HCF

HCF MYANMAR IN SINGAPORE

Sunday, August 25, 2013

မဂၤလာရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ

                                       သင္ခန္းစာ (၂၀)
နိဒါန္း
            လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တရားေဟာပြဲႀကီးတခုတြင္ကၽြႏ္ုပ္သည္အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္တာ၀န္က်ခံရပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ စိတ္ခ်ႏိုင္မႈရွိ- မရွိေမးျမန္းရာ "ကၽြန္မ မသိႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုအတြက္ ကယ္တင္ျခင္း ရပါၿပီလို႔ေျပာရမွာကအေျပာႀကီးရာလည္းက်ႏိုင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ေျပာ တတ္လြန္းရာလည္းက်ႏိုင္ပါတယ္" ဟုျပန္ေျဖခဲ့ပါသည္။

ဤအမ်ိဳးသမီးေျပာလိုက္ေသာစကားထူးဆန္းလ်က္ ၀မ္းနည္း ဘြယ္ရာျဖစ္သည္ဟုယူဆရမည္ျဖစ္ေသာ္လား ယေန႔ရခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္၊ အသင္းေတာ္ေဘာင္အတြင္း လႈပ္ရွားေနပါလွ်က္၊ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ရန္မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရအသက္ရရွိေၾကာင္း အတိအက် ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈမရရွိေသးေသာခရစ္ယာန္လုပ္စားသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္လည္းဤကဲ့သို႔ပင္ေျပာေနၾကမည္ သာျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာကိုျပင္ဆင္ရာတြင္အသင္းေတာ္ေဘာင္အတြင္း၌ရွိေနၾကေသာခရစ္ယာန္ျဖစ္ပါလ်က္ ထာ၀ရကာလတြင္မည္သည့္ေနရာသုိ႔သြားရမည္ကို မသိရွိေသးသူ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသူ၊ ကၽြႏ္ုပ္ အထင္ က ကၽြႏ္ုပ္မွန္းဆရတာျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္တာပဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္မသိေသးဘူး၊ မေျပာတတ္ေသးဘူး၊ ကၽြႏ္ုပ္အေန ႏွင့္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးက်င့္ေနတာပဲ ' စသည္ျဖင့္ေျပာဆိုေျဖၾကားမည့္သူ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ရည္ ရြယ္ပါသည္။
            ဤသင္ခန္းစာတြင္သင္သည္ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္သင္သည္စိုးစဥ္းမွ်စိုးရိမ္စရာမလိုပဲကယ္တင္ ျခင္းတို႔ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိႏိုင္ရန္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု။
            တစ္စံုတစ္ေယာက္ရရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈ၏တန္ဖိုးကို ခ်င့္ထြက္ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္မွာ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ႏိုင္မႈမရွိလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရႏိုင္၊ အေၾကာင္းမွာေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ မေသခ်ာမႈသည္ထို စိတ္မခ်မႈမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္သက္ျခင္းကိုလည္းမရႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာမိမိအျပစ္မ်ား ေျဖလႊတ္ၿပီးေၾကာင္းသိရွိမႈ၊ စိတ္ခ်မႈသည္သာ ၿငိမ္သက္မႈကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ လံုၿခံဳမႈ လည္းမရႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ကတိေတာ္မ်ားအေပၚယံုၾကည္သူသည္ မွီတည္ေနမွသာ လံုၿခံဳမႈရရွိပါသည္။ ေက်ာက္ဆူးခ်ထားသကဲ့သို႔ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း မရရွိႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာအျပစ္ ေျဖလႊတ္ေတာ္မူျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္သာ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ေကာင္းကင္ဘံုအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ ပိုင္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္းျခင္းအတြက္စိတ္ခ်ပိုင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ပမာဏသို႔ ႀကီးရင့္ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အျပည့္အ၀ခံစားႏိုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ ပါသည္။
            အကယ္၍ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အ၀ရရွိထားလွ်င္ ဤသင္ခန္းစာသည္ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုပိုမိုခိုင္ခံ့ ေစပါမည္။ သင္သည္စိတ္ခ်မႈလိုအပ္ပါလွ်င္ ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာစဥ္ေတြ႕ရွိရပါမည္။သင္ခန္းစာ
၁။         သမၼာက်မ္းစာသည္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ပိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသေလာ။
            က်မ္းစာတြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
က။        ေကာ၊ ၂း၂။ "ေမတၱာထံုးဖြဲ႕၍ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာကို နားလည္ ႏိုင္ေသာ ၀ိစိကိစၦာႏွင့္ကင္းေသာဥာဏ္၏စည္းစိမ္အေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံု၍၊--" စည္းစိမ္" ဟူေသာ စကားလံုး ကို၊ သတိျပဳပါ။ ထိုခ်မ္းသာသည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းအျပည့္အစံု သိရွိေသာ စည္းစိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူ႔ဇာတိကို ခံယူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္လ်က္  ခႏၶာေတာ္တည္းဟူ ေသာ အသင္းေတာ္၏ဦးေခါင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲ၍၊ သိရန္ ခက္ေသာ အရာလည္းျဖစ္ ပါသည္။
