ဆက္ဆံေရးကို သတ္သြားေစသည္။

၈။ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္၌ သင္တို႔သည္ မၾကာခဏ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကၿပီး ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ ပို၍ ပို၍စိပ္လာၿပီး ျပင္းထန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္တို႔သည္ ျပန္နမ္း၊ ျပန္ေခ်ာ့၊ ျပန္တည့္ ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အရာရာတိုင္းဟာ အဆင္ေျပေနမည္ျဖစ္သည္။

၉။ ဘ၀အေဖာ္တဦးကို ရွာေဖြရာတြင္ သင့္အား ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္အတြက္ သူမ (သို႔) သူ၏ဘ၀ကို သစ္ၥာ ရွိစြာ အပ္ႏွံထားေသာ သူကိုသာ ရွာေဖြရန္မွာ သင္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္သင့္သည္။

၁၀။ သင္သည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သံသယ၀င္ေနပါက၊ ထိုသူႏွင့္ ေျဖးေျဖး သာသြားျခင္း (သို႔) ထိုဆက္ဆံေရးအတြင္းမွ ျပန္ထြက္လိုက္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည္။ သင္၏ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈဟာ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္လား (သို႔) အ႐ူးအမူးစြဲမက္ျခင္း တခုသာျဖစ္သလားဆိုတာကို အခ်ိန္က အေကာင္းဆံုး အဆံုးအျဖတ္ ေပး လိမ့္မည္။ လိင္ပိုင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းဟာ အခ်ိန္၏စမ္းသပ္မႈအား ““ကလိန္က်”” ေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္) ဘာသာျပန္သည္။
 

Share:

0 comments:

Post a Comment

healthcare christian fellowship. Powered by Blogger.

လစဥ္ ဝတ္ျပဳရာေနရာ

JBC CHURCH 45 Thomson Rd Singapore 307584 6256 2277

က်မ္းစာ ေလ.လာျခင္းနွင္.ဆုေတာင္းျခင္း

ဗုဒၶဟူးေန.ညေန ၇ နာရီ ဆရာမ ေဒၚလြင္လြင္ေမာင္ (၉၇၅၈၉၆၂၅) Blk 558 #04-386, Houngang Street 51

New Life In Christ 3

Practical Christian Living Lesson

ေရာက္လာသူအေပါင္း ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ
လူအေပါင္းတို့သည္ ကယ္တင္ျခင္းတို့ေရာက္္၍ သမၳာတရားကို သိေစျခင္းဌာ ဘုရားသခင္အလိုရွိ၏၊ ၁တိ၂း၄

OVERCOMERS

Love, Dating and Marriage Lessons

ၾကာသာပေသးေနညေန ၇ နာရီ

ဆရာမ ေနာ္အယ္ဝါး (၉၀၂၁၂၃၆၅)

ကယ္တင္ျခင္းနွင့္ဆုိင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

New Life In Christ 2

My Guests

free web counter

ကယ္တင္ျခင္းနွင္.ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား(၂)

Labels

Blog Archive

Recent Posts

Unordered List

User Online

Pages

Theme Support