Pages

လူအေပါင္းတို့သည္ ကယ္တင္ျခင္းတို့ေရာက္္၍ သမၳာတရားကို သိေစျခင္းဌာ ဘုရားသခင္အလိုရွိ၏၊ ၁တိ၂း၄

Saturday, May 30, 2009

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမိတ္ႆယ၏ေဆာင္ပုဒ္

၁-(လုကာ၊၁၀း၉)

လူနာမ်ားကိုခ်မ္းသာေပးၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တုိ႔၌တည္ ေထာင္ ေသာအခ်ိန္နီးၿပီဟု သူတို႔အားေဟာေျပာၾကေလာ့။

1.Heal the sick who are there and tell them, 'The kingdom of God is near you.'(Luke 10:9)

၂-(မ၊၉း၃၇-၃၈)

ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္က၊ စပါးရိတ္စရာမ်ားစြာရွိ၏။ ရိတ္ေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾက၏။ ၃၈ထိုအေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔ကို စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ စပါးရွင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့ဟု တပည့္ေတာ္ တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

2.Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful but the workers are few.

Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.” (Matt 9:37-38)
၃-(ေကာ၊၃း၂၃)

လူ၏အမႈကိုသာ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔၊ ျပဳေလသမွ် တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ျပဳၾကေလာ့။

3-Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, (Col 3:23)
၄-(ေယာ၊၂၀း၂၁)

တဖန္ ေယရႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေလသတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ သည္နည္းတူ၊ သင္တို႔ကိုငါေစလႊတ္ သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊

4-Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.” (John 20:21)
၅-(၁ေကာ၊၁၀း၃၁)

သင္တို႔သည္ စားေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုေထာက္၍ ခပ္သိမ္း ေသာအမႈကိုစၥကို ျပဳၾကေလာ့။

5-So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.(1Cor 10:31)
၆-(၁ေယာ၊၅း၁၁-၁၂)

သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ သည္ငါတို႔အားထာဝရဘုရားအသက္ကို ေပးေတာ္မူ၍၊ ၁၂ထုိအသက္သည္လည္း သားေတာ္၌ပါ၏။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိမရေသာသူမူကားအသက္ကိုမရ။

6-And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son.
He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life. (1Jn 5:11-12)

၇-(၁ေယာ၊၁း၉)


ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။

7-If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.(1Jn 1:9)
၈-(၁ေကာ၊၁၀း၁၃)

လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုသာ သင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔မခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သင္တုိ႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔ သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းအရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။

8-No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.(1Cor 10:13)
၉-(သု၊၃း၅-၆)

ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။ ၆သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။

9-Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding;
6 in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. (Proverbs 3:5-6)
၁၀-(ေယာ၊၁၆း၂၄)

ယခုတိုင္ေအာင္ ငါ၏နာမကို အမွီျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ် မေတာင္းၾကေသး။ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ စရာအေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွါ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ ေတာင္းလွ်င္ ရၾကလိမ့္မည္။

10-Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.(John 16:24)

3 comments:

mhuthaw said...

ကြ်န္ေတာ္ မည္သူနဲ႔မွ်အတုိက္အခံမလုပ္လုိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းတစ္စုံတရာကုိမွ် မေျပာလုိပါ။ မိတ္ေဆြေျပာသလို ရွိတယ္ပဲ ထားပါ။ မည္သည့္ ဘာသာ မဆုိ အကုန္လုံးေတာ့ မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ခ်ြင္းခ်က္ေလးေတြေတာ့ရွိမွာပဲ။ အခု ကြ်န္ေတာ္႔ဆုိက္မွာ တင္ျပထားတဲ႔ ဘေလာ့ကလဲ သူတို႔ဘာသာထဲက ခြ်င္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္မွာပဲဲ။ အဲလုိဘေလာ့ကုိ ကြ်န္ေတာ္က ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အဲဒီပိုစ္ေလးကုိ တင္ထားတာပါ။ ဘာသာေရး တုိက္ခုိက္မွဳအရ တင္ထားျခင္းမဟုတ္ပါဘူး ။ မိတ္ေဆြေထာက္ျပထားတဲ႔ ဘေလာ့ေတြကလည္းထုိနည္းတူပဲေလ။ ကြ်န္ေတာ္ မည့္သည္တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိမွ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ေရးသားျခင္း မရွိပါဘူူူူး။ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းေတာင္ စကားမ်ားဖုိ႔အေၾကာင္းအရာပါလာ ျပီဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ့္ဘက္ကပဲအေလ်ာ့ေပးလုိ္က္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလိုေျပာတာ မိတ္ေဆြ သေဘာေပါက္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးဘာသာ အတြက္ အားထားရေသာ လူခြ်န္လူေကာင္း ျဖစ္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းလ်က္...

Ashin Acara. said...

ထာ၀ရဘုရားသခင္က ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အဓိကထား၍ သိမ္းပိုက္သည္မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

Anonymous said...

ေမးခြန္းမ်ားေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားေပးပို႔ရာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းကို သည္းခံပါ။ မိတ္ေဆြသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ပါကမိတ္ေဆြ၏ေမးခြန္းတို႔ကိုေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္ - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html

Post a Comment