ခ။         ေဟၿဗဲ၊ ၆း ၁၁-၁၂။ "ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္၍---လံု႔လ၀ိရိယကိုထုတ္၍၊ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ယံုမွားျခင္းႏွင့္ ကင္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ၊ ငါတို႔သည္ အလိုရွိ ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေနာက္တဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည္။ ထိုအခါ-ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ျပည့္စံုလ်က္၊ ေမၽွာ္လင့္ျခင္းကိုမမွိတ္မသုတ္ေမွ်ာ္လင့္အစဥ္အသင့္ေနရေသာစိတ္ခ်မႈေကာင္းႀကီး မဂၤလာျဖစ္ပါသည္။
ဂ။         ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၂၂။ "ငါတို႔သည္ သစၥာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာသေဘာရွိ၍၊ ပိစိကိစၦာႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္လ်က္"--- ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ရရွိေသာစိတ္ခ်မႈျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း ျပည့္စံု သည္ဟုဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာခံယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဃ။        ေဟရွာ၊ ၃၂း၁၇။ " ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္လည္းၿငိမ္သက္ျခင္းကိုုျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်ိဳးကားထာ၀ရၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္လံုၿခံဳျခင္းတည္း။ " စစ္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စစ္ေရးေျပၿငိမ္းျခင္းရွိရန္အာမခံထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အ ျပစ္အတြက္ပူေဇာ္သကၠာကိုတင္လွဴပူေဇာ္ေသာအခါဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္လံုး၀ေက် နပ္မႈရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုၿပီးျပည့္စံုေသာခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့သည့္အမႈ၌စိတ္ခ်ႏိုင္ေသာသူတို႔သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္လံုၿခံဳျခင္းကိုအစဥ္သျဖင့္ရရွိၾကပါသည္။
မွတ္ခ်က္။         ဤက်မ္းခ်က္မ်ားအရ၊ ၿပီးျပည့္စံုေသာကယ္တင္ျခင္းအာမခံခ်က္ ရရွိႏိုင္ရန္ဘုရားသခင္ သည္သင့္ အား ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေစလိုေၾကာင္း၊ သိသာႏိုင္ပါသည္။ 
၂။         သင္သည္ကယ္တင္ျခင္းရရွိေၾကာင္းအမွန္သိႏိုင္သည္ဟုသမၼာက်မ္းစာသည္အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသေလာ။
က။        ေယာဘ၊ ၁၉း၂၅-၂၇။ "ငါကိုေရြးႏႈတ္ေသာသခင္သည္    အသင္ရွင္၍၊ ေနာင္ကာလ၌ေျမမႈန္႔ အေပၚ မွာေပၚလာေတာ္မူမည္ဟူ၍၄င္း၊ ငါ့အေရကုန္ၿပီးမွဤကိုယ္ကိုပင္ဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း၊ ငါသည္ကိုယ္ ခႏၶာ၌ ဘုရားသခင္ကိုျမင္မည္ဟူ၍၄င္းငါသိ၏။ -- သူတပါးျမင္သည္သာမက၊ ငါသည္ ကိုယ္မ်က္ စိျဖင့္ ဖူးျမင္မည္။
            ေယာဘသည္ လူမ်ိဳး၏ဖခင္ႀကီးမ်ား ေခတ္တြင္အသက္ရွင္ခဲ့သူျဖစ္လ်က္၊ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ အေစာဆံုးျပဳစုေသာ က်မ္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရေသာအခါ ေယာဘေဖာ္ျပေသာထိုစိတ္ခ်မႈမွအံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ပါသည္။
ခ။         ၂တိ၊ ၁း၁၂။ " အဘယ္သူတိုင္ယံုၾကည္သည္ဟု ငါသိ၏။ သူ၌အပ္ထားေသာအရာကိုလည္း၊ ထိုေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ေစာင့္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ဟုငါသေဘာက်၏" ရွင္ေပါလုသည္ခရစ္ေတာ္ကို သိေၾကာင္းႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏အေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေသာတန္ခိုး၌စိတ္ခ်ေၾကာင္းကိုလံုး၀သံသယမရွိေရး သားထားပါသည္။
ဂ။         ၁ေယာ၊ ၅း၁၃။ " ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကုိယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွာ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အားငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ရရွိေၾကာင္းသိႏိုင္ရန္တမန္ေတာ္ႀကီးေယာဟန္သည္ ဤၾသ၀ါဒစာတစ္ခုလံုးကိုေရး ထားပါသည္။
ဃ။        ေယာ၊ ၁၀း၁၄။ " ငါ၏သိုးထိန္းတို႔ကိုငါသိ၏။ ငါ့သိုးထိန္းသည္လည္း ငါ့ကိုသိၾက၏။ သခင္ကသူတစ္ပါးတည္းကသာသူ၏သိုးတို႔ကိုသိေနသည္မဟုတ္ဘဲ၊ သူ၏သိုးမ်ားအားလံုးကသူ႔ကို သိေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။
၃။         ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ္က်မ္းစာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရွိေၾကာင္းသိရွိၾကပါသလား။
            က။        ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။
(၁)        အာေဗလ။ ေဟၿဗဲ။ ၁၁း၄။ အာဒံ၏ ဒုတိယသားျဖစ္ေသာအာေဗလသည္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာ္ "မိမိေျဖာင့္မတ္သည္ဟုသက္ေသခံေတာ္မူျခင္းကိုခံေတာ္မူျခင္းကိုရေလ၏။" ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုထက္ေသခ်ာေသာအာမခံမႈ၊ စိတ္ခ်မႈရရွိရန္ခဲယဥ္းပါသည္။
(၂)        ေနာဧ။ ကမၻာဦး၊ ၇း၁။ "သင္သည္ငါ့ေရွ႕၌ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းကိုငါသိျမင္သည္ျဖစ္၍၊ သင္၏ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာထဲသို႔၀င္ၾကေလာ့။" က၊ ၆း၉တြင္ "ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌စံုလင္ေသာသူျဖစသည္။ ဘုရားသည္ အတူ သြားလာ၏။" ေနာဧေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က သူအားေျပာထားပါသည္။ လံုေလာက္ေသာအာမခံခ်က္မဟုတ္ပါေလာ။
(၃)        အာၿဗဟံ။ က၊ ၁၅း၆။ "အာၿဗဟံသည္ထာ၀ရဘုရားယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ ယံုၾကည္ ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔မွတ္ေတာ္မူ၏။ ဂလာတိ ၃း၆။ တြင္ျပၫႊန္းထားပါသည္။ အာၿဗဟံသည္ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္သည္ဟုမွတ္ယူျခင္းခံရသကဲ့သို႔သင္ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္းယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္သာေျဖာင့္မတ္သည္ဟုမွတ္ယူျခင္းခံရေၾကာင္းရွင္ေပါလုကသြန္သင္ပါသည္။
(၄)        ေယာဘ။ ။ ေယာဘ ၁၉း၂၅-၂၇။ အထက္အမွတ္စဥ္ (၂က) တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ေယာဘကယ္တင္ျခင္းရရွိေၾကာင္း။ သံသယမရွိပါ။
(၅)        ဒါ၀ိဒ္။ ။ ဆာလံ၊ ၄၀း၂။ " ပ်က္စီးရာတြင္းႏွင့္အလြန္ဆိုးေသာရြံ႕ထဲကငါ့ကိုဆယ္ႏုတ္ၿပီး လွ်င္ ငါ့ေျခကိုေက်ာက္ေပၚမွာတင္၍ ငါ့ေျခရာတို႔ကို တည္ေစေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသည္ ထိုထက္ရွင္းလင္းႏိုင္မည္ေလာ။ ဆာ၊ ၅၁း၁၂။ ကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုျပန္၍ေပးသနားေတာ္မူပါ။" အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ သည္ဒါ၀ိဒ္၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေသာ္လည္း ဒါ၀ိဒ္သည္ကယ္တင္ျခင္းကိုစိတ္ ခ်ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၆)        ေဟရွာယ။ ။ ေဟရွာ ၁၆း၇။ " ဤမီးခဲသည္ သင္၏ႏႈတ္ခမ္းကိုေတြ႔ၿပီ။ သင္၏ဒုစ႐ုိက္ကို သုတ္သင္ၿပီး။ သင္၏အျပစ္လည္းေျဖရွင္းၿပီဟုဆို၏" ေဟရွာယသည္သူ၏အျပစ္ေျဖရွင္း ေၾကာင္း၊ သူ၏ဒုစ႐ုိက္ကိုလည္းသုတ္သင္ၿပီးေၾကာင္းဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ထံမွ အာမခံခ်က္ရရွိခဲ့ပါသည္။
ခ။         သဓမၼသစ္က်မ္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။
(၁)        ေပတ႐ု၏သက္ေသခံခ်က္။ ၂ေပ ၁း၁၀။ "သင္တို႔ခံရေသာေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူျခင္းကိုတည္ၿမဲေစျခင္းငွာ သာ၍ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့။" သင္ရရွိေသာကယ္ တင္ျခင္းကိုအေသအခ်ာအတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၁ေပ ၁း၃-၅။ ကိုဖတ္လွ်င္ ယံုၾကည္သူ သည္တဖန္ျဖစ္ပြားေစျခင္းကိုခံရေၾကာင္း၊ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္၍၊ အသက္ရွင္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ မပ်က္စီးႏိုင္ေသာ၊ ထာ၀ရအေမြတည္း ဟူေသာဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔လည္းေကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ရန္ ကယ္တင္ေတာ္မူေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ် သည့္စကားျမတ္မ်ားပါသည္။
(၂)        ေယာဟန္၏သက္ေသခံခ်က္။ ၁ေယာ ၂း၃။ ထိုသင္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းသည္ကို အဘယ္သို႔သိရသနည္း။ ၁ေယာ ၃း၁၄။ ငါတို႔သည္ ညီအကိုခ်င္းကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းမွအသက္ရွင္ျခင္းသို႔ကူးေျမာက္သည္ကို ကုိယ္တိုင္သိရၾက၏။ ၁ေယာ ၄း၁၃။ "တမန္ေတာ္ေယာဟန္၏သက္ေသခံခ်က္တြင္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရမႈအျပည့္အ၀ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ မိမိရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းအေပၚစိတ္မခ်မႈလံုး၀မေတြ႔ရပါ။
(၃)        ေပါလုသက္ေသခံခ်က္။ ၂တိ၊ ၁း၁၂။ အမွတ္စဥ္ (၂က) တြင္ေဖာ္ျပၿပီး၊ ေပါလုသည္ ဧ၀ံေဂလိတရားေၾကာင့္ခံရေသာဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားအတြက္လံုး၀ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ သခင္ဘုရားကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းသည္သာမကသခင္ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္သည္ ထိုေန႔ရက္ တိုင္ေအာင္သူ၏ကယ္တင္ျခင္းကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္လ်က္ရွိပါသည္။
(၄)        သခင္ေယ႐ႈ၏သက္ေသခံခ်က္။ ေယာ၊ ၁၀း၁၄။ (၂ဃ)တြင္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤ အခ်က္ သည္ေနာက္ဆံုးေသာအဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါသည္။ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိႏိုင္ပါမည္ေလာ" ႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္သိၾကပါသေလာ။ ဟူေသာအမိန္႔ျဖင့္ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(၅)        မ်က္စိကန္းေသာသူ၏သက္ေသခံခ်က္။ ေယာ ၉း၂၅--- လူဆိုးျဖစ္သည္မျဖစ္သည္ကို ငါမသိ။ သူ၏ခႏၶာကိုမ်က္စိႏွင့္သာမက၀ိညာဥ္မ်က္စိပါအလင္းျပန္ရေၾကာင္းလို႔ခရစ္ေတာ္ ၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။
၄။         အဘယ္ေၾကာင့္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာဘုရားေက်ာင္းသြားသည့္ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ကယ္တင္ျခင္း အတြက္ စိတ္ခ်မႈအေၾကာင္းမသိရွိႏိုင္ၾကပါသနည္း။
က။        ကနဦးကပင္မွားယြင္းေသာယံုၾကည္ခ်က္ကိုရွိေသာေၾကာင့္ "ကနဦးပင္" ဟုဆိုရာတြင္လူအခ်ိ႕တို႔ သည္ က်င့္စဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ၿပီး ဗတၱိဇံအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု သြန္သင္လ်က္ အသင္းေတာ္ ႏွင့္ပူးေပါင္းသည့္အခ်ိန္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအရာသည္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈကို မေပးႏိုင္၊ အေၾကာင္မွာ-
                        (၁)        စစ္မွန္ေသာေနာင္တမရခဲ့၍၊ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လု၊ ၁၃း၃။ တ၊ ၁၇း၃၀။
                        (၂)        သမၼာတရားကိုလက္ခံျခင္းသည္ဦးေခါင္းျဖင့္ျဖစ္၍၊ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္မဟုတ္ခဲ့၍ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေရာ၊ ၁၀း၉-၁၀။
(၃)        ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သိကၽြမ္းရန္လံုး၀ပ်က္ကြက္ခဲ့၍လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိရန္လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔လာရပါမည္။ ေယာ၊ ၆၊၃၇၊ မႆဲ၊ ၁၁း၂၈။ ခရစ္ေတာ္ကိုသာအရွင္သခင္ ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္၀န္ခံရပါမည္။
ခ။         ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ တ၊ ၂း၄၁-၄၂။
            ခရစ္ယာန္တို႔၏အစစ္ျဖစ္ေသာပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၇) ခ်က္ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
            (၁)        "ႏုတ္ကပါတ္ေတာ္ကိုႏွလံုးသြင္းခဲ့ၾကသည္ျဖစ္၍ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကသည္။
            (၂)        ဗတၱိဇံကိုခံၾကသည္။
            (၃)        အသင္းေတာ္ေဘာင္သို႔၀င္ၾကသည္။
            (၄)        ၾသ၀ါဒခံျခင္း၊ အဆံုးအမ၌တည္ျခင္းသို႔မဟုတ္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းကိုျပဳၾကပါသည္။
            (၅)        အေပါင္းအသင္းဖြဲ႔ျခင္း (ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာဖြဲ႔ၾကပါသည္။)
            (၆)        မုန္႔ကိုဖဲ့ျခင္း၊ (သခင္ဘုရား၏ပြဲေတာ္မဂၤလာ၀င္ျခင္း။)
            (၇)        ပဌာနျပဳျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း ဆုေတာင္းတည္ေသာအေလ့ကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကသည္။
                        ယေန႔သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာခရစ္ယာန္မ်ားကလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ၾကေသာပံုစံျဖစ္ပါ သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားလ်က္မည္သည့္အခါမွ် ပြဲထဲသို႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းမျပဳခဲ့ၾကပါ။ ေလ့လာသူသာျဖစ္၍ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသူမျဖစ္ၾက။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ တစံုတခုမွ်ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္းအျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းကိုအခ်ိဳရယူထားသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ သံသယသုိ႔သာ ပို႔ေဆာင္ပါသည္။
ဂ။         ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ျဖည့္တင္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း။
လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္က မိမိအသက္တာကို ဆက္ကပ္ပါသည္ဟု ပလႅင္ေျခရင္းသို႔ သံုးႀကိမ္ ေရာက္ခဲ့ ဘူးေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအားခရစ္ေတာ္ထံသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္အခြင့္ရရွိခဲ့ဘူးပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း လမ္းေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ျပသၿပီးေနာက္ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ခရစ္ ေတာ္ ကိုယံုၾကည္လာလ်က္ "သမၼာက်မ္းစာကိုဘယ္သူကမွကၽြန္မကိုမျပဘူး၊" ဟုေျပာလာပါ သည္။ ယေန႔ေျမာက္မ်ားစြာေသာခရစ္ယာန္တို႔သည္ မိမိတို႔အသက္တာကိုဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ မ်ားအေပၚ၌တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ၾကပါ။ ေရာမ၊ ၁၀း၁၇။ "ယံုၾကည္ျခင္းသည္ၾကားနာျခင္းအား ျဖင့္ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္၏။" မာကု၊ ၄း၂၀။ ေကာင္းေသာေျမ၌က်ေသာမ်ိဳးေစ့ (ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့၊ ခရစ္ယာန္စစ္စစ္) သည္ ေကာင္းေသာ ေျမ၌က်သကဲ့သို႔နႈတ္ကပါတ္တရားေတာ္ကိုၾကားရေသာအခါလက္ခံ၍တိုးပြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁ ေပ၊ ၁း၂၃၊ မေဖာက္မျပန္ မပ်က္မစီးတတ္ေသာမ်ိဳးေစ့တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္၍၊ အစဥ္အၿမဲ တည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္ပြား (ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရ) ေသာ ေၾကာင့္" ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ သင္ကယ္တင္ျခင္းခံရေၾကာင္း အခိုင္အမာ သက္ေသခံေသာမွတ္ တမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ခံရယူပါ။ ၁ေယာ ၅း ၁၀-၁၂။ ကိုဖတ္ပါ။
            ဃ။        စိတ္ခံစားခ်က္ (feeling) ကိုယံုၾကည္ျခင္း (Faith) ဟုသတ္မွတ္မိျခင္း။
ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႕ကက်မ္းစာကုိေလ့လာျခင္း၊ ဖတ္႐ႈျခင္း၊ ခံယူျခင္းထက္စိတ္အတြင္း၌ ခံစားခ်က္ တစံုတခုျဖစ္ျခင္းက အေရးႀကီး ေၾကာင္းသြန္သင္ခဲ့ၾကသည္။ ကယ္တင္ျခင္းပတ္သက္၍၊ ခံစားမႈ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကိုအားရမည္ဟုက်မ္းစာကမသြန္သင္ပါ။ လိုအပ္မႈလည္းမရွိပါ။
(၁)        ေယာ၊ ၁း၁၂၊ ၃း၁၆။ ၅း၂၄၊ ၁၀း၉။ တမန္ ၁၆း၃၁။ ေရာမ၊ ၁၀း၉-၁၀။ စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရာတြင္ ခံစားခ်က္ပါ၀င္ေၾကာင္း က်မ္းခ်က္ႀကီး မ်ား ကအရိပ္အႁမြက္ကိုပင္မျပပါ။
(၂)        ခိုင္မာေသာအာမခံခ်က္သည္ ခံစားခ်က္၌မတည္။ ခိုင္မာေသာအခြင့္အာဏာေပၚတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္တည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္သင္သည္ ႏွလံုးေရာဂါခံစားရသည္ဆိုပါစို႔။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ႏွလံုးေရာဂါပညာ၌အကၽြမ္းက်င္ဆံုးဆရာ၀န္ႀကီးသည္ သင့္ကို စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အေရးရွိေနသည္ဆိုပါစို႔။ သူစစ္ေဆးေသာအခါသင္၌ေရာဂါမရွိ၊ သင္ဘယ္လိုခံစားရ မည္နည္း။ သက္သာျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ေက်နပ္ျခင္း၊ သို႔ေသာ္ထိုေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို မည္သည့္အရာကျဖစ္ေစပါသနည္း။ အခြင့္အာဏာရွိသူ၌ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မႈသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္၏အခြင့္ အာဏာအေပၚယံုၾကည္ျခင္းသည္သာအာမခံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
(၃)        အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခ်ိန္တြင္ထူးျခားေသာခံစားမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာတတ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ သူတပါးအားလည္းထိုခံစားခ်က္ရယူရန္တိုက္တြန္း ျခင္းအမွားကို က်ဴးလြန္တတ္ၾကပါသည္။ လူတို႔သည္ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အေပၚတုန္႔ျပန္ မႈတြင္ မည္ကဲ့သို႔ပင္ကြာျခာေနၾကေသာ္လည္း ကယ္တင္ျခင္းသည္ အမွန္တရားျဖစ္၍၊ ခံစားခ်က္မဟုတ္ပါ။
(၄)        ခံစားခ်က္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္၍၊ ခိုင္ၿမဲမႈမရွိပါ။ အစစ္အမွန္ကိစၥအတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကိုအစားမထိုးပါႏွင့္။
                        ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအျမစ္တည္ရာ
                        ခရစ္ေတာ္၏အေသြးျမတ္သာ
                        ငါ၏က်င့္၀တ္မွီဘြယ္မရွိ၊
                        နာမေတာ္ကုသိုလ္ေအာင္သတည္း။
            င။         ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကိုေမ့ေလ်ာ့ထားေလ့ရွိပါသည္။
(၁)        ခရစ္ယာန္အေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း (Fellowship) ႏွင့္ ေတာ္စပ္ျခင္း (Relationship)ကို မခြဲျခားတတ္ေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို စိတ္ခ်မႈမရရွိႏိုင္ၾကပါ။ အျပစ္တစံုတရာျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရ ပ်က္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရား သခင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာ္စပ္မႈသည္ ကိုယ္ေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ထာ၀ရရည္မွန္းခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ မေျပာင္း လဲႏိုင္ေသာ ကတိေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္၏သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စား အစဥ္အယူ ခံ၀င္ေတာ္မူျခင္း။
(၂)        မွတ္ခ်က္။ ။          ဒါ၀ိဒ္အေတြ႕အႀကံဳသည္ သ႐ုပ္ျပရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဆာလံ ၅၁၊ ကိုဖတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အငယ္(၁၂)။ ဒါ၀ိ္ဒ္သည္ မိမိ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္း၀န္ခံေနခ်ိန္ မိမိရရွိေသာကယ္တင္ျခင္း။ တန္ခိုးႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ျခင္းလက္လြတ္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒါ၀ိ္ဒ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကယ္တင္ ျခင္းလက္လြတ္ဆံုး႐ႈံူးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းေသခ်ာေပါက္ခံယူထားပါသည္။
(၃)        လင္ႏွင့္မယား သာမန္အားျဖင့္ျပင္းထန္ေသာကြဲလြဲမႈမသင့္ျမတ္မႈရွိလ်က္မသင့္မတင့္ျဖစ္ ေနခ်ိန္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာသရုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ဆံေရးသည္ ခ်က္ျခင္းတင္းမာလာ သည္။ မိတ္သဟာရသည္ ပ်က္ျပားမတည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္တေယာက္ေယာက္က "ေတာင္းပန္ပါတယ္" ဟုေျပာေသာ္လည္းဆက္ဆံေရးသည္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားပါ သည္။
(၄)        ဤဆက္ဆံေရးသည္ ၁ ေယာ၊ ၁း၇-၁၀။ အေျခခံသြန္သင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလင္း၌ရွိလွ်င္မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ ေျဖာင့္ျဖဴးေနပါမည္။ အျပစ္ျပဳေသာအခါ မိတ္သ ဟာရပ်က္ျပားရပါသည္။ ထိုအျပစ္ျပဳမိေၾကာင္း ၀န္ခ်ေသာအခါမိတ္သဟာရျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာပါသည္။
စ။         ခရစ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေသာ အမႈကိုအျပည့္အစံုသေဘာမေပါက္
(၁)        ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူရာတြင္ "အမႈျပဳၿပီးၿပီ" ဟုေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ ေယာ၊ ၁၉း၃၀၊ မည္သည့္အမႈၿပီးပါသနည္း။
(က)      ပညတ္တရားေတာ္ကိုေစာင့္ေရွက္၍၊ ၿပီးျပည့္စံုေစၿပီ။ (ေရာ၊ ၁၀း၄။ မႆဲ ၅း၁၇။)
(ခ)        ပညတ္တရား၏က်ိန္ျခင္းမဂၤလာကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ဖယ္ရွားၿပီး (ဂလာ၊ ၃း၁၀-၁၃)။ ခရစ္ ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို သယ္ပုိးထမ္းရြက္၍ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး။( ၂ ေကာ ၅း၂၁ ၁ ေပ၊ ၂း၂၄။ ေဟ၊ ၉း၂၆ )ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အျဖစ္၌တည္ေစလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္ မ်ားအေပၚ ျပဳထားေသာစီရင္ခ်က္ အေပၚဘုရားသခင္၏ ေက်နပ္မႈ ရယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ( ေရာ၊ ၄း၂၅ ၊တ၊ ၂း၂၄-၃၀-၃၆ )၏ ငါတို႔အတြက္ ေရြးႏုတ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္း အတြက္အဘိုးကိုေပးေခ်ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (ဧ၊ ၁း၇၊ ေရာ၊ ၃း၂၄၊ ဂလာ၊ ၄း၅ )
(၂)        တနည္းအားျဖင့္ အက်င့္သည္သင့္ကို မကယ္တင္ႏိုင္ အေၾကာင္းမွာ အက်င့္ရွိသမွ်ကုန္ ေအာင္က်င့္ ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။သင္သည္ကယ္တင္ျခင္းကို ဝယ္ယူ၍မရ က်င့္ေစာင္၍ မရေခ်။ ဘုရားသခင္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္၍ အေက်အလည္ေပးရွင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အစား အစာ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား“႐ုိး႐ိုးေလးဝင္စား” ေစလုိ ပါသည္။ လုပ္ရန္ရွိေသာ အလုပ္မ်ား (က်င့္ရန္ရွိေသာ အက်င့္မ်ား) အားလုံးၿပီးစီးၿပီးျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ထိုၿပီးစီးၿပီးေသာ အမႈကို ဝင္ေရာက္ခံယူလ်က္ အနားယူေစလိုပါသည္။ ခံစားခ်က္ကို လိုက္ရွာေသာအေျခအေန ကိုရပ္ဆိုင္း ၍ အေျခအေနမွန္ကို ခံစားရန္ အစ ျပဳပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ က်င့္လိုေသာ စိတ္ကိုစြန္႔လႊတ္ရပ္ နားပါ။ ၿပီးစီးၿပီးေသာ အမႈတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႔ပါ။ သင္၏စိတ္ႏွလုံး သင္၏ယုံၾကည္ျခင္း၌ ေက်နပ္မႈရျခင္းထက္ အနႏၲာ တန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်နပ္ရန္ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။
၅။         အစစ္အမွန္ ယုံၾကည္သူအားစိတ္ခ်မႈ ရွိေစရန္မေျပာင္းမလဲ မမွားမယြင္း ထာဝရတည္ေစမည့္ ဘုန္းက်က္ သေရ။
(က)      ေယ႐ႈခရစ္သည္ အစဥ္ကယ္တင္ျခင္းငွာ တတ္ႏိ္ုင္ေတာ္မူ၏။ ေဟ၊ ၇း၂၆၊ အစဥ္ဆိုရာတြင္ "ၿပီးျပည့္ စံုသည့္တိုင္" ဟုဆိုလိုပါသည္။
(ခ)        ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုသုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏။ ေဟ၊ ၉း၂၆။ ဆာ၊ ၁၀၃း ၁၂။
(ဂ)        ဘုရားသခင္သည္သင္၏အျပစ္မ်ားကိုေမ့ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္၍၊ ျပန္လည္သတိရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ေဟ၊ ၈း၁၂။ ၁၀း၁၇။
(ဃ)      ယံုၾကည္သူအားထာ၀ရကာလအတြက္စံုလင္ေစၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဟ၊ ၁၀း၁၄။
(င)        ငါတ္ို႔ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစေတာ္မူေသာသူသည္ငါတို႔ကို အျပစ္စီရင္မည္မဟုတ္။ ေရာ၊ ၈း၃-၃၂။
(စ)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ေကာင္းေသာအမႈကို အစျပဳေတာ္မူေသာသူသည္ ေယ႐ႈခရစ္၏ေန႔ရက္ တိုင္ေအာင္ၿပီး စီးလ်က္ျပဳေတာ္မူမည္။ ဖိ။ ၁း၆။
(ဆ)      ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ပါသည္။ ၁ေပ၊ ၁း၃-၅။
(ဇ)        ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္၍၊ အေမြခံေစျခင္းငွာဂတိျပဳထားပါသည္။ ေရာ၊ ၈း၁၆-၁၈။ ၁ေပ၊ ၁း၃-၅။
(စ်)       မည္သည့္၀န္းက်င္အေျခအေနကမွ်ယံုၾကည္သူအားဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္မကြာ ေစႏိုင္။ ေရာ၊ ၈း၃၈-၃၉။
(ည)      ယံုၾကည္သူအားလံုးတို႔၌ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား (ေရာ၊ ၈း၉)သည္ "စရံ" သို႔မဟုတ္အေက်ေပးထားေသာတန္ဘိုး၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္အသားျပဳေသာတံဆိပ္ျဖစ္လ်က္သခင္ဘုရား၏ " ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ ျခင္းေန႔ရက္သို႔ မေရာက္ မွီ" ထိန္းသိ္မ္းေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧ၊ ၁၊ ၁၄း၄း၃၀။
( ဋ)       ခရစ္ေတာ္သည္သူ၏သိုးတို႔အား 'ထာ၀ရအသက္' ကိုေပးထားပါသည္။ (ေယာ၊ ၁၀း၂၈)။ အျပစ္စီရင္ျခင္းသုိ႔မေရာက္ရဟုကတိျပဳထားပါသည္။ (ေယာ၊ ၅း၂၄)။
၆။         ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈအစဥ္ရရွိေစေသာေျခလွမ္းမ်ား။
က။        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ဧ၀ံေဂလိတရား ေတာ္အား ျဖင့္သင္၏အထဲ၌ရွိေသာအျပစ္မ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေတာ္မူေစပါ။ တ၊ ၂း၃၇။ ၅း၃၃။ ၁၆း၃၁။
ခ။         ႐ုိးသားစြာေနာင္တရပါ။ စိတ္ထားေျပာင္းလဲပါ။ သင္၏႐ုပ္ထုမ်ားထံမွ ဘုရားသခင္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ ပါ။ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္မ်ားကိုစြန္႔ပစ္ထားခဲ့လ်က္ခရစ္ေတာ္အတြက္အသက္ရွင္ရန္ဆံုးျဖတ္ပါ။ လု၊ ၁၃း ၃။ တ၊ ၁၇း၃၀-၃၁။ တ၊ ၃း၁၉၊ ၂၆း၂၀။ ၁ သက္ ၁း၉။
ဂ။         ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္လ်က္အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ သည္။ ေဟ၊ ၂၀း၃၁။ သင့္အျပစ္အတြက္သင့္ကိုယ္စားအေသခံသူမ်ားမွာ သူတပါးတည္း သာျဖစ္ပါသည္။ (ဂလာ၊ ၂း၂၀) သင္၏ အျပစ္မ်ားကိုယူ၍သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေပးၿပီးျဖစ္ သည္။ (ေဟ၊ ၁း၃) (ေဟ၊ ၉း၂၆)။ ေသျခင္းမွႀကီးစြာေသာတန္ခိုးအားျဖင့္ရွင္ျပန္ ေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ (ေရာ၊ ၁း၄)။ သင့္အတြက္ ေလွ်ာက္လဲရန္ႏွင့္ သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရွိေတာ္မူလ်က္ (ေဟ၊ ၇း၂၅။ ဖိ၊ ၁း၆) သင့္အား အထံ ေတာ္သုိ႔သိမ္းဆည္းရန္တဖန္ႂကြ လာေတာ္မူမည္။ (ေယာ၊ ၁၄း၃၊ ၁သက္၊ ၄း၁၆)။ ျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ကိုအသိအမွတ္ျပဳပါ။
ဃ။        ခရစ္ေတာ္အားသင္၏အရွင္သခင္ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံပါ။ (ေရာ၊ ၁၀း၉-၁၀)။ သင္၏စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ကိုယ္ေတာ္အားလက္ခံပါ။ ေယာ၊ ၁း၁၂။ ဧ၊ ၃း၁၇။
င။         ဘုရားသခင္၏ျပစ္တင္ရန္မရွိေတာ့ေသာေနာက္ဆံုးထားဂတိေတာ္ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ၏ၿပီးျပည့္စံု ၿပီးေသာအမႈေတာ္တြင္သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုတည္ေဆာက္လ်က္၊ ၿငိမ္သက္မႈရယူပါ။ သံသယမရွိ ေစပါႏွင့္။ ယံုမွားျခင္းမရွိပါေစႏွင့္။
စ။         နံပါတ္ (၄ခ) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းေျခလွမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုလိုက္ေလွ်ာက္ပါ။
            မွတ္ခ်က္။ ။  (၁)        လံုး၀အျပစ္ကင္းစင္ေသာအဆင့္ကို ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ၾကၿပီး မွသာရရွိၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိ၊ ၃း၁၀-၁၄။ ၁၅ တြင္ ' စံုလင္' ေသာသူဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္ရင့္ က်က္မႈ ကိုဆိုလိုပါသည္။        
(၂)        ခရစ္ယာန္၏အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္ကိုၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ရင့္က်က္ျခင္းသို႔ အစဥ္တိုးတက္ႀကီးထြားေနေသာ အသက္တာျဖစ္ပါ သည္။ ၁ေပ၊ ၂း၂။ ၂ေပ၊ ၃း၁၈။ ဧ၊ ၄း၁၅။ ၂သက္၊ ၁း၃။
      (၃)        အကယ္၍သို႔မဟုတ္သင္သည္ အျပစ္ျပဳမိ၍လဲခဲ့ပါလွ်င္သင္၏အျပစ္ ကိုဘုရားသခင္ ထံေတာ္သို႔ခ်က္ျခင္း၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။ ၁ေယာ ၁း၉။ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ကိုသန္႔ ရွင္းျခင္းေပးရန္အစဥ္ရွိေနပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား
၁။         အၾကင္သူသည္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈမရရွိပဲေနၾက၊ ထိုသူမပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာအရာအနည္းဆံုး (၃)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။
            က။
            ခ။
            ဂ။
၂။         ေကာ၊ ၂း၂။ ေဟ၊ ၆း၁၂ ႏွင့္ ေဟ၊ ၁၀း၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ " ယံုမွားျခင္း၊ ၀ိစိကိစၥာႏွင့္ ကင္းေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း" ဟူေသာေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸါယ္ကိုသင္သေဘာေပါက္ေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပပါ။
            က။
            ခ။
            ဂ။
၃။         သင္သည္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္းကိုယ္တိုင္သိႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ သြန္သင္ထား ေၾကာင္းကို က်မ္းအေထာက္အထားျဖင့္သက္ေသျပပါ။
၄။         တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေယာဟန္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္သူ၏ၾသ၀ါဒစာပထမေစာင္ကိုေရးရသနည္း။
၅။         အာျဗဟံသည္ မိမိကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္း မည္ကဲ့သို႔သိရွိရပါသနည္း။
၆။         ေယာဘ၏အေၾကာင္းတြင္မည္သည့္အခ်က္သည္ အထူးမွတ္သားဘြယ္ေကာင္းပါသနည္း။ ေယာဘ၊ ၁၉း၂၅-၂၇။
၇။         တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာရွင္ေပတ႐ုႏွင့္ရွင္ေပါလုတို႔သည္ မိမိတို႔ကယ္တင္ျခင္းကို စိတ္ခ်မႈရွိခဲ့ၾက ေၾကာင္း က်မ္းကိုးျဖင့္သက္ေသျပပါ။
၈။         ဘုရားေက်ာင္းသို႔သြားေသာအခါ ခရစ္ယာန္ဟုဆိုသူမ်ားအနက္သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈမရရွိၾကျခင္း၊ အေၾကာင္း ၆ခ်က္အနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုသင္ယူဆေသာအခ်က္ (၃)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဤအခ်က္ (၃)ခ်က္သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္ဟု သင္ယူဆေၾကာင္း ကိုအတိုခ်ဳပ္ရွင္းျပပါ။
၉။         ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုရယူခံစားလိုလွ်င္လိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ေျခလွမ္း (၇)လွမ္းကို တ၊ ၂း၄၁-၄၂။ တြင္မည္သို႔ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။
            က။
            ခ။
            ဂ။
            ဃ။
            င။
            စ။
            ဆ။
၁၀။       အစစ္အမွန္ယံုၾကည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေသအခ်ာရယူစိတ္ခ်ထားရမည့္မေျပာင္းမလဲထာ၀ရတည္မည့္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္အနက္၊ သင္၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ အထိေတြ႕ဆံုျဖစ္သည့္ (အနည္းဆံုး ၅ ခ်က္) အတြက္ က်မ္းၫႊန္း ေဖာ္ျပပါ။
၁၁။       သင္ခန္းစာကိုေသခ်ာေလ့လာၿပီးေနာက္အစဥ္တည္ေသာကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ျဖစ္ေစေသာေျခလွမ္း (၇)လွမ္းကိုေရတြက္ပါ။ အမည္ကိုေဖာ္ျပလ်က္တစ္လွမ္းစီအတြက္အနည္းဆံုးက်မ္းၫႊန္းတစ္ခုစီကိုေဖာ္ျပပါ။
                         
                                   အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________
လိပ္စာ၊  ____________________________
            ____________________________
            ____________________________
LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL
Prepared by William S. H. Piper (D.D)
 
Share:

0 comments:

Post a Comment

healthcare christian fellowship. Powered by Blogger.

လစဥ္ ဝတ္ျပဳရာေနရာ

JBC CHURCH 45 Thomson Rd Singapore 307584 6256 2277

က်မ္းစာ ေလ.လာျခင္းနွင္.ဆုေတာင္းျခင္း

ဗုဒၶဟူးေန.ညေန ၇ နာရီ ဆရာမ ေဒၚလြင္လြင္ေမာင္ (၉၇၅၈၉၆၂၅) Blk 558 #04-386, Houngang Street 51

New Life In Christ 3

Practical Christian Living Lesson

ေရာက္လာသူအေပါင္း ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ
လူအေပါင္းတို့သည္ ကယ္တင္ျခင္းတို့ေရာက္္၍ သမၳာတရားကို သိေစျခင္းဌာ ဘုရားသခင္အလိုရွိ၏၊ ၁တိ၂း၄

OVERCOMERS

Love, Dating and Marriage Lessons

ၾကာသာပေသးေနညေန ၇ နာရီ

ဆရာမ ေနာ္အယ္ဝါး (၉၀၂၁၂၃၆၅)

ကယ္တင္ျခင္းနွင့္ဆုိင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

New Life In Christ 2

My Guests

free web counter

ကယ္တင္ျခင္းနွင္.ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား(၂)

Labels

Blog Archive

Recent Posts

Unordered List

User Online

Pages

Theme Support